Skatteministeriet
Provenuoversigter 20. juni 2006

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2005/2006

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2005/2006 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2005/2006

I folketingsåret 2005/2006 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 38 lovforslag. Samlet medfører disse lovforslag et provenutab på ca. 700 mio. kr. for indkomståret 2006 og ca. 1 mia. kr. for indkomståret 2007, jf. nedenstående oversigt.

For finansåret 2006 medfører lovforslagene et provenutab på ca. 600 mio. kr. og for finansåret 2007 et provenutab på ca. 1 mia. kr.

Provenuvirkningen er her gengivet - ligesom det fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

  • Provenuvirkning for indkomståret 2006 og 2007
    (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
  • Heraf amts- og primærkommuner 2006 og 2007
    (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner, amter og kirke)
  • Finansårsvirkning 2006 og 2007
    (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)
Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2005/2006
   Provenuvirkning
for indkomståret
Heraf kommuner og amter i 2006 og kommuner i 2007 Finansårs-
virkning
2006 2007 2006 2007 2006 2007
Antal vedtagne lovforslag Ca. mio. kr. Ca. mio. kr. Ca. mio. kr
13 med provenutab ÷ 764 ÷ 1.052 ÷ 155 ÷ 152 ÷ 676 ÷ 1.074
  1 med merprovenu 70 72 0 0 70 72
25 med begrænsede eller ingen provenumæssige konsekvenser 0 0 0 0 0 0
I alt 39 lovforslag ÷ 694 ÷ 980 ÷ 155 ÷ 152 ÷ 606 ÷ 1.002

 

Vedtagne lovforslag
     Provenu-
virkning for
indkomståret
Heraf kommuner og amter i 2006 og kommuner i 2007 Finansårs-
virkning
2006 2007 2006 2007 2006 2007
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 18
Lov nr. 1181 af 12.12.05
Forenklet skatteopgørelse ved investeringer gennem skattetransparente juridiske personer, placering af rate- og kapitalpensioner i kommanditselskaber m.m. 0 0 0 0 0 0
L 19
Lov nr. 1182 af 12.12.05
Udvidelse af definitionen af aktieombytning, skattemæssigt transparente enheder, SE- og SCE-selskabers flytning af hjemsted 0 0 0 0 0 0
L 20
Lov nr. 1406 af 21.12.05
Ændret periodisering af børnefamilieydelsen for 18-årige 70 72 0 0 70 72
L 21
Lov nr. 1407 af 21.12.05
EF-voldgiftskonventionen. (Udvidelse med de nye EU-medlemsstater) 0 0 0 0 0 0
L 22
Lov nr. 1183 af 12.12.05
Dobbeltbeskatningsaftale med Hong Kong for så vidt angår skibsfart 0 0 0 0 0 0
L 34
Lov nr. 1408 af 21.12.05
Afgiftsændring af bentonit, cement og dolomit- og magnesiumkalk samt afgiftsgodtgørelse ved eksport ÷ 3 ÷ 3 0 0 ÷ 3 ÷ 3
L 43
Lov nr. 1184 af 12.12.05
Anvendelse af dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem de danske erhvervsorganisationers kontor i Taipei og Taipeis repræsentationskontor i Danmark 0 0 0 0 0 0
L 54
Lov nr. 1409 af 21.12.05
Indførelse af motorankenævn mv. 0 0 0 0 0 0
L 55
Lov nr. 1410 af 21.12.05
Justering af tillægsafgift på alkoholsodavand 0 0 0 0 0 0
L 56
Lov nr. 1411 af 21.12.05
Justering af reglerne for medarbejderaktier 0 0 0 0 0 0
L 57
Lov nr. 1412 af 21.12.05
Indgåelse af aftale mellem Danmark og Færøerne om beskatning af indkomst for arbejde ombord på skibe i internationalt skibsregister 0 0 0 0 0 0
L 76
Lov nr. 68 af 07.02.06
Skattefrihed for kloakforsyningers udgifter til historiske tjenestemandsforpligtigelser1) 0 0 0 0 0 0
L 77
Lov nr. 306 af 19.04.06
Afskaffelse af hensættelsesafgiften ÷ 90 ÷ 90 5 5 ÷ 90 ÷ 90
L 78
Lov nr. 1413 af 21.12.05
Aktieavancebeskatningsloven2) ÷ 85 ÷ 79 ÷ 145 ÷ 145 ÷ 45 ÷ 119
L 79
Lov nr. 1414 af 21.12.05
Ændringer som følge af aktieavancebeskatningsloven 0 0 0 0 0 0
L 80A
Lov nr. 1415 af 21.12.05
Aftrapning af passagerafgift ÷ 273 ÷ 546 0 0 ÷ 250 ÷ 523
L 80B
Lov nr. 1416 af 21.12.05
Lavere partikeludslip fra nye dieselbiler, afgiftsnedsættelse på overskudsvarme og udskydelse af momsfrister ÷ 82 ÷ 47 0 0 ÷ 82 ÷ 47
L 81
Lov nr. 1417 af 21.12.05
Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovsaftalen 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering mv.3) ÷ 25 ÷ 80 0 0 ÷ 25 ÷ 80
L 115
Lov nr. 307 af 19.04.06
Administrativ bistand i skattesager, som ikke er straffesager 0 0 0 0 0 0
L 116
Lov nr. 308 af 19.04.06
Justering af erhvervsbeskatningen 0 0 0 0 0 0
L 119
Lov nr. 403 af 08.05.06
Lov om et indkomstregister 0 0 0 0 0 0
L 120
Lov nr. 404 af 08.05.06
Konsekvensændringer som følge af lom om et indkomstregister 0 0 0 0 0 0
L 121
Lov nr. 405 af 08.05.06
Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver mv. 0 0 0 0 0 0
L 123A
Lov nr. 406 af 08.05.06
Udjævningsreserver i kredit- og kautionsforsikringsselskaber mv.4) 0 0 0 0 0 0
L 123B
Lov nr. 407 af 08.05.06
Afståelse af væsentligt beskadiget fast ejendom 0 0 0 0 0 0
L 144
Lov nr. 309 af 19.04.06
Digital motorregistrering mv.5) 0 0 0 0 0 0
L 145
Lov nr. 408 af 08.05.06
Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - fair play II 0 0 0 0 0 0
L 169
Lov nr. 509 af 07.06.06
Lettelse af administrative byrder 0 0 0 0 0 0
L 174
Lov nr. 510 af 07.06.06
Forenkling af reglerne om eftergivelse af studiegæld samt forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper6) 0 0 0 0 0 0
L 175
Lov nr. 511 af 07.06.06
Lempelse af beskatningen af mellemperioden i ikke skattepligtige dødsboer ÷ 10 ÷ 10 ÷ 5 ÷ 5 ÷ 5 ÷ 10
L 204
Lov nr. 512 af 07.06.06
Fritagelse fra affaldsafgift for forbrænding af fiberfraktioner der stammer fra afgasning og separering af husdyrgødning 0 0 0 0 0 0
L 205
Lov nr. 513 af 07.06.06
Opkrævning via Èn Skattekonto 0 0 0 0 0 0
L 206
Lov nr. 560 af 07.06.06
Fradrag for bidrag til arbejdsløshedsforsikring og personfradrag til begrænset skattepligtige personer ÷ 15 ÷ 15 ÷ 10 ÷ 7 ÷ 7 ÷ 20
L 207
Lov nr. 514 af 07.06.06
Indførelse af et sundhedsbidrag, ændringer som led i den kommunale finansieringsreform, mv. 0 0 0 0 0 0
L 208
Lov nr. 515 af 07.06.06
Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen 0 0 0 0 0 0
L 209
Lov nr. 516 af 07.06.06
Ét Fælles Inddrivelsessystem mv.7) 0 0 0 0 0 0
L 224A
Lov nr. 517 af 07.06.06
Ændrede momsregler for visse hjemmeplejeydelser og indsættelse af hjemmel til modregning af negative afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår for visse lønsumsafgiftspligtige virksomheder ÷ 20 ÷ 40 0 0 ÷ 10 ÷ 40
L 224B
Lov nr. 518 af 07.06.06
Momsloven. Ændring af kunstdefinition ÷ 1 ÷ 2 0 0 0 ÷ 2
L 225
Lov nr. 519 af 07.06.06
Udenlandske firmabiler, fradrag for særligt brændstoføkonomiske brugte indførte personbiler og ophævelse af gebyret for vurdering af nye køretøjer8) ÷ 160 ÷ 140 0 0 ÷ 159 ÷ 140

Noter:

1) Forslaget indebærer, at der gives afkald på et samlet provenu på 200 mio. kr. Provenutabet vil fremkomme i takt med, at selskaberne udnytter skattefritagelsen for et beløb svarende til de uafdækkede pensionsforpligtelser. I de første år skønnes provenutabet at være yderst beskedent.
2) Det kommunale provenutab vil først vise sig i forbindelse med afregningen af kommuneskat for 2006 i 2009, og kun i det omfang kommunerne selvbudgetterer i 2006.
3) Tilbagebetaling på skønnet 50 mio. kr. vedr. svovlafgift forventes tilbagebetalt i 2006.
4) Forslaget om ændrede regler for udjævningsreserver skønnes at medføre et engangsprovenutab på ca. 28 mio. kr. i form af mindre selskabsskat for indkomståret 2005. Kommuneandelen heraf er knap 4 mio. kr., som vil påvirke afregningen af selskabsskat i 2008.
5) Træder i kraft i 2008.
6) Med lovforslaget sikres hjemmel til udmøntning af 100 mio. kr., som blev afsat til formålet på finansloven for 2005.
7) Reglerne sættes i kraft sammen med det nye inddrivelsessystem, senest i 2009. Fra ikrafttrædelsestidspunktet skønnes forslaget at medføre et årligt provenutab på ca. 25 mio. kr.
8) Provenutabet skønnes at udgøre 125 mio. kr. i 2008 og 20-25 mio. kr. fra 2009 og efterfølgende år.