Skatteministeriet
Provenuoversigter 9. september 2014

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2013/2014 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2013/2014

I folketingsåret 2013/2014 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 15 lovforslag.

Den varige årlige provenuvirkning af de 15 lovforslag udgør et merprovenu på ca. 1.050 mio. kr. 4 lovforslag medfører et samlet varigt mindreprovenu på ca. 50 mio. kr. årligt, mens 4 lovforslag medfører et samlet varigt merprovenu, der skønnes til ca. 1,1 mia. kr. årligt. For de øvrige 7 lovforslag er der tale om beskedne eller ingen varige årlige provenumæssige konsekvenser.

De gennemførte lovforslag medfører samlet set et umiddelbart mindreprovenu på ca. 1,9 mia. kr. for indkomståret 2014 og et mindreprovenu på godt 100 mio. kr. for indkomståret 2015.

I finansåret 2014 medfører lovforslagene et umiddelbart mindreprovenu på ca. 7,7 mia. kr. og i 2015 et merprovenu på ca. 5,9 mia. kr. Heri indgår virkningen af længere momskredittid for små virksomheder, som medfører en provenu­for­skyd­ning på ca. 6,5 mia. kr. fra 2014 til 2015 (L 103).

Provenuvirkningerne er i oversigterne gengivet - ligesom de fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

 • Varig årlig provenuvirkning efter adfærd og tilbageløb
  (Lovforslagets varige årlige provenuvirkning for det offentlige. Mål for påvirkningen af den finanspolitiske holdbarhed)
 • Umiddelbar provenuvirkning for indkomståret 2014 og 2015 før adfærd og tilbageløb
  (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
 • Heraf kommuner 2014 og 2015
  (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner og kirke)
 • Finansårsvirkning 2014 og 2015 før adfærd og tilbageløb
  (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)

Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2013/2014
  Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar
provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Antal vedtagne lovforslag Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr
4 med varigt mindreprovenu -45 -2.285 -705 -865 -565 -7.915 5.365
4 med varigt merprovenu 1.100 393 575 -50 -45 253 515
7 med begrænsede eller ingen umiddelbare provenumæssige konsekvenser 0 0 0 0 0 0 0
I alt 15 lovforslag 1.055 -1.893 -130 -915 -610 -7.663 5.880

 

Vedtagne lovforslag
     Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Lovforslag (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 4 Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.) -5 -5 -5 0 0 -5 -10
L 47 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven, lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af EU-direktiv nr. 2013/43/EU, supplerende regler om administration af EU-forordning nr. 608/2013, præcisering af regler om virksomheders fradrag for udgifter til bestikkelse, justering af den subjektive skattepligt for erhvervsdrivende foreninger m.v., værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering af udligningsafgiften for varebiler m.v.). 0 0 0 0 0 0 0
L 60 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbidragsloven. (Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling m.v. af ikke-fradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret m.v.) -5 -40 -45 0 0 -30 -40
L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love. (Indberetning og automatisk udveksling af skatterelevante oplysninger om finansielle konti samt ophævelse af bagatelgrænser for ind- og udbetalinger m.v). 0 0 0 0 0 0 0
L 79 Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Harmonisering af beskatningen af kulbrinteindvinding m.v). 360 -300 -350 0 0 -300 -350
L 80 Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven. (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen) -5 -65 -1401) 0 -90 -80 -140
L 81 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven. (Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer) 0 0 0 0 0 0 0
L 91 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU-/EØS-land). 0 0 0 0 0 0 0
L 95 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.) 0 0 0 0 0 0 0
L 103 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.) -30 -2.175 -515 -865 -475 -7.8002) 5.5552)
L 144 Forslag til lov om ændring af aktieavance­beskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Selskaber m.v.s registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v). 0 0 0 0 0 0 0
L 153 Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Ændring af leveringsstedet for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester solgt til private, one stop shop-ordning, udvidelse af definitionen af investeringsgoder, ophævelse af ordningen for udenlandsk indregistrerede turistbusser m.v). 75 3 75 0 0 3 55
L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner). 10 0 10 0 0 0 10
L 200 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.(Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud af privat gæld m.v). 655 690 840 -50 -45 550 800

Noter:

1) Lovforslaget medfører tillige et umiddelbart mindreprovenu i 2013 på 15 mio. kr. og i 2016 på 295 mio. kr.
2) Inkl. virkning af længere momskredittid for små virksomheder, som medfører en provenuforskydning på ca. 6,5 mia. kr. fra 2014 til 2015.