Skatteministeriet
20. december 2019

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2018-2020

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2018-2020

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2018-2020

Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2020 ]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]

Indkomstår201820192020
Reguleringsmetode Personskatteloven, reguleringstal, satsreguleringsloven
Reguleringsprocent 2,2%  2,2% 2,2%
Reguleringspristal / reguleringstal 109,4 111,8  114,3
  Kr. Kr.  Kr.
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved topskat 498.900 513.400  531.000
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) 43.800 44.800  45.800
Udligningsskattegrænse 397.000
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat 132.400 135.300  138.400 
Almindeligt personfradrag, stat og kommune 46.000 46.200  46.500 
Personfradrag til børn/unge under 18 år 34.500 35.300  36.100 
Progressionsgrænse for aktieindkomst 52.900 54.000  55.300 
Aktiesparekontoloven:
Værdigrænse for indskud - 50.000 51.100 
Børne- og ungeydelseloven:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (reguleres med prisudviklingen)
0 - 2 årige 18.024 18.228  18.384 
3 - 6 årige 14.268 14.436  14.556 
7 - 14 årige 11.232 11.352  11.448 
15 - 17 årige 11.232 11.352  11.448 
Aftrapningsgrænse for børne- og ungeydelse 765.800 782.600  800.100 
Ligningsloven:
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører 27.400 28.000  28.600 
Bundfradrag vedr. gratialer mv. 8.000 8.000  8.000 
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre 3.400 3.500  3.600 
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren 11.000 11.200  11.500 
Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag 6.100 6.200  6.300 
Rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 498 509  521 
Logisats (oprundes til kr.) 214 219  223 
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 156 159  163 
Loft over rejsefradrag 27.400 28.000  28.600 
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag 272.100 278.100  284.300 
Maks. beskæftigelsesfradrag 34.300 37.200  39.400 
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 21.200 22.400  22.900 
Loft over fradrag for fagforeningskontingent 6.000 6.000  6.000 
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag 1.872 1.908  1.944 
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning 6.100 6.200  6.300 
Skattepligtigt beløb ved fri telefon 2.800 2.800  2.900 
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle 235.800 241.000  246.400 
Minimumsløn pr. måned ved beskatning af forskere og nøglemedarbejdere 65.100 66.600  68.100 
Indregningsgrænse for restskat 20.100 20.500  21.000 
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg 293.900 300.300  307.100 
Ejendomsværdiskatteloven:
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 3.040.000  3.040.000 
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige 191.100 195.300  199.600 
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar 293.900 300.300  307.100 
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar 400 400  400 
Gebyr for anmodning om omgørelse 2.300 2.400  2.500 
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen 400 400  400 
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingsloven 1.000 1.100  1.100 
Gebyr for klage vedr. gamle vurderinger 500 500  500 
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter 21,3 mio. 21,3 mio.  21,3 mio. 
Beløbsgrænse for begrænsning af modregning af fremført underskud 8.205.000 8.385.000  8.572.500 
Boafgiftsloven:
Bundfradrag ved boafgift 289.000 295.300  301.900 
Bundfradrag ved gaveafgift 64.300 65.700  67.100 
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn 22.500 23.000  23.500 
Dødsboskatteloven:
Boets aktiver ved boafslutningen 2.839.100 2.901.400  2.966.200 
Boets nettoformue ved boafslutningen 2.839.100 2.901.400  2.966.200 
Grænse for virksomheds- og konjunkturopsparing 166.600 170.200  174.000 
Grænse for opkrævning af restskat 35.800 36.600  37.400 
Grænse for udbetaling af overskydende skat 3.100 3.200  3.300 
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned 2.100 2.200  2.200 
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( I dødsboindk.skatten) 5.700 5.900  6.000 
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo 68.200 69.700  71.300 
Kommuneskatteloven
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat:
Bundgrænse for fordeling 51.000 52.000  53.000 
Mindstebeløb for afregning 7.000 7.000  7.000 
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse 13.500 13.800  14.100 
Småaktiv- og småudgiftsgrænse 13.500 13.800  14.100 
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. 769.600 786.500  804.000 
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe 1.539.100 1.572.900  1.608.000 
Etableringskontoloven:
Etableringsgrænse 87.600 89.500  91.500 
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension 131.200 134.100  137.100 
Bagatelgrænse for indskud i udenlandske kasser 50.400 51.500  52.600 
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg 2.743.700 2.803.900  2.866.600 
Maks. hævning for professionelle sportsudøvere før 40. år 1.869.100 1.910.200  1.952.900 
Maks. årlig hævning for professionelle sportsudøvere 373.900 382.100  390.600 
Maks. indskud på aldersopsparing (uden fradragsret)
 - indtil 5 år før folkepensionsalderen
 - fra og det 5. år før folkepensionsalderen

5.100
46.000

5.200
48.000
 
5.300
50.200
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter 54.700 55.900  57.200 
Opfyldningsfradrag 50.400 51.500  52.600 
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse 10.700 10.900  11.100 
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter 686.000 701.000  716.700 
Min. indkomst før kunstnerudjævning 193.000 197.300  201.700 
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning 643.100 657.200  671.900 
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst 50.400 51.500  52.600