Skatteministeriet
Provenuoversigter 24. oktober 2012

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2011/2012

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2011/2012 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2011/2012

I folketingsåret 2011/2012 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 33 lovforslag.

Den varige provenuvirkning af de 33 lovforslag udgør et provenutab på ca. 535 mio. kr. årligt. 5 lovforslag medfører et samlet varigt provenutab på ca. 7,7 mia. kr. årligt, mens 15 lovforslag medfører et samlet varigt merprovenu, der skønnes til ca. 7,2 mia. kr. årligt. For de øvrige 13 lovforslag er der tale om mindre, varige årlige provenuændringer eller ingen provenumæssige konsekvenser.

Af de gennemførte lovforslag relaterer 11 forslag sig til udmøntningen af skatte- og afgiftsforslagene i aftalen om finansloven for 2012 i december 2011 (L 28 - L 34, L 170 og L 173), og 9 forslag relaterer sig til udmøntningen af aftalen om en Skattereformen i september 2012 (L 192 og L 194 - L 199).

De gennemførte lovforslag medfører samlet set et umiddelbart merprovenu på ca. 7 mia. kr. for indkomståret 2012 og ca. 14,8 mia. kr. for indkomståret 2013. Heraf vedrører godt 10 mia. kr. fremrykningen af pensionsbeskatning i forbindelse med afskaffelsen af fradragsretten for indskud til kapitalpensionsordninger fra 2013 (L 196A). Den fremrykkede beskatning medfører ingen varige provenumæssige konsekvenser. De umiddelbare negative provenumæssige konsekvenser vedrører primært personskattelettelserne, som er gennemført som led i 2012-skattereformen (L 194).

For finansåret 2012 medfører lovforslagene et umiddelbart merprovenu på ca. 5,8 mia. kr. og for finansåret 2013 et merprovenu på ca. 13,9 mia. kr.

Provenuvirkningerne er i oversigterne gengivet - ligesom de fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

 • Varig årlig provenuvirkning efter adfærd og tilbageløb
  (Lovforslagets varige årlige provenuvirkning for det offentlige. Mål for påvirkningen af den finanspolitiske holdbarhed)
 • Umiddelbar provenuvirkning for indkomståret 2012 og 2013 før adfærd og tilbageløb
  (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
 • Heraf kommuner 2012 og 2013
  (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner og kirke)
 • Finansårsvirkning 2012 og 2013 før adfærd og tilbageløb
  (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)

Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2011/2012
  Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar
provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Antal vedtagne lovforslag Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr
5 med varigt provenutab -7.715 -705 -7.300 15 -2.235 -355 -7.330
15 med varigt merprovenu 7.180 7.740 11.655 1.255 1.715 6.190 10.825
13 med begrænsede eller ingen umiddelbare provenumæssige konsekvenser 0 0 10.440 0 3.750 0 10.440
I alt 33 lovforslag -535 7.035 14.795 1.270 3.230 5.835 13.935

 

Vedtagne lovforslag
     Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Lovforslag (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 12 Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love. (Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.). -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
L 28 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven.(Beskatning af en standardiseret sats for formueforvaltningsomkostninger udmøntet ved en forhøjelse af skattesatsen for pensionsafkast, nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.). 520 3.010 3.040 1.225 1.225 2.500 3.010
L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter). -100 -350 -320 0 0 0 -350
L 30A Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, pensionsbeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto. (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier). 25 40 60 0 0 40 60
L 30B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne). 250 0 0 0 0 0 0
L 31 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skat-tebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af BoligJobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check m.v.). -300 30 2.200 135 2.385 30 2.200
L 32 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas. (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.) 195 405 790 0 0 340 725
L 33 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin). 980 2.025 2.025 0 0 1.855 2.025
L 34 Forslag til lov om ændring af brændstof­forbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.). 700 480 960 0 0 475 950
L 44 Forslag til lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet. 0 0 0 0 0 0 0
L 80 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkast­beskatningsloven, pensions­beskatningsloven og skattekontrolloven. (Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.m.). 0 0 0 0 0 0 0
L 82 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker). 0 0 0 0 0 0 0
L 94 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Opretning af værdigrundlaget for afgiftsberegning og offentliggørelse af afgiftsgrundlag). 1.000 1.700 1.700 0 0 900 1.100
L 95 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om boligopsparing. (Enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og udvidet adgang til udnyttelse af tab ved fraflytterbeskatning m.v.). 0 0 0 0 0 0 0
L 109 Forslag til lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. 0 0 0 0 0 0 0
L 120 Forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien. 0 0 0 0 0 0 0
L 121 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. 0 0 0 0 0 0 0
L 122A Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven og forskellige love om energiafgifter. (Hæftelse m.v. for registreringsafgift, regler om nummerpladeoperatører og teknisk justering af energiafgifter). 0 0 0 0 0 0 0
L 122B Forslag til lov ændring af lov om registrering af køretøjer.(Justering af priser for registrering af køretøjer og nummerplader m.v.). 0 0 0 0 0 0 0
L 170A Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.(Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem m.v.). 0 0 0 0 0 0 0
L 170B Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Initiativer rettet mod sort arbejde m.v.).
L 171 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler. (Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.). 70 0 560 0 0 0 515
L 172 Forslag til lov om afgift af skadesforsikringer. 100 0 125 0 0 0 125
L 173 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.). 70 0 685 0 0 0 685
L 192 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven. (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler). -60 -380 -1.035 -115 -315 -380 -1.035
L 194 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven. (Skattereformen - forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v.). -7.250 0 -8.140 0 -4.300 0 -8.140
L 195 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven. (Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark). 570 0 480 0 330 0 480
L 196A Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension). 01) 0 10.440 0 3.750 0 10.440
L 196B Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven. (Adgang til fusion mellem pensionskasser m.v. og forsikringsselskaber m.v.).
L 197 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love. (Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler). 1.930 0 870 0 0 0 820
L 198 Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven. (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag og ændring af regler om genoptagelse m.v.). 380 0 685 0 30 0 0
L 199A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven. (Beskatning af aktionærlån, fortryk og låsning af udvalgte indberetningspligter, bedre forskudsproces m.v.). 315 80 230 30 80 80 230
L 199B Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og kildeskatteloven. (Feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende). 75 0 100 0 50 0 100

Noter:

1) Fremrykningen af kapitalpensionsbeskatningen har ingen varige provenumæssige konsekvenser.