Skatteministeriet
19. januar 2018

Skatter - provenuet af person- og selskabsskatter

Provenu Oversigt over provenuet af indkomstskatter i årene 2011-2018 fordelt på de enkelte skattearter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Skatter - provenuet af person- og selskabsskatter

De samlede indkomstskatter omfatter en række skatter, der udskrives på forskellige indkomstgrundlag. Det største provenu kommer fra skatter, der udskrives på grundlag af de indkomster, der indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Herudover udskrives der skatter på enkelte indkomstarter, der ikke indgår i den skattepligtige indkomst. Det gælder bl.a. aktieindkomstskat, afgift af kapitalpensioner, bruttoskat for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, skat fra dødsboer m.v. og aconto virksomhedsskat af opsparet overskud i virksomheder, der er omfattet af virksomhedsordningen.

Provenuet af de enkelte indkomstskatter i årene 2011-2018 er vist i tabel 1. Oversigten bygger på skøn fra december 2017.

Med sænkningerne af de statslige personskatter i de senere års skatteaftaler og reformer skønnes statens provenu fra indkomst- og ejendomsværdiskatten i 2018 at udgøre ca. 174½ mia. kr., jf. tabel 1.

Den relativt store stigning i bundskatten og det tilsvarende fald i sundhedsbidraget i 2012-2018 markerer 2009-skattereformens reduktion af værdien af rentefradraget over 50.000 kr./100.000 kr. og de ligningsmæssige fradrag. Reduktionen udgør 1 pct-point om året fra 2012-2019 og udmøntes ved, at bundskatten, hvori disse fradrag ikke kan ske, hæves med 1 pct.-point årligt, mens sundhedsbidraget, hvor fradragene kan foretages, sænkes med 1 pct.-point årligt.

Sammen med kirkeskatterne skønnes det samlede indkomstskatteprovenu til den kommunale sektor i 2018 at blive på ca. 251 mia. kr. Herudover råder kommunerne over andele af selskabsskatteprovenuet, virksomhedsskatten, dødsboskatten og bruttoskatten for forskere og nøglemedarbejdere, jf. oversigt over sektorfordeling af indkomstskatterne.

Hvor ikke andet er nævnt, er tallene i tabellen opgjort på slutskattebasis, hvilket betyder, at opgørelsen omfatter den skat, der pålignes årets indkomster, uden hensyn til tidspunktet for skattens betaling. Øvrige tal er opgjort på finansårsbasis.

Tabel 1. Indkomstskatter mv. 2011-2018
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Mia. kr.
Indkomst- og ejendomsværdiskat til staten 129,8 135,3 140,0 143,1 152,4 158,5 165,8 174,4
heraf: - bundskat1) 34,4 44,5 57,7 69,0 84,0 97,2 112,0 129,3
- topskat1)2) 16,6 17,8 16,0 15,1 16,4 16,9 17,9 18,4
- udligningsskat 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0
- sundhedsbidrag 63,8 57,6 50,8 43,4 35,8 27,9 19,3 9,9
- begrænset skattepligtige 2,0 2,1 2,0 2,0 2,3 2,4 2,5 2,5
- ejendomsværdiskat 12,8 13,0 13,2 13,4 13,6 13,9 14,0 14,2
Arbejdsmarkedsbidrag3) 80,4 82,0 82,6 84,7 87,3 90,2 95,3 99,7
heraf: - af arbejdsgiveradministrerede
pensionsindbetalinger
8,2 9,6 8,8 8,9 9,4 9,8 9,8 9,6
- seniornedslag til 64 årige -0,9 -1,2 -1,3 -1,4 -1,4 -1,5 -0,7 0,0
Kommunale indkomstskatter m.v. 202,4 209,0 215,2 220,0 226,8 235,5 243,9 251,3
heraf: - indkomstskat til kommuner 196,8 203,1 209,3 214,0 220,7 229,2 237,3 244,6
- folkekirken 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,3 6,6 6,7
Bruttoskat for forskere og nøglemedarbejdere (finansårsbasis) 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7
Virksomhedsskat, netto4) 0,9 2,0 2,0 1,0 1,5 1,2 1,2 1,3
Aktieindkomstskat 13,5 11,6 13,5 12,3 20,9 26,7 20,5 18,5
heraf: - progressiv aktieindkomstskat5) 9,5 8,9 9,6 10,8 16,8 15,2 12,5 12,0
Øvrige kildeskatter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Afgift af kapitalpension m.v. (finansårsbasis)6) 10,4 10,5 44,1 72,1 34,0 8,2 7,6 7,6
Skat af dødsboer7) 1,7 1,7 2,4 2,0 2,2 1,8 2,2 2,2
Kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Grøn check) -4,9 -4,9 -5,5 -5,5 -4,2 -4,2 -4,2 -3,7
Selskabsskat 31,4 41,0 45,7 49,2 54,3 55,2 62,0 59,8
Skat af kulbrinteindvinding8) 8,8 8,4 8,4 6,6 2,3 1,0 1,9 2,1
Kulbrinteskat9) 10,2 11,5 11,8 8,2 2,0 1,3 2,1 1,9
Pensionsafkastskat 10) 38,0 43,6 20,0 53,1 22,8 34,0 17,2 5,1
Bo- og gaveafgift (finansårsbasis) 4,8 4,0 3,9 3,9 5,2 4,2 4,6 3,6
heraf: - gaveafgift 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4

Kilde: Tal for fordeling af kildeskatter på stats- og kommuneskatter er fra DST for 2011-16. For 2017-18 er der benyttet en opgørelse baseret på Finansministeriets udskrivningsgrundlag til brug for Økonomisk Redegørelse, december 2017.
Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tal i tabellerne afvige fra totalerne.
1) Opgjort efter kompensationsordninger.
2) Opgjort efter skråt skatteloft.
3) Inkl. arbejdsmarkedsbidrag af indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.
4) Pålignet a conto virksomhedsskat ved opsparing i virksomheden fratrukket tidligere betalt virksomhedsskat, der modregnes i indkomstskatten, når opsparingen hæves.
5) Omfatter aktieindkomstskat, der medregnes til slutskatten, dvs. 42 pct. af aktieindkomst over progressionsgrænsen.
6) Inkl. afgift ved fremrykket beskatning i forbindelse med ophævelse af fradragsretten for indskud fra 2013 og rabatordningen i 2013-2015.
7) Omfatter både statslig og kommunal andel af dødsboskatten.
8) Omfatter selskabsskat fra kulbrintevirksomhed, ekskl. kulbrinteskat.
9) Kulbrinteskat efter modregnet rørledningsafgift (fra og med 2004).
10) Inkl. penionsafkastskat af ATP og LD, ekskl. den sociale Pensionsfond.