Skatteministeriet
2. september 2019

Grøn check - en historisk oversigt

Skattehistorik Udviklingen i den grønne check siden indførelsen i 2010

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Grøn check - en historisk oversigt

Fra 2010 blev der indført en skattefri og indkomstafhængig ”grøn check”, der gives som et nedslag i den beregnede indkomstskat. Baggrunden for den grønne check var et ønske om at kompensere personer med relativt lave indkomster for en række afgifts­forhøjelser, derskete i forbindelse med 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0. Den grønne check bestod dels af et beløb til alle personer fyldt 18 år på 1.300 kr., dels en supplerende grøn check til børn på 300 kr. pr. barn for op til 2 børn pr. familie. Den grønne check og den supple­rende grønne check er indkomstafhængig og aftrappes med et beløb svarende til 7,5 pct. af den del af modtagerens topskattegrundlag, der overstiger et grundbeløb på 362.800 kr. (2010-niveau).

Som led i aftalen om finansloven for 2012 blev der fra 2013 som en ekstra og generel kompensation for aftalte skatte- og afgiftsstigninger indført et tillæg til den grønne check til familier med lave indkomster. Tillægget er et fast nominelt beløb på 280 kr. årligt, og det tildeles personer med en indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 212.000 kr. (2010-niveau).

Som led i aftalen om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften (FSA) fra efteråret 2014 nedsættes den grønne check og den supplerende grønne check til børnene gradvist fra 2015 til 2022, og som led i udmøntningen af aftalen fra november 2016 om afskaffelse af PSO-afgiften reduceres den grønne check og den supplerende grønne check for ikke-pensionister yderligere fra 2018 og frem mod 2025. Folkepensionister og førtidspensionister friholdes for denne yderligere reduktion i grøn check, og tillægget til grøn check for personer med lave indkomster fastholdes uændret.

Som led i energiaftalen fra sommeren 2018 fremrykkes den ovenfor nævte reduktion af den grønne check frem mod 2025 til 2019 for ikke-pensionister.

Udviklingen i den grønne check, den supplerende grønne check til børn samt tillægget til den grønne ckeck for lavindkomster fra 2010-2025 fremgår af tabel 1 a og b.

Tabel 1a. Udviklingen i den grønne check 2010-2017
Kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grøn check 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 955 950 940
Supplerende grøn check pr. barn 300 300 300 300 300 220 220 215
Aftrapningsgrænse for grøn check (topskattegrundlag) 362.800 362.800 362.800 362.800 369.400 374.800 379.900 388.200
Forhøjelse af aftrapningsgrænse ved aftrapning af den supplerende grønne check 17.333 17.333 17.333 17.333 17.333 12.667 12.667 12.533
Tillæg til grøn check for lavindkomster - - - 280 280 280 280 280
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (topskattegrundlag) - - - 212.000 215.900 219.000 222.000 226.900

 

Tabel 1b. Udviklingen i den grønne check 2018-2025
Kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grøn check for pensionister 930 900 875 875 875 875 875 875
Supplerende grøn check pr. barn af pensionister 215 210 200 200 200 200 200 200
Grøn check for ikke-pensionister 765 525 525 525 525 525 525 525
Supplerende grøn check pr. barn af ikke-pensionister 175 120 120 120 120 120 120 120
Aftrapningsgrænse for grøn check (topskattegrundlag) 397.000 405.700 414.700 414.7001) 414.7001) 414.7001) 414.7001) 414.7001)
Forhøjelse af aftrapningsgrænse ved aftrapning af den supplerende grønne check for pensionister 12.400 12.000 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667 11.667
Forhøjelse af aftrapningsgrænse ved aftrapning af den supplerende grønne check for ikke-pensionister 10.200 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Tillæg til grøn check for lavindkomster 280 280 280 280 280 280 280 280
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (topskattegrundlag) 232.000 237.100 242.400 242.4002) 242.4002) 242.4002) 242.4002) 242.4002)

1) Aftrapningsgrænsen er angivet i 2020-niveau.
2) Indkomstgrænsen er angivet i 2020-niveau.

Den beregnede grønne check og den supplerende grønne check samt det eventuelle tillæg modregnes i indkomstskatten i løbet af indkomst­året, ved at beløbet efter eventuel indkomstaftrapning indregnes i forskudsansættelsen som en forøgelse af skattekortfradraget. Ved årsopgø­relsen vil et evt. overskydende beløb, der ikke har kunnet modregnes i skatten i løbet af året, blive udbetalt som overskydende skat. Er der sket en for lille eller ingen aftrapning i den forskudsregistrerede grønne check, vil det for meget udbetalte beløb blive opkrævet som restskat eller medføre en reduktion af en eventuel overskydende skat.

Nedenfor gives en mere detaljeret beskrivelse af ændringerne i den grønne check siden indførelsen i 2010.

1. Den grønne check indføres fra 2010

Fra 2010 blev der indført en skattefri og indkomstafhængig ”grøn check”, der gives til alle skattepligtige som et nedslag i den beregnede indkomstskat. (L 198, 2008/2009).

I årene 2010-2014 udgjorde den grønne check 1.300 kr. til personer fyldt 18 år, og den supplerende grønne check pr. barn for op til 2 børn pr. familie udgjorde 300 kr. Den supplerende grønne check til børnene modregnes som udgangspunkt i moderens skat. Har faderen alene forældremyndigheden, modregnes beløbet hos ham.

Beløbene for den grønne check er faste nominelle beløb, der ikke reguleres.

Den grønne check blev gjort indkomstafhængig og aftrappes med et beløb svarende til 7,5 pct. af den del af modtagerens topskatte­grund­lag, der blev fastsat til et grundbeløb i 2010-niveau på 362.800 kr. Overstiger topskattegrundlaget således aftrapnings­bund­fra­draget med 17.333 kr. eller mere, vil den grønne check være fuldt aftrappet. Der kan ikke overføres uudnyttet bundfradrag mellem ægtefæller. Aftrapningsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.

Indkomstaftrapningen af den supplerende grønne check til børnene baseres på den voksne modtagers indkomst. En eventuel aftrapning heraf sker ligeledes med 7,5 pct. af grundlaget for topskat, når dette grundlag overstiger aftrapningsgrænsen med 17.333 kr.

For gifte personer opgøres aftrapningsgrundlaget som udgangspunkt på grundlag af den enkelte ægtefælles personlige indkomst. Har ægtefællerne tilsammen positiv nettokapitalindkomst, der overstiger 80.000 kr. (2010-niveau), forhøjes aftrapnings­grundlaget ved, at ægteparrets samlede positive nettokapitalindkomst ud over 80.000 kr. lægges til den personlige indkomst hos den ægtefælle, der har den største personlige indkomst med tillæg af evt. kapitalpensionsindskud.

Denne ægtefælles aftrapningsgrundlag består således af vedkom­men­des personlige indkomst med tillæg af ægteparrets samlede positive nettokapitalindkomst ud over 80.000 kr., mens den anden ægtefælles aftrapningsgrundlag udgøres af den personlige indkomst og uden hensyntagen til positiv nettokapitalindkomst. Frem til 2012 korrige­redes topskattegrundlaget for evt. indskud på kapitalpensionsordninger, der ikke var fradragsberettigede i topskattegrundlaget.

2. Tillæg til grøn check til familier med lave indkomster fra 2013

Som led i aftalen om finansloven for 2012 blev der fra 2013 indført et tillæg til den grønne check til familier med lave indkomster som en ekstra og generel kompensation for aftalte skatte- og afgiftsstigninger. Tillægget er ligesom den grønne check skattefrit. (L 31, 2011/2012).

Tillægget er et fast nominelt beløb på 280 kr. årligt, og det tildeles personer fyldt 18 år med en indkomst, der ikke overstiger et grund­beløb på 212.000 kr. (2010-niveau). Tillægget bortfalder helt, hvis indkomsten overstiger grundbeløbet på 212.000 kr. (2010-niveau). Indkomstgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20.

Den kvalificerende indkomst udgør for såvel enlige som ægtefæller grundlaget for beregning af topskat, ligesom det er tilfældet ved aftrapningen af den grønne check.

3. Nedsættelse af den grønne check fra 2015

Som led i aftalen fra efteråret 2014 om tilbagerulningen af forsynings­sikkerhedsafgiften (FSA), der skulle have været hovedfinansie­rings­kilde for Energiaftale 2012, tilvejebringes der alternativ finansiering ved en gradvis forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af den grønne check fra 2015 frem til 2020. (L 4, 2014/2015).

Nedsættelsen af den grønne check og den supplerende grønne check til børn fra 2015-2020 fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Nedsættelse af den grønne check i 2015-2020
Kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Grøn check før reduktion 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Nedsættelse -345 -350 -360 -370 -400 -425
Grøn check efter reduktion 955 950 940 930 900 875
Supplerende grøn check pr. barn før reduktion 300 300 300 300 300 220
Nedsættelse -80 -80 -85 -85 -90 -100
Supplerende grøn check efter reduktion 220 220 215 215 210 200

4. Yderligere nedsættelse af den grønne check fra 2018

Som led i aftalen fra november 2016 om afskaffelse af PSO-afgiften tilvejebringes finansieringen af investeringer i vedvarende energi fra 2018 ved en gradvis forhøjelse af bundskatten i årene 2018-2022, samt en parallel forhøjelse af det skrå skatteloft for personlig indkomst og ved at reducere den grønne check for ikke-folkepensionster fra 2018 og frem mod 2025. (L 101, 2016/2017).

Indfasningen af de gradvise nedsættelser af den grønne check og den supplerende grønne check til børn som følge af udmønt­ningen af aftalen om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften og udmøntningen af aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Nedsættelse af den grønne check for ikke-pensionister i 2018-2025
Kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grøn check før reduktion 930 900 875 875 875 875 875 875
Nedsættelse for ikke-pensionister -165 -270 -275 -280 -325 -330 -340 -350
Grøn check for ikke-pensionister efter reduktion 765 630 600 595 550 545 535 525
Supplerende grøn check pr. barn før reduktion 215 210 200 200 200 200 200 200
Nedsættelse pr. barn af ikke-pensionister -40 -65 -60 -65 -75 -75 -75 -80
Supplerende grøn check pr. barn af ikke-pensionister efter reduktion 175 145 140 135 125 125 125 120

5. Fremrykning af nedsættelser for ikke-pensionister fra 2019

Som led i energiaftalen fra juni 2018 fremrykkes den ovenfor nævnte gradvise reduktion frem til 2025 til 2019 for ikke-pensionister (L 86, 2018/2019), jf. tabel 4

Tabel 4. Fremrykning af nededsættelse af den grønne check for ikke-pensionister til 2019
Kr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Grøn check for ikke-pensionister før reduktion 630 600 595 550 545 535 525
Nedsættelse for ikke-pensionister -105 -75 -700 -25 -20 -10 0
Grøn check for ikke-pensionister efter reduktion 525 525 525 525 525 525 525
Supplerende grøn check for ikke-pensionister pr. barn før reduktion 145 140 135 125 125 125 120
Nedsættelse pr. barn af ikke-pensionister -25 -20 -15 -5 -5 -5 0
Supplerende grøn check pr. barn af ikke-pensionister efter reduktion 120 120 120 120 120 120 120