Skatteministeriet
Provenuoversigter 9. september 2008

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2007/2008

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2007/2008 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2007/2008

I folketingsåret 2007/2008 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 34 lovforslag.

Den varige provenuvirkning af lovforslagene skønnes samlet til et årligt provenutab på ca. 1,4 mia. kr. Det er primært den ekstraordinære forhøjelse af børnefamiliydelsen til børn under 3 år (L 7) og nedsættelsen af bundskatten som kompensation for kommunale skattestigninger (L 157), der medfører varige provenutab, mens ændringer af momsloven (L 32 A og B) og af lønsumsafgftsloven (L 46), der alle er tilpasninger til EU-reglerne, medfører merprovenu. For de øvrige lovforslag er der tale om mindre, varige årlige provenuændringer eller ingen provenumæssige konsekvenser, jf. nedenstående oversigt.

Samlet medfører de gennemførte lovforslag et umiddelbart provenutab på ca. ¼ mia. kr. for indkomståret 2008 og næsten 7¼ mia. kr. for indkomståret 2009. De umiddelbare negative provenumæssige konsekvenser vedrører primært L 2, Lavere skat på arbejde og L 157, nedsættelsen af bundskatten som kompensation for kommunale skattestigninger, hvor der i 2009 ydes kompensation for både 2008 og 2009 for de kommunale skattestigninger i 2008.

For finansåret 2008 medfører lovforslagene et provenutab på ca. 350 mio. kr. og for finansåret 2009 et provenutab på ca. 7½ mia. kr.

Provenuvirkningerne er her gengivet - ligesom de fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

 • Varig årlig provenuvirkning
  (Lovforslagets varige årlige provenuvirkning for det offentlige. Mål for påvirkningen af den finanspolitiske holdbarhed)
 • Umiddelbar provenuvirkning for indkomståret 2008 og 2009
  (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
 • Heraf kommuner 2008 og 2009
  (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner og kirke)
 • Finansårsvirkning 2008 og 2009
  (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)
Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2007/2008
  Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar
provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Antal vedtagne lovforslag Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr
13 med umiddelbart provenutab -2.551 -997 -9.717 -15 -22 -1.042 -9.837
  7 med umiddelbart merprovenu 1.026 751 2.500 0 4 686 2.346
14 med begrænsede eller ingen umiddelbare provenumæssige konsekvenser 100 0 0 0 0 0 -15
I alt 34 lovforslag -1.425 -246 -7.217 -15 -19 -357 -7.507

 

Vedtagne lovforslag
     Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 2
Lov nr. 1235 af 24.10.07
Ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, personskatteloven m.fl.1)
(Lavere skat på arbejde).
0 -735 -5.945 0 0 -735 -5.945
L 8
Lov nr. 1536 af 19.12.07
Ændring af forskellige energiafgiftslove m.v.1)
(Indeksering af energiafgifterne).
635 1.270 0 0 585 1.220
L 7
Lov nr. 318 af 30.04.08
Ændring af børnefamilieydelsesloven
(Forhøjelse af børnefamilieydelsen til børn under 3 år).
-400 -200 -400 0 0 -200 -400
L 9
Lov nr. 1534 af 19.12.07
Ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.
(Fradragsret for indbetaling til udenlandske pensionsordninger).
0 0 0 0 0 0 0
L 10
Lov nr. 1535 af 19.12.07
Pensionsafkastbeskatningslov.2) -100 02) 700 0 0 02) 700
L 11
Lov nr. 90 af 20.02.08
Ændring af lov om indskud på etableringskonto.
(Forbedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder).3)
-10 -10 -10 -7 -7 -10 -10
L 12
Lov nr. 86 af 20.02.08
Indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig. 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5
L 13
Lov nr. 85 af 20.02.08
Bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatnings­overens­komster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.4) 100 0 0 0 0 0 0
L 14
Lov nr. 87 af 20.02.08
Indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Kroatien. 0 0 0 0 0 0 0
L 15
Lov nr. 1537 af 19.12.07
Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.5)
(Nedvejning af varebiler).
0 -20 -15 0 0 -15 -15
L 31 B
Lov nr. 335 af 07.05.08
Ændring af forskellige skattelove.
(Diverse EU-tilpasninger af skattelovgivningen m.v.).
0 0 0 0 0 0 0
L 31 C
Lov nr. 336 af 07.05.08
Ændring af ligningsloven..6)
(Ophævelse af særreglen om fuldt fradrag for visse repræsentationsudgifter).
25 0 25 0 3 0 25
L 32A
Lov nr. 524 af 17.06.08
Ændring af momsloven.7)
(Flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.).
300 110 500 0 0 100 500
L 32B
Lov nr. 525 af 17.06.08
Ændring af momsloven og forskellige andre love.8)
(Salg til interesseforbundne parter og byttehandel).
500 0 500 0

0

0 450
L 42
Lov nr. 265 af 23.04.08
Ændring af registreringsafgiftsloven.
(Registrerede virksomheder, registreringsafgift af brugte biler og afgiftsfritagelse for brintbiler).
-6 -6 -7 0 0 -66 -7
L 46
Lov nr. 526 af 17.06.08
Ændring af lønsumsafgiftsloven.9)
(Afgiftsmæssig ligestilling af offentlig og privat virksomhed mv.).
200 0 150 0 0 0 100
L 87
Lov nr. 220 af 08.04.08
Ændring af pensionsafkastbeskatningsloven
(Præciseringer af kompensationsordning)
0 0 0 0 0 0 0
L 114
Lov nr. 470 af 17.06.08
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien 0 0 0 0 0 0 0
L 115
Lov nr. 471 af 17.06.08
Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 0 0 0 0 0 0 0
L 116
Lov nr. 527 af 17.06.08
Ændring af forskellige skattelove.10)
(Modernisering af skatteadministrationen)
0 0 0 0 0 0 -15
L 117
Lov nr. 518 af 17.06.08
Ændring af lov om afgift af vejbenyttelse og andre love
(Digital registrering ved betaling af vejbenyttelsesafgift)
0 0 0 0 0 0 0
L 156
Lov nr. 519 af 17.06.08
Ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven
(Skattefritagelse for reservebedsteforældre og selvvalgt uddannelse)
0   0 0 0 0 0
L 157
Lov nr. 520 af 17.06.08
Ændring af personskatteloven
(Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)
-1.950 0 -3.900 0 0 0 -3.900
L 158
Lov nr. 523 af 17.06.08
Ændring af forskellige afgiftslove.
(Ændringer af emballageafgiften vedr. pant på kildevand med smag og miljøindeks samt diverse punktafgiftsændringer)
-5 -1 -5 0 0 -1 -5
L 159
Lov nr. 532 af 17.06.08
Ændring af dødsboskatteloven og forskellige andre love.
(Forhøjelse af grænser for skattefritagelse, ændringer som følge af arveloven og nye aktieavancebeskatningsregler m.v.)
-15 -15 -15 -5 -5 -5 -15
L 160
Lov nr. 473 af 17.06.08
Lov om skattenedslag for seniorer.11)
(Skattenedslag til 64 årige i arbejde)
0 0 0 0 0 0 0
L 161
Lov nr. 531 af 17.06.08
Ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven.
(Konsekvensændringer som følge af forslag til lov om skattenedslag for seniorer)
0 0 0 0 0 0 0
L 162
Lov nr. 522 af 17.06.08
Ændring af kildeskatteloven og andre skattelove.
(Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere m.v.)
-10 -10 -10 -3 -3 -10 -10
L 167
Lov nr. 532 af 17.06.08
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning af generationsskifte i levende live og ved død) -50 0 -110 0 -7 0 -230
L 168
Lov nr. 528 af 17.06.08
Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks mv., lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.12) 13)
(Implementering af energistrategi)
-5 5 5 0 0 0 0
L 169
Lov nr. 472 af 17.06.08
Lov om afgift af kvælstofoxider.14)
(Afgift på NOx)
0 0 0 0 0 0
L 170
Lov nr. 529 af 17.06.08
Ændring af lov om afgift af affald og råstoffer.14)
(Fritagelse for afgift af deponering af råmel, uforbrændte klinker, filterstøv, kasseret cement og klinker samt ovnudhugning i forbindelse med egen cementproduktion)
0 0 0 0 0 0
L 181
Lov nr. 530 af 17.06.08
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love.15)
(Konvertible obligationer, leasingbiler, skattemæssig selskabskvalifikation m.v.)
0 0 0 0 0 0 0
L 187
Lov nr. 906 af 12.09.08
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven.15)
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber)
0 0 0 0 0 0 0

Noter:

1) L 2 og L 8 er de to lovforslag, der udmøntede aftalen om Lavere skat på arbejde, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti den 3. september 2007. De angivne økonomiske konsekvenser af lovforslagene er de umiddelbare virkninger. Inkl. tilbageløb og afledte virkninger medfører lovforslagene et merprovenu i 2008 på ca. 0, 2 mia. kr. og i 2009 et provenutab på ca. 2,7 mia. kr. Målt på varig virkning skønnes lovforslagene under ét at være neutrale for den finanspolitiske holdbarhed.
2) L 9 og L 10 er de to lovforslag, der justerer den danske pensionsbeskatning, så den fremover er i fuld overensstemmelse med EU-reglerne. Det skønnes, at lovforslagene ud over det anførte medfører et engangsprovenutab i 2008, der udgør ca. 9,5 mia. kr., som hovedsageligt vedrører kompensationen for indeksobligationer og ejendomme. I 2010 udgør provenutabet ca. 18 mia. kr. på finansårsform. På nationalregnskabsform bliver der tale om et merprovenu på ca. 1,6 mia. kr. i 2010. Det afspejler, at omlægningen af betalingsfrister kun har betydning på nationalregnskabsform i kraft af et rentetab (idet der alene er tale om en betalingsforskydning).
3) Loven har virkning fra og med indkomståret 2007.
4) Opsigelsen af dobbeltbeskatningsaftalen er en del af aftalen om omlægning af pensionsafkastbeskatningen, jf. L 10 og L 11. Isoleret set skønnes opsigelsen af aftalen at medføre et varigt merprovenu på over 100 mio. kr. årligt. Aftalen er opsagt den 10. juni 2008 med virkning fra 1. januar 2009.
5) L 15 ændrer i vægtafgiften og registreringsafgiften ved nedvejning af varebiler. Lovforslaget forhindrer et utilsigtet provenutab i forhold til en situation, hvor der ikke nedvejes. De angivne provenuvirkninger vedrører hovedsageligt registreringsafgift, som følge af valgfrihed ved indregistrering af varebiler under 2 tons.
6) Med forslaget bortfalder et fradrag, der indebærer ulovlig statsstøtte i forhold til EU-retten. Merprovenuet på dette område er ikke i strid med skattestoppet, da der er tale en tvingende nødvendig ændring.
7) L 32A indeholder et forslag om ophævelse af fritagelse for brændstofafgift for lokal offentlig transport, hvorved reglerne bringes i overensstemmelse med EU-reglerne - energibeskatningsdirektivet. Forslaget er således ikke et brud på skattestoppet. Det skønnes at medføre merudgifter i størrelsesordenen 500 mio. kr. for regioner og kommuner. Regioner og kommuner kompenseres herfor ved en forhøjelse af bloktilskuddene.
8) L 32B lukker et hul i afgiftslovgivningen og er således ikke i strid med skattestoppet. Med vedtagelsen af forslaget kan interesseforbundne parter ikke længere reducere deres momsbetalinger ved at sælge til priser under indkøbs- og fremstillingsprisen.
9) Vedtagelsen af lovforslaget er ikke et brud på skattestoppet, da merprovenuet kommer fra offentlige institutioner, offentlige virksomheder samt fra helt eller overvejende offentligt selvejende institutioner. Beløbet tilbageføres til den offentlige sektor. Af denne grund er der ikke anført provenumæssige konsekvenser for kommuner.
10) Forslaget om delregistrerede virksomheder skønnes at medføre et engangsprovenutab i 2009 på ca. 15 mio. kr.
11) Lovforslaget skønnes samlet set ikke at belaste statens finanser, når der tages hensyn til de afledte effekter i form af højere arbejdsudbud. Forslaget skønnes at medføre et umiddelbart provenutab (ved uændret adfærd) i størrelsesordenen 0,3 mia. kr. vedrørende indkomståret 2010, ca. 0,6 mia. kr. for indkomståret 2011 og ca. 0,8 mia. kr. årligt herefter frem til 2016. (2008-niveau). Hele provenutabet vedrører staten.
12) Forslaget skal godkendes efter EU's statsstøtteregler før det kan træde i kraft. Finansårsvirkningen kan først beregnes, når ikrafttrædelsetidspunktet foreligger.
13) Forslaget vedrører både lovgivning i regi af Skatteministeriet og Klima- og Energiministeriet. Af provenuoversigten fremgår den samlede virkning, dvs. inklusive virkningen af Klima- og Energiministeriets lovgivning, herunder værdien af sparede omkostninger til køb af CO2-kvoter samt kompensation til elproducenter mv.
14) Forslaget skal godkendes efter EU's statsstøtteregler. Loven træder tidligst i kraft pr. 1. januar 2010.
15) Lovforslagene vil forhindre et utilsigtet provenutab. Der er hverken grundlag for at skønne over den aktuelle eller den fremtidige udnyttelse af uhensigtsmæssighederne i de berørte regler.