Skatteministeriet
9. januar 2020

Skatter - provenuet af person- og selskabsskatter

Provenu Oversigt over provenuet af indkomstskatter i årene 2013-2020 fordelt på de enkelte skattearter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatter - provenuet af person- og selskabsskatter

De samlede indkomstskatter omfatter en række skatter, der udskrives på forskellige indkomstgrundlag. Det største provenu kommer fra skatter, der udskrives på grundlag af de indkomster, der indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Herudover udskrives der skatter på enkelte indkomstarter, der ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Det gælder bl.a. aktieindkomstskat, afgift af kapitalpensioner, bruttoskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, skat fra dødsboer m.v. og aconto virksomhedsskat af opsparet overskud i virksomheder, der er omfattet af virksomhedsordningen.

Provenuet af de enkelte indkomstskatter i årene 2013-2020 er vist i tabel 1. Oversigten bygger på skøn fra december 2019.

Tabel 1. Indkomstskatter mv. 2013-2020
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Mia. kr.
Indkomstskat til staten 209,3 214,5 226,2 235,0 244,8 255,3 266,9 275,1
heraf: - bundskat1) 5,7 69,0 84,0 97,2 111,3 127,4 143,8 148,8
- topskat1)2) 16,0 15,1 16,4 17,0 17,3 17,6 18,3 18,3
- Udligningsskat 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
- Sundhedsbidrag 50,8 43,4 35,8 27,9 19,2 9,7 0,0 0,0
- Begrænset skattepligtige 2,0 2,0 2,3 2,4 2,6 2,4 2,6 2,7
- Arbejdsmarkedsbidrag3) 82,6 84,7 87,4 90,3 94,2 98,1 102,2 105,4
 heraf: - Ekskl. pension 75,1 77,2 79,4 82,1 84,8 87,7 92,3 95,3
           - Pension 8,8 8,9 9,4 9,8 10,1 10,4 9,9 10,1
           - Seniornedslag til 64 årige -1,3 -1,4 -1,4 -1,5 -0,7 0,0 0,0 0,0
Ejendomsværdiskat 13,2 13,4 13,6 13,9 14,2 14,5 14,6 14,9
Kommunale indkomstskatter mv. 215,2 220,1 226,9 234,8 244,6 243,9 254,9 262,8
- Indkomstskat til primærkommuner 209,3 214,1 220,8 228,5 238,2 237,2 248,2 256,0
- Kirkeskat 5,9 6,0 6,1 6,3 6,5 6,7 6,7 6,9
Bruttoskat for forskere og nøglemedarbejdere 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,9 1,9
Virksomhedsskat, netto4) 2,0 1,0 1,5 1,1 1,9 1,6 1,3 1,4
Aktieskat 14,2 16,1 28,8 27,0 26,8 28,2 27,3 24,3
Øvrige kildeskatter 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2
Afgift af kapitalpension m.v. (finansårsbasis)5) 44,1 72,1 34,0 8,2 7,9 7,9 7,9 7,9
Dødsboskat 2,4 2,2 2,4 2,3 1,7 2,5 3,4 2,6
Grøn check -5,5 -5,6 -4,2 -4,2 -4,2 -3,7 -3,1 -3,1
Selskabsskat 45,6 50,1 55,2 59,1 69,5 60,6 62,6 62,1
Skat af kulbrinteindvinding6) 8,5 6,3 2,5 1,2 2,4 4,6 1,6 0,3
Kulbrinteskat7) 11,8 8,2 2,0 1,3 3,2 2,4 1,5 0,0
Pensionsafkastskat8) 20,0 53,1 22,8 34,0 32,2 13,8 59,4 14,5
Afgift af dødsboer og gaver 3,9 3,9 5,2 4,2 4,4 4,8 5,9 5,8
- Gaver 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 1,4 0,5

Anm.: Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er fra DST for 2013-18. For 2019-20 er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag.
1) Opgjort efter kompensationsordning.
2) Opgjort efter skråt skatteloft.
3) Fra og med 2002 blev afgift af engangsservice bogført sammen med Emballageafgift.
4) Pålignet a conto virksomhedsskat ved opsparing i virksomheden fratrukket tidligere betalt virksomhedsskat, der modregnes i indkomstskatten, når opsparingen hæves. 
5) Inkl. afgift ved fremrykket beskatning i forbindelse med ophævelse af fradragsretten for indskud fra 2013 og rabatordningen i 2013-15. 
6) Omfatter selskabsskat på kulbrintevirksomhed, ekskl. kulbrinteskat.
7) Kulbrinteskat efter modregnet rørledningsafgift.
8) Inkl. pensionsafkastskat af ATP og LD, ekskl. Den Sociale Pensionsfond.