Skatteministeriet
10. december 2018

Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2018-2019

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2018-2019

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2018-2019

Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2019 ]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2019 ]

Indkomstår20182019
Reguleringsmetode Personskatteloven, reguleringstal, satsreguleringsloven
Reguleringsprocent 2,2%  2,2%
Reguleringspristal / reguleringstal 109,4 111,8 
  Kr. Kr. 
Personskatteloven:
Beløbsgrænse ved topskat 498.900 513.400 
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) 43.800 44.800 
Udligningsskattegrænse 397.000 405.700 
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat 132.400 135.300 
Almindeligt personfradrag, stat og kommune 46.000 46.200 
Personfradrag til børn/unge under 18 år 34.500 35.300 
Progressionsgrænse for aktieindkomst 52.900 54.000 
Aktiesparekontoloven:
Værdigrænse for indskud - 50.000
Børne- og ungeydelseloven:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (reguleres med prisudviklingen)
0 - 2 årige 18.024 18.228 
3 - 6 årige 14.268 14.436 
7 - 14 årige 11.232 11.352 
15 - 17 årige 11.232 11.352 
Aftrapningsgrænse for børne- og ungeydelse 765.800 782.600 
Ligningsloven:
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører 27.400 28.000 
Bundfradrag vedr. gratialer mv. 8.000 8.000 
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre 3.400 3.500 
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren 11.000 11.200 
Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag 6.100 6.200 
Rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 498 509 
Logisats (oprundes til kr.) 156 159 
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 214 219 
Loft over rejsefradrag 27.400 28.000 
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag 272.100 278.100 
Maks. beskæftigelsesfradrag 34.300 37.200 
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 21.200 22.400 
Loft over fradrag for fagforeningskontingent 6.000 6.000 
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag 1.872 1.908 
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning 6.100 6.200 
Skattepligtigt beløb ved fri telefon 2.800 2.800 
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle 235.800 241.000 
Minimumsløn pr. måned ved beskatning af forskere og nøglemedarbejdere 65.100 66.600 
Indregningsgrænse for restskat 20.100 20.500 
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg 293.900 300.300 
Ejendomsværdiskatteloven:
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 3.040.000 
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige 191.100 195.300 
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar 293.900 300.300 
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar 400 400 
Gebyr for anmodning om omgørelse 2.300 2.400 
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen 400 400 
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingsloven 1.000 1.100 
Gebyr for klage vedr. gamle vurderinger 500 500 
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter 21,3 mio. 21,3 mio. 
Beløbsgrænse for begrænsning af modregning af fremført underskud 8.205.000 8.385.000 
Lov om afgift af dødsboer og gaver:
Bundfradrag ved boafgift 289.000 295.300 
Bundfradrag ved gaveafgift 64.300 65.700 
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn 22.500 23.000 
Dødsboskatteloven:
Boets aktiver ved boafslutningen 2.839.100 2.901.400 
Boets nettoformue ved boafslutningen 2.839.100 2.901.400 
Grænse for virksomheds- og konjunkturopsparing 166.600 170.200 
Grænse for opkrævning af restskat 35.800 36.600 
Grænse for udbetaling af overskydende skat 3.100 3.200 
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned 2.100 2.200 
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( I dødsboindk.skatten) 5.700 5.900 
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo 68.200 69.700 
Lov om kommunal indkomstskat:
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat:
Bundgrænse for fordeling 51.000 52.000 
Mindstebeløb for afregning 7.000 7.000 
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse 13.500 13.800 
Småaktiv- og småudgiftsgrænse 13.500 13.800 
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. 769.600 786.500 
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe 1.539.100 1.572.900 
Etablerings- og iværksætterkontoloven:
Etableringsgrænse 87.600 89.500 
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension 131.200 134.100 
Bagatelgrænse for indskud i udenlandske kasser 50.400 51.500 
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg 2.743.700 2.803.900 
Maks. hævning for professionelle sportsudøvere før 40. år 1.869.100 1.910.200 
Maks. årlig hævning for professionelle sportsudøvere 373.900 382.100 
Maks. indskud på aldersopsparing (uden fradragsret)
 - indtil 5 år før folkepensionsalderen
 - fra og det 5. år før folkepensionsalderen

5.100
46.000

5.200
48.000
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter 54.700 55.900 
Opfyldningsfradrag 50.400 51.500 
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse 10.700 10.900 
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter 686.000 701.000 
Min. indkomst før kunstnerudjævning 193.000 197.300 
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning 643.100 657.200 
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst 50.400 51.500