Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2015/2016

Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2015/2016 på Skatteministeriets område

I folketingsåret 2015/2016 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 24 lovforslag.

Den varige årlige provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd af de 24 lovforslag udgør et mindreprovenu på ca. -485 mio. kr. 9 lovforslag medfører et samlet varigt mindreprovenu på ca. 810 mio. kr. årligt, mens 2 lovforslag medfører et samlet varigt merprovenu, der skønnes til ca 325 mio. kr. årligt. For de øvrige 13 lovforslag er der tale om beskedne eller ingen varige årlige provenumæssige konsekvenser.

De gennemførte lovforslag medfører samlet set et umiddelbart mindreprovenu på ca. 2,75 mia. kr. for indkomståret 2016, hvilket primært kan tilskrives reduktionen af registreringsafgiftsatsen, den nye grønne BoligJobordning og fastfrysningen af grundskyld. I indkomståret 2017 medfører de gennemførte lovforslag et mindreprovenu på ca. 2,7 mia. kr.

Provenuvirkningerne er i oversigterne gengivet - ligesom de fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

  • Varig årlig provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd
    (Lovforslagets varige årlige provenuvirkning for det offentlige. Mål for påvirkningen af den finanspolitiske holdbarhed)
  • Umiddelbar provenuvirkning for indkomståret 2016 og 2017 før adfærd og tilbageløb
    (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
  • Heraf kommuner 2016 og 2017
    (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner og kirke)

 

Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2015/2016
  Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar
provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner
2016 2017 2016 2017
Antal vedtagne lovforslag Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.
9 med varigt mindreprovenu -808 -3.348 -3.368 -1.484 -1.404
2 med varigt merprovenu 325 600 675 0 0
13 med begrænsede eller ingen umiddelbare provenumæssige konsekvenser 0 0 0 0 0
I alt 24 lovforslag -483 -2.748 -2.693 -1.484 -1.404

 

Vedtagne lovforslag
  Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner
2016 2017 2016 2017
Lovforslag (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 13 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontroloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund mv. - retssikkerhedspakke I) 0 0 0 0 0
L 14 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil (Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v). -2 -3 -3 - -
L 15 Forslag til lov om ændirng af lov om spil, lov om afgifter af spil, Lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love (Natlukning af spillehaller med gevinsgivende spilleautomater, ophævelse af regelen om nedlag i afgfiten for udlodninger m.v.) 0 0 0 - -
L 16 Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningen (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe) 0 0 0 0 0
L 17 Forlsag til lov om ændring af komunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 0 0 0 0 0
L 18 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem) 0 0 0 0 0
L 45 Forslag til lov om ændring af kursgevinsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love (Skattemæssig behandling af negative renter, forrenting af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger mv.) 0 0 0 0 0
L 46 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v) 0 0 0 0 0
L 56 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.) 0 0 0 - -
L 61 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love. (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v) 125 350 425 - -
L 64 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen). -1 -5 -5 -4 -4
L 65 Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven. (Ophævelse af reklameafgiftsloven) -190 -230 -330 - -
L 69 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v) -200 -1.2101) -960 - -
L 70 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love. (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter) -240 -360 -700 - -
L 71 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, selskabsskatteloven og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v). 200 250 250 0 0
L 95 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017) -15 -620 -595 -555 -555
L 96 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016) -75 -755 -675 -755 -675
L 99 Forslag til lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder. 0 0 0 - -
L 122 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven. 0 0 0 - -
L 123 Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskat-ning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningslo-ven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds (Tilpasning i forhold til EU-retten med hensyn til genbeskatning af underskud i faste driftssteder, definition af datterselskabsaktier og nedsættelse af indkomstskattesatsen på udgående udbytter, indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med investering i investeringsinstitutter, justering af indgrebet i virksomhedsordningen og andre justeringer af erhvervsbeskatningen) -50 -105 -40 0 0
L 124 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, ligningsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v) 0 02) 0 0 0
L 149A Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbeastofre) 0 0 0 0 0
L 149B Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger) -35 -60 -60 -170 -170
L 150 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særligt store personbiler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v) 0 0 0 - -

1) Forslaget har virkning fra 20. november 2015 og skønnes med betydelig usikkerhed at indebære et umiddelbart mindreprovenu fra registreringsafgift på ca. 140 mio. kr. i 2015
2) orslaget har ingen nævneværdige provenumæssige konsekvenser. Som følge af fremrykning af selskabsskatteprovenu, vil der dog blive tale om et éngangs merprovenu i finansåret 2016 på ca. 200 mio. kr.