Skatteudgifter - samlet skønnet niveau 2017-2020

Skatteministeriet har identificeret 122 skatteudgifter i 2020. Som det fremgår af tabellen i nedenstående pdf skønnes skatteudgifterne samlet set at udgøre knap 53 mia. kr. i umiddelbar provenuvirkning i 2020, hvilket svarer til ca. 2,2 pct. af BNP. Skatteudgifterne har ligget på omtrent 2,3 pct. af BNP siden 2017, hvor man begyndte at foretage en samlet opgørelse af skatteudgifterne. Kilden er Skatteøkonomisk Redegørelse 2019.

De personrettede og erhvervsrettede skatteudgifter skønnes at udgøre hhv. ca. 31½ mia. kr. og ca. 21¼ mia. kr. i 2020.

I et internationalt perspektiv vurderes de samlede skatteudgifter i Danmark at ligge i den lave ende, om end der er visse udfordringer ved at lave sådanne landesammenligninger og at de seneste ligger flere år tilbage.

Skatteudgifterne er beregnet via den såkaldte mindreprovenumetode, der svarer til beregningen af den umiddelbare provenuvirkning i Skatteministeriets almindelige provenuberegninger, jf. provenu og metode. Derfor er skatteudgifternes samlede virkning på de offentlige finanser betydeligt mindre end de ovennævnte ca. 53 mia. kr., idet der ikke er korrigeret for afgiftsmæssigt tilbageløb og adfærd. Hertil kommer, at skatteudgiftsberegningerne er isolerede vurderinger af provenuvirkningen ved de enkelte skatteudgifter. Der er således ikke korrigeret for, at provenuvirkningerne for visse skatteudgifter er indbyrdes afhængige.

Mindreprovenumetoden (umiddelbart mindreprovenu) er blandt andet valgt, fordi størrelsen af støtten via skattesystemet dermed bliver sammenligneligt med den direkte støtte på finansloven, der ligeledes opgøres i umiddelbar virkning.

Tabel: Samlet niveau for skatteudgifter 2017 – 2020

Tabel: Samlet liste over skatteudgifter 2017 – 2020