Skatteministeriet
Provenuoversigter 10. juni 2011

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2010/2011

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2010/2011 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2010/2011

I folketingsåret 2010/2011 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 24 lovforslag.

Den varige provenuvirkning af de 24 lovforslag udgør et merprovenu på ca. 325 mio. kr. årligt. 12 lovforslag medfører et samlet varigt provenutab på ca. 1,3 mia. kr. årligt, mens 5 lovforslag medfører et samlet varigt merprovenu, der skønnes til godt 1,6 mia. kr. årligt. Af lovforslag, der medfører merprovenu, er L 23, som i hovedsagen udmønter elementer af finansieringen af »Grøn Vækst 2.0« og »Aftale om genopretning af dansk økonomi«. Herudover er der L 79 om optjeningsprincipper for børnefamilieydelse mv. og L80 om kraftvarmeområdet mv., der er en del af aftalen om finansloven for 2011 med bl.a. formålet at hindre uhensigtsmæssig spekulation i regler mv. Herudover fremkommer der et varigt merprovenu fra indførelsen afgiften på mættet fedt (L 111), som er en del af finansieringen af Forårspakke 2.0 fra 2009 og ligeledes et mindre merprovenu fra L 195 B, der aftalt i forlængelse af Forårspakke 2.0 og Serviceeftersynet deraf.

For de øvrige 7 lovforslag er der tale om mindre, varige årlige provenuændringer eller ingen provenumæssige konsekvenser. De gennemførte lovforslag medfører et umiddelbart provenutab på ca. ½ mia. kr. for indkomståret 2011 og ca. 0,35 mia. kr. for indkomståret 2011. De umiddelbare negative provenumæssige konsekvenser vedrører primært L 77 om nedsættelse af bundskatten, som neutraliserer de kommunale skatteforhøjelser i 2011, lempelser af energiafgifter på erhverv (L 195 A), som blev aftalt i forbindelse med Serviceeftersynet af Forårspakke 2.0 og forsøgsordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet (L 208).

For finansåret 2011 medfører lovforslagene et umiddelbart merprovenu på knap 1,2 mia. kr. og for finansåret 2012 et provenutab på knap 2,3 mia. kr.

Provenuvirkningerne er i oversigterne gengivet - ligesom de fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

 • Varig årlig provenuvirkning efter adfærd og tilbageløb
  (Lovforslagets varige årlige provenuvirkning for det offentlige. Mål for påvirkningen af den finanspolitiske holdbarhed)
 • Umiddelbar provenuvirkning for indkomståret 2011 og 2012 før adfærd og tilbageløb
  (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
 • Heraf kommuner 2011 og 2012
  (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner og kirke)
 • Finansårsvirkning 2011 og 2012 før adfærd og tilbageløb
  (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)

Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2010/2011
  Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar
provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2011 2012 2011 2012 2011 2012
Antal vedtagne lovforslag Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr
12 med varigt provenutab -1.305 -1.972 -2.879 -1.230 -2.280 -177 -4.519
5 med varigt merprovenu 1.629 1.468 2.525 5 5 1.333 2.225
7 med begrænsede eller ingen umiddelbare provenumæssige konsekvenser 0 0 0 5 5 0 0
I alt 24 lovforslag 325 -504 -354 -1.220 -2.270 1.156 -2.294

 

Vedtagne lovforslag
     Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2011 2012 2011 2012 2011 2012
Lovforslag (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 23 Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven, og forskellige andre love. (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing). 20 500 500 0 0 500 500
L 31 Forslag til lov om ændring af toldloven. (Kontrol med likvide midler, kontrolanlæg ved landfaste forbindelser til udlandet og hjemmel til anvendelse af kropsscannere i forbindelse med personeftersyn). 0 0 0 0 0 0 0
L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. 0 0 0 0 0 0 0
L 74 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Investering i vedvarende energi). -15 0 0 0 0 0 0
L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter fra sommerhusudlejning kombineret med forhøjet bundfradrag, ophævelse af fradrag for tobaksudgifter, m.v.). -2 -2 -4 0 0 -2 -4
L 76 Forslag til lov om ændring af pensionsafkast-beskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.). -5 -10 -15 -5 -5 -10 -15
L 77 Lov om ændring af personskatteloven. (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser). -265 -265 -265 0 0 -100 -430
L 78 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen). -100 -100 -100 -50 -50 0 -100
L 79 Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse). 25 3 20 0 0 3 20
L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,-registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love. (Ændrede fordelingsregler på kraftvarmeområdet, forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser og færdselsskadede køretøjer). 70 70 290 0 0 85 290
L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere). 0 0 0 5 5 0 0
L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Opfølgning på harmoniseringen af selskabers aktieafkastbeskatning m.v.). -3 0 0 0 0 0 0
L 95 Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børnefamilieydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige). 01) 0 0 0 0 0 0
L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer. (Fedtafgiftsloven). 1.4902) 450 1.700 0 0 300 1.400
L 121 Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, dødsboskatteloven og kursgevinstloven. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkonto-ordningerne m.v.). -20 -45 -45 -30 -30 -45 -45
L 122 Forslag til lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatnings-overenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien. (Overgangsregler for danske tjenestemandspensionister m.fl.). -5 -5 -5 0 0 -5 -5
L 123 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem, forenkling af reglerne for beregning og overførsel af afgift, godtgørelse af afgift i forbindelse med nedsættelse af ejendomsværdi m.v.). 0 0 0 0 0 0 0
L 131 Forslag til lov om dobbeltbeskatnings-overenskomst mellem Danmark og Cypern. 0 0 0 0 0 0 0
L 132 Forslag til lov om dobbeltbeskatnings-overenskomst mellem Danmark og Kuwait. 0 0 0 0 0 0 0
L 194 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. -60 0 0 0 0 0 0
L 195A Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. -655 0 4003) 0 0 0 375
L 195B Forslag til lov om ændring af lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. 24 445 15 0 0 445 15
L 196 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. -95 -95 -95 -45 -45 -15 -95
L 208 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og lov om hjemmeservice. -80 -1.450 -2.750 -1.100 -2.150 0 -4.200

Noter:

1) Lovforslaget, der har til formål at nedbringe restancerne til det offentlige, medfører ingen direkte konsekvenser for skatter og afgifter på finanslovens § 38. De økonomiske konsekvenser består af en mere effektiv og hurtigere inddrivelse af restancer, hvilket mindsker risikoen for, at restancerne afskrives på grund af manglende betalingsevne. Samlet set skønnes lovforslaget umiddelbart at kunne nedbringe restancerne til det offentlige med ca. 360 mio. kr. Dog skønnes provenuet i 2011 at udgøre ca. 345 mio.kr. Det skønnes, at en del af provenuet vedrører en fremskyndet inddrivelse af restancer, som på sigt alligevel ville være blevet inddrevet.
2) L 111 indgår som finansieringselement i Forårspakke 2.0.
3) Der vil med forslaget alene være et merprovenu i 2012, mens der vil være et mindreprovenu i 2013 og frem.