Skatteministeriet
Provenuoversigter 24. juni 2010

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2009/2010

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2009/2010 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2009/2010

I folketingsåret 2009/2010 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 31 lovforslag.

Den varige provenuvirkning af de 30 lovforslag, ekskl. Genopretningsaftalen (L 221) er et beskedent provenu på ca. 6 mio. kr. årligt. 6 lovforslag medfører et samlet varigt provenutab på ca. 848 mio. kr. årligt, mens 8 lovforslag medfører et samlet varigt merprovenu, der skønnes til ca. 855 mio. kr. årligt. Lovforslagene, der medfører merprovenu, er L 15 og L 17 vedrørende skatteaftaler med en række Caribiske østater og med Schweiz, og L 19 der tilpasser en række danske regler på momsområdet til EU reglerne. Herudover fremkommer der et varigt merprovenu fra indførelsen af den midlertidige udligningsskat på store pensionsindtægter (L 213) og fra forhøjelsen af en række afgifter (L 215). Provenuerne fra begge disse forslag indgår som en del af finansieringen af Forårspakke 2.0 fra 2009. For de øvrige 16 lovforslag er der tale om mindre, varige årlige provenuændringer eller ingen provenumæssige konsekvenser.

Endelig medfører L 221, der udmønter skatteelementerne i Aftale om genopretning af dansk økonomi mellem regeringen og Dansk Folkeparti et varigt merprovenu på ca. 9,15 mia. kr. årligt.

De gennemførte lovforslag medfører et umiddelbart provenutab på ca. 0,7 mia. kr. for indkomståret 2010 og inkl. Genopretningsaftalen ca. 4,95 mia. kr. for indkomståret 2011. De umiddelbare negative provenumæssige konsekvenser vedrører primært L 74 om nedsættelse af bundskatten, som neutraliserer de kommunale skatteforhøjelser i 2010.

For finansåret 2010 medfører lovforslagene et provenutab på knap 0,2 mia. kr. og for finansåret 2011 et merprovenu på knap 4,4 mia. kr.

Provenuvirkningerne er i oversigterne gengivet - ligesom de fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

 • Varig årlig provenuvirkning
  (Lovforslagets varige årlige provenuvirkning for det offentlige. Mål for påvirkningen af den finanspolitiske holdbarhed)
 • Umiddelbar provenuvirkning for indkomståret 2010 og 2011
  (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
 • Heraf kommuner 2010 og 2011
  (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner og kirke)
 • Finansårsvirkning 2010 og 2011
  (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)

Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2009/2010
  Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar
provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2010 2011 2010 2011 2010 2011
Antal vedtagne lovforslag Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr
6 med umiddelbart provenutab -848 -850 -835 -14 -29 -346 -1.332
8 med umiddelbart merprovenu 855 131 683 0 95 181 653
16 med begrænsede eller ingen umiddelbare provenumæssige konsekvenser -1 -3 -3 -1 74 -3 -3
I alt ekskl. Genopretningsaftalen 6 -722 -155 -15 140 -168 -682
Genopretningsaftalen 9.150 0 5.100 0 1.500 0 5.050
I alt 31 lovforslag 9.146 -722 4.945 -15 1.640 -168 4.368

 

Vedtagne lovforslag
     Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2010 2011 2010 2011 2010 2011
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 14 Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Cayman Islands og De Nederlandske Antiller. 0 0 0 0 0 0 0
L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. 40 0 40 0 30 0 40
L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. 0 0 0 0 0 0 0
L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue. 95 0 70 0 45 0 70
L 18 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien. 0 0 0 0 0 0 0
L 19 Forslag til lov om ændring af merværdiafgift.1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO2-kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU m.v.). 275 11 13 0 0 11 13
L 20 Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m., lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love. (Gennemførelse af EU-cirkulations-direktiv). 0 0 0 0 0 0 0
L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. (Overdragelse af licensandele med betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger finansielle indtægter m.v.). -5 -5 -5 0 0 -3 -5
L 22 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer samt tekniske justeringer af Forårspakke 2.0). 102) 10 10 0 0 10 10
L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). 0 -2 -2 -1 -1 -2 -2
L 24A Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Brændstofforbrugsafgift af nye varebiler, ændret registreringsafgift af taxaer og harmonisering af satsreguleringsbestemmelser). Genvedtagelse af L 205 fra 2008/2009.
Der henvises til de provenumæssige konsekvenser af
dette lovforslag, der var en del af Forårspakke 2.0.
L 24B Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Partikeludledningstillæg).
L 55 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. (Mindre justering af reglerne vedrørende investeringsselskaber). 0 0 0 0 0 0 0
L 63 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.). 03) 0 0 0 0 0 0
L 74 Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser). -785 -800 -785 15 0 -315 -1.270
L 75 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms. (Forlængelser af ordning om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag). -10 4) 0 0 0 4) 0
L 80 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder). -3 -20 -20 -10 -10 -15 -20
L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. 0 0 0 0 0 0 0
L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love. (Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.). 50 -40 -60 0 20 -10 -90
L 149 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. (Digital kommunikation, køretøjsregistrering, forenklet tilbagebetaling af skatter og afgifter, regler for medlemmer af Skatterådet og Landsskatteretten samt fradrag for særlige integrerede barnesæder i taxier). -1 -1 -1 0 0 -1 -1
L 150A Forslag til lov om ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og lov om aktiv social politik. (Fradrag for private donationer til forskning m.v.). -10 -10 -10 -7 -7 -5 -15
L 150B Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Højere bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger). -35 -15 -15 -12 -12 -8 -22
L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. 5)(Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.). Udmøntning af forslag fra Forårspakke 2.0. De provenumæssige konsekvenser af forslaget er indregnet i oversigten for 2008/2009, og der henvises til de provenumæssige konsekvenser vedr. Forårspakke 2.0, pkt. 11
L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). (Ændret beregning af registreringsafgift ved nedvejning eller ombygning af varebil til personbil) 06) 0 0 0 0 0 0
L 201 Forslag til lov om ændring af børnefamilieydelsesloven og forskellige andre love. (Ungeydelse for 15-17 årige, mulighed for at standse ungeydelsen m.v.) 10 0 10 0 0 0 10
L 202 Forslag til lov om spil 0 0 0 0 0 0 0
L 203 Forslag til lov om afgifter af spil. (Spilleafgiftsloven) 07) 0 0 0 75 0 0
L 208 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven. (Afskæring af fradragsret for nye indbetalinger til en kapitalpension efter udbetaling af en kapitalpensionsordning, undtagelse af indeksordninger fra loftet på 100.000 kr. for fradragsberettigede indbetalinger m.v.). 0 0 0 0 0 0 0
L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af særligt ægtefællefradrag m.v.). 758) 0 300 0 0 0 300
L 216 Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven og lov nr. 524 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsumis, lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Forhøjelse af tillægsafgiften for alkoholsodavand, indførelse af tillægsafgift for cider- og frugtvinsbaserede alkoholsodavand og forhøjelse af tobaksafgiften). 300 150 300 0 0 170 300
L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven (Ingen regulering af beløbsgrænser i 2011-2013, begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen) 9.150 0 5.100 0 1.500 0 5.050

Noter:

1) Forslaget om nye godtgørelsesregler skønnes at give virksomhederne en økonomisk gevinst på ca. 150 mio. kr. årligt gennem godtgørelse af moms fra andre EU-lande. Virksomheder, der i dag langtidsleaser transportmidler i andre EU-lande, vil få en meromkostning på størrelse med statens merprovenu. Der vil blive givet kompensation for i forbindelse med kollektiv trafik, mens forslaget skønnes at medføre et varigt tab på ca. 80 mio. kr. årligt for virksomheder uden for den kollektive trafik, der leaser biler. Dog kun ca. ca. 1 mio. kr. i 2010.
2) Forslaget forhindrer et utilsigtet provenutab på 10 mio. kr. årligt.
3) Der vil blive tale om et engangsprovenutab på ca. 100 mio. kr. som følge af bagudrettet afgiftsfritagelse for mineralogiske processer m.v. og betaling ned på minimumsafgifterne i perioden 2005-2009.
4) I bemærkningerne til L 75 var det lagt til grund, at udskydelsen af store virksomheders indbetalinger af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag vedr. december 2009 fra 30. december 2009 til 12. januar 2010 ville medføre en provenuforskydning på 19,25 mia. kr. fra 2009 til 2010. Den forlængede bogføringsperiode omkring årsskiftet medførte imidlertid, at provenuet blev bogført i 2009 uden den påregnede forskydning, jf. kommentarerne på Indtægtslisten for december 2009. Udskydelsen skønnes at medføre et rentetab på ca. 0,5 mia. kr.
5) Lovforslaget medfører et varigt merprovenu på 20 mio. kr. årligt vedrørende indførelsen af afgift på andre klimagasser end CO2. Dette provenu er medregnet i de provenumæssige konsekvenser af Forårspakke 2.0.
6) Lovforslaget forhindrer et betydeligt utilsigtet provenutab.
7) Lovforslaget medfører isoleret set et årligt merprovenu på ca. 195 mio. kr. Forslaget skal dog ses i sammenhæng med den nye spiludlodningslov og øget indsats mod ludomani. Den samlede lovpakke på spilområdet er stort set provenuneutral for det offentlige. For kommunerne vil pakken medføre et øget provenu på ca. 75 mio. kr. årligt. Den kommunale merindtægt vil blive indregnet i forbindelse med de årlige økonomiaftaler.
8) I aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 15. april 2010 om udligningsskatten indgår tre elementer: Den midlertidige udligningsskat, afskaffelse af det særlige ægtefællefradrag til begrænset skattepligtige og afskæring af muligheden for misbrug af TastSelv. Samlet set giver de tre initiativer et varigt finansieringsbidrag til Forårspakke 2.0 på 125 mio. kr. Afskæring af muligheden for misbrug af TastSelv gennemføres administrativt og er derfor ikke en del lovforslaget. Initiativet skønnes at medføre et årligt merprovenu på ca. 50 mio. kr.