Skatteministeriet
Provenuoversigter 12. juni 2009

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2008/2009

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2008/2009 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2008/2009

I folketingsåret 2008/2009 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 31 lovforslag, hvoraf de 13 lovforslag vedrører udmøntningen af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat.

Den varige provenuvirkning af de 18 lovforslag, der ikke vedrører Forårspakke 2.0, skønnes til et samlet varigt provenutab på ca. 15 mio. kr. årligt. 7 lovforslag medfører et samlet varigt provenutab på ca. 75 mio. kr. årligt, mens 3 lovforslag medfører et samlet varigt merprovenu, der skønnes til ca. 60 mio. kr. årligt. Det drejer sig om L 22 om bl.a. dagsafgift for privat benyttelse af varebiler m.v., L 23 om justering af rentefradragsreglerne for selskaber m.v. samt L 125 om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med henholdsvis Frankrig og Spanien. For de øvrige 8 lovforslag er der tale om mindre, varige årlige provenuændringer eller ingen provenumæssige konsekvenser, jf. nedenstående oversigt 1.

Samlet medfører de gennemførte lovforslag et umiddelbart provenutab på ca. 2,35 mia. kr. for indkomståret 2009 og ca. 0,45 mia. kr. for indkomståret 2010. De umiddelbare negative provenumæssige konsekvenser vedrører primært L 154 og L 215 om udskydelse af betalingsfrister for indbetaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

For finansåret 2009 medfører lovforslagene et provenutab på ca. 2,3 mia. kr. og for finansåret 2010 et provenutab på ca. 0,45 mia. kr.

Forårspakke 2.0

Oversigt 2 viser de provenumæssige konsekvenser af de 13 lovforslag på Skatteministeriets område til udmøntning af skatte- og afgiftslovforslagene vedr. Forårspakke 2.0.

En oversigt over de samlede provenumæssige konsekvenser af hele Forårspakke 2.0, dvs. også inklusive de elementer, der ikke henhører under Skatteministeriets lovgivningsområde, fremgår af en særskilt side: Provenuoversigt over 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0.

De 13 lovforslag vedrørende Forårspakke 2.0 på Skatteministeriets område medfører samlet set et varig årligt merprovenu på ca. 14,8 mia. kr. i forhold til gældende lovgivning. Skattenedsættelserne kan primært henføres til L 195, ændringer i personskatteloven og L 198, indførelsen af en kompensation for højere afgifter - "Grøn check", mens de øvrige lovforslag i overvejende grad tilvejebringer finansieringen af skattenedsættelserne.

Målt på varig virkning er Forårspakke 2.0 fuldt finansieret. I de første år er der dog tale om en underfinansiering, som for Skatteministeriets lovforslag drejer sig om ca. 0,8 mia. kr. i 2009 og ca. 9,3 mia. kr. i 2010.

Samlet set skønnes de 13 lovforslag at øge de kommunale skatteindtægter i 2010 i størrelsesordenen 5,9 mia. kr. De provenumæssige konsekvenser for kommunerne af hele Forårspakke 2.0 indgår ved fastsættelsen af det kommunale bloktilskud for 2010 og frem.

I oversigten indgår et merprovenu vedr. L 207 på knap 15 mia. kr. fra indeksering af energiafgifter efter 2015 samt indeksering af affaldsvarmeafgiften, som ikke er et finansieringselement i aftalen om Forårspakke 2.0, men bidrager til at opfylde den finanspolitiske holdbarhed, jf. note 3 til oversigt 2.

Provenuvirkningerne er i oversigterne gengivet - ligesom de fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

 • Varig årlig provenuvirkning
  (Lovforslagets varige årlige provenuvirkning for det offentlige. Mål for påvirkningen af den finanspolitiske holdbarhed)
 • Umiddelbar provenuvirkning for indkomståret 2009 og 2010
  (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
 • Heraf kommuner 2009 og 2010
  (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner og kirke)
 • Finansårsvirkning 2009 og 2010
  (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)

Oversigt 1. Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2008/2009 ekskl. Forårspakke 2.0
  Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar
provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Antal vedtagne lovforslag Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr
7 med umiddelbart provenutab - 75 - 2.410 - 508 - 22 - 34 - 2.375 - 507
3 med umiddelbart merprovenu 60 65 65 0 0 62 67
8 med begrænsede eller ingen umiddelbare provenumæssige konsekvenser 0 0 0 0 0 0 0
I alt 18 lovforslag - 15 - 2.345 - 443 - 22 - 34 - 2.313 - 440

 

Oversigt 1. Vedtagne lovforslag ekskl. Forårspakke 2.0
     Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 18
Lov nr. 1193 af 11.12.08
Protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter 0 0 0 0 0 0 0
L 19
Lov nr. 1332 af 19.12.08
Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale 0 0 0 0 0 0 0
L 20
Lov nr. 1333 af 19.12.08
Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 0 0 0 0 0 0 0
L 21
Lov nr. 1336 af 19.12.08
Lovforslag om konsekvensændringer som følge af Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 0 0 0 0 0 0 0
L 22
Lov nr. 1337 af 19.12.08
Ligningsloven, vægtafgiftsloven og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages reglen, dagsafgift for privat benyttelse af varebiler og afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler) 60 60 60 0 0 60 60
L 23
Lov nr.
98 af 10.02.09
Selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.) 01) 0 0 0 0 0 0
L 24
Lov nr. 1338 af 19.12.08
Køretøjregistreringsloven, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love (Justeringer vedrørende digital motorregistrering, registreringsafgift af motorcykler, godtgørelse af afgift ved eksport af køretøjer, kontrol af registreringsafgift samt krav om syn ved eksport af køretøjer) 0 0 0 0 0 0 0
L 41
Lov nr. 1339 af 19.12.08
Pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven (Justeringer) 0 0 0 0 0 0 0
L 42
Lov nr 1340 af 19.12.08
Ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven (Justeringer som følge af Jäger-dommen m.v.) - 7 - 30 - 7 0 0 - 30 - 7
L 43
Lov nr. 1341 af 19.12.08
Skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Skatte-, vurderings- og motorankenævn, digitalisering m.v.) 0 0 0 0 0 0 0
L 64
Lov nr. 1342 af 19.12.08
Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Udenlandske firmabiler og leasede biler) - 4 - 425 - 425 0 0 - 425 - 425
L 71
Lov nr 1343 af 19.12.08
Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige andre love. (Mulighed for fuld fradragsret for indskud på iværksætterkonto) - 15 - 30 - 30 - 10 - 10 0 - 30
L 72
Lov nr 1344 af 19.12.08
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - fair play III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse) - 30 - 15 - 31 - 12 - 24 - 10 - 30
L 90
Lov nr. 284 af
15.04.09
Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Jersey og Guernsey 0 0 0 0 0 0 0
L 125
Lov nr 351 af
06.05.09
Forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 0 5 5 0 0 2 7
L 126
Lov nr. 461 af
12.06.09
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften) 0 0 0 0 0 0 0
L 154
Lov nr. 175 af
12.03.09
Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms - 14 - 1.410 - 10 0 0 - 1.410 - 10
L 215
Lov nr. 526 af
12.06.09
Forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms - 5 - 500 - 5 0 0 - 500 - 5

 

Oversigt 2. Forårspakke 2.0, Skatteministeriets lovforslag
Mio. kr. 2009-niveau Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 195 Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat) - 12.200 - -18.600 - 2.200 - -18.600
L 196 Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven) 15 - 15 - -5 - 15
L 197 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.) 45 - - - - - -
L 198 Forslag til lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter - 1.600 - - 4.600 - - - - 4.600
L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.) 650 - 1.210 - 830 - 740
L 200 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove. (Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.) 860 -820 4.220 0 2.310 -820 4.220
L 201 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning) 1.335 - 1.110 - 350 - 1.110
L 202 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) 2.540 - 1.375 - 215 - 1.375
L 203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.) 1.595 - - - - - -
L 204 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love. (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.). 50 - -95 - - - -95
L 205 Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Grøn omlægning af bilbeskatningen) 940 - 530 - - - 530
L 206 Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdigt sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfrit sodavand) 1.800 - 1.970 - - - 1.970
L 207 Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraftvarme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften). 18.7603) - 3.535 - - - 3.535
Skatteministeriets lovgivning vedr. Forårspakke 2.0 14.790 - 820 - 9.330 0 5.900 - 820 - 9.800

Anm.: Alle provenuskøn vedr. L 195 - L 207 er i 2009-niveau og er baseret på de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2008.

Noter:

1) Lovforslaget skønnes samlet set at indebære et ikke-kvantificerbart merprovenu.
2) Lovforslaget skønnes på langt sigt at medføre et årligt rentetab på 50 mio. kr. før eventuelle adfærdsvirkninger. Med baggrund i usikkerheden på grund af de aktuelle forhold på aktiemarkedet er der ikke skønnet over virkningen i 2010, hvor lovforslaget træder i kraft.
3) I 2015-planen er det beregningsteknisk forudsat, at stykafgiftssatserne stiger med 1,8 pct. årligt efter 2015, svarende til prisudviklingen. Merprovenuet på 14,45 mia. kr. fra indeksering af energiafgifterne efter 2015 samt indeksering af affaldsvarmeafgiften på 405 mio. kr. indgår følgelig ikke som finansieringselement i aftalen om Forårspakke 2.0, men bidrager til at opfylde den finanspolitiske holdbarhed.