Skatteministeriet
2. oktober 2015

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2014/2015

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2014/2015 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2014/2015

I folketingsåret 2014/2015 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 27 lovforslag.

Den varige årlige provenuvirkning af de 27 lovforslag udgør et mindreprovenu på ca. -125 mio. kr. 9 lovforslag medfører et samlet varigt mindreprovenu på ca. 520 mio. kr. årligt, mens 9 lovforslag medfører et samlet varigt merprovenu, der skønnes til knap 400 mio. kr. årligt. For de øvrige 9 lovforslag er der tale om beskedne eller ingen varige årlige provenumæssige konsekvenser.

De gennemførte lovforslag medfører samlet set et umiddelbart merprovenu på ca. 11,6 mia. kr. for indkomståret 2015, hvilket primært kan tilskrives fremrykning af skatteindtægter i forbindelse med forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. I indkomståret 2016 medfører de gennemførte lovforslag et mindreprovenu på godt 1,8 mia. kr.

I finansåret 2015 medfører lovforslagene et umiddelbart merprovenu på knap 13,5 mia. kr. og i 2016 et mindreprovenu på ca. 3,2 mia. kr.

Provenuvirkningerne er i oversigterne gengivet - ligesom de fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

 • Varig årlig provenuvirkning efter adfærd og tilbageløb
  (Lovforslagets varige årlige provenuvirkning for det offentlige. Mål for påvirkningen af den finanspolitiske holdbarhed)
 • Umiddelbar provenuvirkning for indkomståret 2015 og 2016 før adfærd og tilbageløb
  (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
 • Heraf kommuner 2015 og 2016
  (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner og kirke)
 • Finansårsvirkning 2015 og 2016 før adfærd og tilbageløb
  (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)

Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2014/2015
  Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar
provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Antal vedtagne lovforslag Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr
9 med varigt mindreprovenu -520 11.455 -2.010 -2.385 -1.005 13.535 -3.405
9 med varigt merprovenu 395 220 260 10 45 10 295
9 med begrænsede eller ingen umiddelbare provenumæssige konsekvenser 0 -45 -70 -45 -45 -75 -70
I alt 27 lovforslag -125 11.630 -1.815 -2.420 -1.010 13.470 -3.175

 

Vedtagne lovforslag
     Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Lovforslag (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
2014/2015, 1. samling
L 4 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check og afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.) -10 -400 -500 0 0 -50 -500
L 5 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. 6 6 6 3 3 6 6
L 6 Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. 0 0 0 0 0 0 0
L 7  Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. 0 0 0 0 0 0 0
L 8 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana. 0 0 0 0 0 0 0
L 9 Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.) 185 185 185 0 30 0 185
L 10 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber) 0 -75 -70 -45 -45 -75 -70
L 40 Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier) -45 -75 -75 -10 -10 -75 -75
L 41 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder) -4 -45 -43 -40 -40 -45 -43
L 42A Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.) 10 15 15 5 5 15 15
L 42B Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Betingelse for tredjemandstilskud)
L 43A Forslag til lov om ændring af momsloven. (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold) -105 -220 -220 - - -190 -190
L 43B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport) 130 -35 -35 - - -30 0
L 55 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond) -20 14.900 -95 0 0 14.900 -95
L 63 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) -35 -255 -255 -255 -255 -120 -120
L 64A Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love. (Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v) 0 0 0 0 0 0 0
L 64B Forslag til lov om ændring af lov om afgift af skadesforsikringer. (Betaling af skadesforsikringsafgift for alle udbydere af vejhjælpsabonnementer) 0 0 0 0 0 0 0
L 74 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne) -255 -810 -780 -700 -700 -450 -1.140
L 75 Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. 0 0 0 0 0 0 0
L 76 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) -45 -40 -40 0 0 -35 -40
L 98 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.). 0 0 0 0 0 0 0
L 123 Forslag til lov om ændring af momsloven. (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lign. sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt) 40 50 50 0 0 20 50
L 144 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven. (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet) 0 0 0 0 0 0 0
L 167 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.) 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015, 2. samling
L 5 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Genindførelse af BoligJobordningen) Ej skønnet -1.600 - -1.380 - -400 -1.200
L 6 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.) 0 30 Ej skønnet 0 0 0 0
L 7 Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge) 24 1 41 0 0 1 41