Skatteministeriet
Provenuoversigter 15. juni 2007

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2006/2007

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2006/2007 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2006/2007

I folketingsåret 2006/2007 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 24 lovforslag inkl. et oppositionsforslag (L 43) og økonomiministerens forslag om særligt dækkede obligationer (L 199), hvor de provenumæssige konsekvenser vedrører indkomstskat og tinglysningsafgift, som henhører under Skatteministeriets ressort.

Den varige provenuvirkning af lovforslagene skønnes samlet til et årligt merprovenu på ca. 1,7 mia. kr. Det er L 213 om CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde mv., der medfører et merprovenu på ca. 2,8 mia. kr., hvilket skal ses i lyset af, at provenutabet som følge af kapitalfondenes nedbringelse af skattebetalingen på nuværende tidspunkt skønnes at udgøre omkring 2 mia. kr. For de øvrige lovforslag er der tale om varige årlige provenutab eller ingen provenumæssige konsekvenser, jf. nedenstående oversigt.

Samlet medfører de gennemførte lovforslag et umiddelbart merprovenu på knap 1,3 mia. kr. for indkomståret 2007 og næsten 4 mia. kr. for indkomståret 2008. De umiddelbare positive provenumæssige konsekvenser vedrører lovforslagene L 213 og L 217 om henholdsvis CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde mv. og om omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen mv.

For finansåret 2007 medfører lovforslagene et merprovenu på ca. 1,2 mia. kr. og for finansåret 2008 et merprovenu på ca. 3,9 mia. kr.

Provenuvirkningen er her gengivet - ligesom det fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

 • Varig årlig provenuvirkning
  (Lovforslagets varige årlige provenuvirkning for det offentlige. Mål for påvirkningen af den finanspolitiske holdbarhed)
 • Umiddelbar provenuvirkning for indkomståret 2007 og 2008
  (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
 • Heraf kommuner 2007 og 2008
  (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner og kirke)
 • Finansårsvirkning 2007 og 2008
  (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)
Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2006/2007
  Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar
provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2007 2008 2007 2008 2007 2008
Antal vedtagne lovforslag Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr
11 med umidelbart provenutab - 1.107 -194 -220 -37 -37 -194 -220
  4 med umiddelbart merprovenu 2.795 1.465 4.150 -197 400 1.390 4.125
  9 med begrænsede eller ingen provenumæssige konsekvenser 0 0 0 0 0 0 0
I alt 24 lovforslag 1.688 1.272 3.930 -234 363 1.197 3.905

 

Vedtagne lovforslag
     Varig årlig provenu-
virkning
Umiddelbar provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner Finansårs-
virkning
2007 2008 2007 2008 2007 2008
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 29
Lov nr.
1573 af 20.12.06
Ændring af toldloven. (Nye EU-medlemmers tiltrædelse af EU, kontrol med likvide midler mv.). 0 0 0 0 0 0 0
L 30
Lov nr.
1574 af 20.12.06
Protokol om ændring af dobbeltbeskatnings-
overenskomsten mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater.1)
25 10 25 0 0 10 25
L 31
Lov nr.
1575 af 20.12.06
Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale. 0 0 0 0 0 0 0
L 32
Lov nr.
1576 af 20.12.06
Ændring af ligningsloven. (Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner). - 5 - 35 - 35 - 25 - 25 - 35 - 35
L 33
Lov nr.
1577 af 20.12.06
Ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre skattelove. (Leveringsrettigheder for sukkerroer og genetablering af overgangsregel).2) 0 5 0 3 0 5 0
L 43
Opposi-
tions-
forslag
Lov nr.
105 af 07.02.07
Ændring af lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer mv. (Præcisering af sidste rettidige indbetalingsdato med hensyn til indbetaling af foreløbig skat).3) 0 0 0 0 0 0 0
L 66
Lov nr.
106 af 07.02.07
Ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love. (Digital tinglysning mv.). 0 0 0 0 0 0 0
L 82A
Lov nr.
1578 af 20.12.06
Ændring af lov om afgift af mineralvand mv. (Nedsættelse af mineralvandsafgiften). - 80 - 80 - 80 0 0 - 80 - 80
L 82B
Lov nr.
1579 af 20.12.06
Ændring af emballageafgiftsloven (Ændring af emballageafgiften for kildevandsflasker).4) - 9 - 4 - 8 0 0 - 4 - 8
L 83
Lov nr.
1580 af 20.12.06
Ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre skattelove (Bedre mulighed for generationsskifte)5) - 20 - 30 - 40 0 0 - 30 - 40
L 84
Lov nr.
1581 af 20.12.06
Ændring af skatteforvaltningsloven (syn og skøn ved skatteankenævnene samt omkostningsgodtgørelse hertil).6) - 7 - 7 - 7 0 0 - 7 - 7
L 85
Lov nr.
1582 af 20.12.06
Ændring af ligningsloven og skattekontrolloven. (Forhøjelse af fradraget for gaver til velgørende foreninger mv. samt obligatorisk indberetningspligt for disse).7) - 15 - 15 - 15 - 11 - 11 - 15 - 15
L 86
Lov nr.
1583 af 20.12.06
Ændring af chokoladeafgiftsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre afgiftslove
(Ændring af dæknings- og råstofafgiften og afgiften på kaffe og te og forlængelse af afgiftsfritagelserne for el-drevne køretøjer).
- 6 - 6 - 6 0 0 - 6 - 6
L 110A
Lov nr.
343 af 18.04.07
Ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove. (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne mv.). 0 0 0 0 0 0 0
L 110B
Lov nr.
344 af 18.04.07
Ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og ligningsloven. (Hybride finansieringsinstrumenter, genbeskatning af underskud og selskabers salg af aktier til udstedende selskaber mv.). 0 0 0 0 0 0 0
L 143
Lov nr.
345 af 18.04.07
Ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager mv.). 0 0 0 0 0 0 0
L 144
Lov nr.
346 af 18.04.07
Ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love. (Automatisk modregning mv.). 0 0 0 0 0 0 0
L 154
Lov nr.
347 af 18.04.07
Ændring af pensionsbeskatningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og kildeskatteloven. (Forhøjelse af aldersgrænser og tilbagebetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag).8) - 70 - 2 - 4 0 0 - 2 - 4
L 155
Lov nr.
348 af 18.04.07
Ændring af dødsboskatteloven. (Ændrede beskatningsregler for uskiftet bo mv.). 0 0 0 0 0 0 0
L 190
Lov nr.
538 af 06.06.07
Ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond og ligningsloven - sammenfatning. (Fjernelse af arbejdsmarkedsbidraget på forfatteres indtægter fra biblioteksafgifter og udvidelse af skattefriheden for hæderspriser til kunstnere). - 7 - 7 - 7 0 0 - 7 - 7
L 199
ØEM-
forslag
Lov nr.
577 af 06.06.07
Ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Særligt dækkede obligationer).9)
Af økonomi- og erhvervsministeren.
De provenumæssige konsekvenser vedrører indkomstskat og tinglysningsafgift, som henhører under Skatteministeriets ressort.
- 860 0 - 8 0 - 4 0 - 8
L 211
Lov nr.
539 af 06.06.07
Ændring af tonnageskatteloven. (Justering af tonnageskatteordningen).10) - 28 - 8 - 10 - 1 - 1 - 8 - 10
L 213
Lov nr.
540 af 06.06.07
Ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove. (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde mv.).11) 2.800 400 3.300 - 200 400 400 3.300
L 217
Lov nr.
541 af 06.06.07
Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske CO2-udledningen mv.).12) - 30 1.050 825 0 0 975 800

Noter:

1) Det skønnede merprovenu, der drejer sig om PAL-skat, fremgår af svaret på spørgsmål 1 til L 30. Det skønnede merprovenu i 2007 vil afhænge af tidspunktet for USA's ratificering af aftalen.
2) For 2006 anslås forslaget at medføre et merprovenu på ca. 5 mio. kr., idet stort set hele salget i den første periode, hvor der kan sælges under de foreslåede skatteregler, finder sted i 2006. Som følge af, at den kommunale efterregulering vedrørende 2005 og  2006 er bortfaldet i forbindelse med finansieringsreformen, tilfalder hele beløbet staten.
3) Den reelle virkning på skatteprovenuet må antages at være meget beskeden. Forslagsstillerne har opgjort virkningen af forslaget til en skattebesparelse på 649 mio. kr. Der er imidlertid ikke tale om en skattebesparelse, men alene en udskydelse af skatten. Skatten bliver udløst, når opsparingen bliver hævet. Forslagets effekt begrænses endvidere af, at samme skatteudskydelse kan opnås ved at betale skatten med egne eller lånte midler uden for virksomhedsordningen. Efter nytår kan betalingen så dækkes ind ved hævning i virksomheden. Loven vil endelig kun have betydning, når den 31. december falder på en lørdag eller en søndag. I de år, hvor dette ikke er tilfældet, vil den ikke have nogen effekt.
4) Nedsættelsen af emballageafgiften skønnes at medføre et provenutab på årsbasis på ca. 8,5 mio. kr. For 2007 er medregnet et provenutab på 4,25 mio. kr., forudsat at skatteministeren fastsætter virkningstidspunktet til 1. juli 2007.
5) Den fulde provenuvirkning på ca. 50 mio. kr. årligt indtræder fra 2009. Den årlige varige virkning skønnes at være et rentetab på ca. 20 mio. kr.
6) Den angivne provenuvirkning er en merudgift, der vedrører finanslovens § 9, Skatteministeriet.
7) Udover det angivne provenutab, der vedrører forhøjelsen af det maksimale gavefradrag, er der afsat en tilskudspulje til delvis kompensation af de velgørende foreningers mv. købsmoms, som er hjemlet på finanslovens § 9, Skatteministeriet. Udgiften hertil skønnes til 20 mio. kr. årligt. For 2007 er heraf særskilt afsat 10 mio. kr. til foreningerne til etablering af en obligatorisk indberetningsordning.
8) De foreslåede ændringer i aldersgrænserne i pensionsbeskatningen skønnes isoleret set på langt sigt at medføre et provenutab i størrelsesordenen 100 mio. kr., når de nye aldersgrænser er slået fuldt igennem i ca. 2045. Den varige virkning af provenutabet udgør ca. 70 mio. kr.
9) På langt sigt vil provenutabet på tingslysningsafgiften sammenlignet med i dag være ca. 1,1 mia. kr. årligt. Den varige virkning heraf udgør ca. 0,9 mia. kr. årligt. En væsentlig del af dette provenutab ville under alle omstændigheder kunne blive realiseret som følge af udenlandsk konkurrence, selv om afgiftsreglerne ikke ændres.
10) Provenutabet vil være stigende i de første ca. 10 år. Lovforslagets samlede varige provenutab skønnes til ca. 28 mio. kr. årligt, opgjort ekskl. afledte virkninger. Inkl. afledte virkninger skønnes forslaget at være provenuneutralt for det offentlige.
11) Førsteårseffekten omregnet til helårsbasis skønnes at udgøre et merprovenu på ca. 3,8 mia. kr. Lovforslagets varige virkning skønnes at udgøre et årligt merprovenu på ca. 2,8 mia. kr. Den provenumæssige virkning for erhvervslivet er opgjort eksklusiv direkte afledte skatteindtægter og adfærdsvirkninger, da disse indtægter genereres som følge af den øgede indkomst, som de øvrige ændringer forårsager, og de er derfor ikke en direkte belastning for erhvervslivet.
12) Den varige effekt er et provenutab på ca. 30 mio. kr. årligt inkl. renteeffekten af det midlertidige merprovenu. Den varige virkning for erhvervslivet er -110 mio. kr.