Skatteministeriet
Provenuoversigter 19. august 2013

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2012/2013

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2012/2013 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2012/2013

I folketingsåret 2012/2013 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 20 lovforslag.

Den varige årlige provenuvirkning af de 20 lovforslag udgør et mindreprovenu på ca. 2,55 mia. kr. årligt. 6 lovforslag medfører et samlet varigt mindreprovenu på ca. 4,35 mia. kr. årligt, mens 9 lovforslag medfører et samlet varigt merprovenu, der skønnes til ca. 1,8 mia. kr. årligt. For de øvrige 5 lovforslag er der tale om beskedne eller ingen varige årlige provenumæssige konsekvenser.

Af de gennemførte lovforslag relaterer 2 lovforslag sig til udmøntningen af en del af finanslovsaftalen for 2013 fra november 2012 om en Afgifts- og Vækstpakke (L 81 og L 82), og 4 forslag relaterer sig til udmøntningen af aftaler fra april 2013 om en Vækstplan DK (L 216 - L 219).

De gennemførte lovforslag medfører samlet set et umiddelbart merprovenu på ca. 0,1 mia. kr. for indkomståret 2013 og et mindreprovenu på ca. 3,2 mia. kr. for indkomståret 2014. Heri indgår umiddelbare mindreprovenuer på 2,55 mia. kr. hhv. 2,65 mia. kr. vedrørende genindførelsen af BoligJobfradraget (L 216).

I finansårene 2013 og 2014 medfører lovforslagene umiddelbare merprovenuer på ca. 0,4 mia. kr. hhv. ca. 8,2 mia. kr.

Provenuvirkningerne er i oversigterne gengivet - ligesom de fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

 • Varig årlig provenuvirkning efter adfærd og tilbageløb
  (Lovforslagets varige årlige provenuvirkning for det offentlige. Mål for påvirkningen af den finanspolitiske holdbarhed)
 • Umiddelbar provenuvirkning for indkomståret 2013 og 2014 før adfærd og tilbageløb
  (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
 • Heraf kommuner 2013 og 2014
  (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner og kirke)
 • Finansårsvirkning 2013 og 2014 før adfærd og tilbageløb
  (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)

Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2012/2013
  Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar
provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2013 2014 2013 2014 2013 2014
Antal vedtagne lovforslag Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr
6 med varigt mindreprovenu -4.351 -2.804 -6.294 -2.040 -2.350 -844 5.086
9 med varigt merprovenu 1.783 2.938 3.118 1.030 1.055 1.218 3.113
5 med begrænsede eller ingen umiddelbare provenumæssige konsekvenser 0 -3 -5 0 0 -3 -5
I alt 20 lovforslag -2.568 131 -3.181 -1.010 -1.295 371 8.194

 

Vedtagne lovforslag
     Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2013 2014 2013 2014 2013 2014
Lovforslag (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 10 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde) 0 0 0 0 0 0 0
L 49 Forslag til Lov om ændring af aktieavencebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede portefølgeaktiver og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor) -40 401) 65 -15 -20 0 0
L 64 Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale 18 18 18 0 0 23 18
L 65 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet 0 0 0 0 0 0 0
L 66 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina 0 0 0 0 0 0 0
L 50 Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftloven) 180 530 480 0 0 440 490
L 51 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af svovl (Bundfradrag i svovlafgiften) -1 -4 -4     -4 -4
L 52 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 0 -3 -5     -3 -5
L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love (udvidelse af årsopgørelsesordningen, indberetning af udbytter m.v.) 30 10 30 0 0 10 30
L 68 Forslag til Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykke erstatninger m.v. 320 500 500 0 0 500 500
L 81 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og forskellige andre love (Ophævelse af andelsbeskatningen, forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser, nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen, forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.) 430 685 765 45 70 585 765
L 82 Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v.) 152) -415 -545 985 985 -1.815 -545
L 83 Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven3) 15 30 30 0 0 25 30
L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elekticitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energianlæg) 450 380 615 0 0 350 600
L 108 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. 325 1.200 1.225 0 0 1.100 1.225
L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.) 04) 0 0 0 0 0 0
L 216 Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter)
-555) -2.550 -2.650 -2.025 -2.225 -500 -2.550
L 217 Forslag til Lov om ophævelse af lov om mineralvand m.v. og om ændring af lov om mineralvand m.v., øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, bortfald af den vægtbaserede emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger, samt forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler) -1.035 -290 -1.210 0 0 -240 -1.160
L 218 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love (Aftaler om Vækstplan DK m.v. - nedsættelse af skattesatsen for selskaber, forhøjelse af lønsumsafgiften for finansielle virksomheder og fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst m.v.) -2.1956) 0 275 0 -105 -100 50
L 219 Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker) -1.025 0 -2.770 0 0 0 8.750

Noter:

1) Forslaget indebærer, at aktiesalg med gevinst, der ellers ville være foretaget i 2012, udskydes til 2013. Mindreprovenuet herved skønnes til ca. 40 mio. kr. for 2012. Den kommunale andel heraf udgør ca. 5 mio. kr.
2) De provenumæssige konsekvenser af lovforslaget er inkl. provenuvirkningen af bortfaldet af den planlagte udvidelse af sukkerafgiften fra 2013.
3) Fremsat af Klima- og Energiministeren.
4) Lovforslaget er forbundet med et beskedent mindreprovenu.
5) Udvidelsen af skattekreditordningen har virkning fra 2015 og medfører et mindreprovenu i 2015 på ca. 300 mio. kr., der gradvist falder de følgende år. Målt i varig virkning efter tilbageløb og adfærd udgør mindreprovenuet ca. 95 mio. kr. årligt.
6) Forlængelsen af den eksisterende rabatperiode for kapitalpensioner samt opjusteringen af skønnet for den nuværende rabatperiode medfører et merprovenu på 15,0 mia. kr. i 2013 og 19,4 mia. kr. i 2014 efterfulgt af mindreprovenu på ca. 1,4 mia. kr. årligt fra 2015 til 2020. Af provenuet på 19,4 mia. kr. er 18,4 mia. kr. reserveret til finansiering af Skattereform 2012 samt nedbringelse af gæld.