Skatteministeriet

Skatteudgifter

Målrettet støtte til personer og erhverv kan udformes enten som direkte støtte i form af offentlige tilskud eller overførsler eller som indirekte støtte i form af målrettede begunstigelser via skatte- eller afgiftsreglerne – også kaldet skatteudgifter. Skatteudgifter er således et instrument, der – på lige fod med offentlige tilskud og overførsler – kan anvendes til at understøtte samfundsøkonomiske hensyn og politiske prioriteringer.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatteudgifter

Skatteudgifterne bør derfor holdes op imod de øvrige udgifts- og skattepolitiske prioriteringer. Af den grund har Skatteministeriet gennemgået alle skatte- og afgiftslove og derigennem revurderet og genberegnet de samlede skatteudgifter i Danmark, som de forelå ultimo 2017.

Et konkret eksempel på en skatteudgift er skattefritagelsen for børne- og ungeydelsen, hvilket afviger fra den generelle regel om, at overførselsindkomster er skattepligtige. Et andet eksempel er nulmomsen på trykte aviser, som afviger fra den generelle regel om, at salg af varer og tjenester pålægges 25 pct. moms.

20. juni 2018

Skatteudgifter - samlet liste ultimo 2017

Skattelovgivningen omfatter en række særregler, som i større eller mindre omfang begunstiger særlige aktiviteter eller grupper af skatteydere. Begunstigelsen kan fx være udmøntet i form af en skattefritagelse, lavere skatte- eller afgiftssatser end generelt, særlige fradrag eller en uforrentet skatteudskydelse. Disse særregler betegnes som skatteudgifter. Modstykket til skatteudgifter er såkaldte skattesanktioner (dvs. negative skatteudgifter), hvor bestemte aktiviteter eller grupper af skatteydere beskattes hårdere end den generelle regel.

20. juni 2018

Skatteudgifter - samlet niveau ultimo 2017

Skatteministeriet har identificeret 115 skatteudgifter i 2017. Samlet set skønnes skatteudgifterne at udgøre godt 50½ mia. kr. i umiddelbar provenuvirkning, hvilket svarer til ca. 2,4 pct. af BNP.