Skatteministeriet
20. juni 2018

Skatteudgifter - samlet niveau ultimo 2017

Skatteministeriet har identificeret 115 skatteudgifter i 2017. Som det fremgår af tabellen i nedenstående pdf skønnes skatteudgifterne samlet set at udgøre godt 50½ mia. kr. i umiddelbar provenuvirkning, hvilket svarer til ca. 2,4 pct. af BNP.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter - samlet niveau ultimo 2017

Der har ikke været foretaget en samlet opgørelse af skatteudgifterne siden 2006. Siden 2007 er skatteudgifterne således kun blevet beregnet i forbindelse med indførelse eller ændring af eksisterende skatteudgifter. I 2006 blev skatteudgifterne skønnet til at udgøre ca. 2,2 pct. af BNP. Dermed er skatteudgifterne i 2017 omtrent på niveau med 2006 opgjort i pct. af BNP.

De personrettede og erhvervsrettede skatteudgifter skønnes at udgøre hhv. ca. 31½ mia. kr. og godt 19 mia. kr. i 2017.

I et internationalt perspektiv vurderes de samlede skatteudgifter i Danmark at ligge i den lave ende, om end der er visse udfordringer ved at lave sådanne landesammenligninger og at de seneste ligger flere år tilbage. Fx viste en fælles nordisk undersøgelse fra 2009, at Danmark på det tidspunkt havde det laveste niveau for skatteudgifter blandt de nordiske lande.

Skatteudgifterne er beregnet via den såkaldte mindreprovenumetode, der svarer til beregningen af den umiddelbare provenuvirkning i Skatteministeriets almindelige provenuberegninger, jf. provenu og metode. Derfor er skatteudgifternes samlede virkning på de offentlige finanser betydeligt mindre end de ovennævnte godt 50½ mia. kr., idet der ikke er korrigeret for afgiftsmæssigt tilbageløb og adfærd. Hertil kommer, at de 115 skatteudgiftsberegninger er isolerede vurderinger af provenuvirkningen ved de enkelte skatteudgifter. Der er således ikke korrigeret for, at provenuvirkningerne for visse skatteudgifter er indbyrdes afhængige.

Mindreprovenumetoden (umiddelbart mindreprovenu) er blandt andet valgt, fordi størrelsen af støtten via skattesystemet dermed bliver sammenligneligt med den direkte støtte på finansloven, der ligeledes opgøres i umiddelbar virkning.

Tabel: Samlet niveau for skatteudgifter pdf-format

Tabel: Samlet niveau for skatteudgifter Microsoft Excel