Skatteministeriet
Provenuoversigter 1. juni 2005

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2004/2005

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2004/2005 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2004/2005

I folketingsåret 2004/2005 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 29 lovforslag. Samlet medfører disse lovforslag et provenutab på ca 250 mio. kr. for indkomståret 2005 og ca. 350 mio. kr. for indkomståret 2006, jf. nedenstående oversigt.

For finansåret 2005 medfører lovforslagene et provenutab på ca. 400 mio. kr. og for finansåret 2006 et provenutab på ca. 350 mio. kr.

Provenuvirkningen er her gengivet - ligesom det fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

  • Provenuvirkning for indkomståret 2005 og 2006
    (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
  • Heraf amts- og primærkommuner 2005 og 2006
    (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner, amter og kirke)
  • Finansårsvirkning 2005 og 2006
    (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)
Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2004/2005
   Provenuvirkning
for indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårs-
virkning
2005 2006 2005 2006 2005 2006
Antal vedtagne lovforslag Ca. mio. kr. Ca. mio. kr. Ca. mio. kr
7 med provenutab ÷ 354 ÷ 483 ÷ 98 ÷ 96 ÷ 539 ÷ 488
4 med merprovenu 111 131 43 43 111 131
18 med begrænsede eller ingen provenumæssige konsekvenser 0 0 0 0 0 0
I alt 29 lovforslag ÷ 243 ÷ 352 ÷ 55 ÷ 53 ÷ 428 ÷ 357

 

Vedtagne lovforslag
     Provenu-
virkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårs-
virkning
2005 2006 2005 2006 2005 2006
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
Vedtagne lovforslag i 1. samling
L 26
Lov nr. 1374 af 20.12.04
Indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 0 0 0 0 0 0
L 27
Lov nr. 1375 af 20.12.04
Ændring af selskabsskatteloven. (Implementering af ændring af moder/datterselskabsdirektivet)1) 0 0 0 0 0 0
L 28
Lov nr. 1386 af 20.12.04
Ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove. (Kvoter og betalingsrettigheder)2) 50 50 40 40 50 50
L 29
Lov nr. 1376 af 20.12.04
Ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven. (Justeringer af erhvervsbeskatningen)3) 6 6 3 3 6 6
L 30
Lov nr. 1377 af 20.12.04
Indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale 0 0 0 0 0 0
L 31
Lov nr. 1441 af 22.12.04
Ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger, ophævelse af virksomheders underretningspligt og afskaffelse af kildeskattebøderne)4) ÷ 4 ÷ 4 0 0 ÷ 4 ÷ 4
L 32
Lov nr. 1387 af 20.12.04
Ændring af momsloven. (Justering af momsreglerne for indførsel af visse magasiner, tidsskrifter mv.)5) 30 50 0 0 30 50
L 33
Lov nr. 1388 af 20.12.04
Ændring af forskellige skattelove. (Justering af reglerne om pensionsordninger)6) 25 25 0 0 25 25
L 39
Lov nr. 1163 af 19.12.03
Ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Fradrag for gaver til kulturinstitutioner og udvidelse af reglerne for afskrivning på kunstkøb) ÷ 35 ÷ 35 ÷ 9 ÷ 9 ÷ 30 ÷ 40
L 122
Lov nr. 1390 af 20.12.04
Ændring af personskatteloven. (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)7) 0 ÷ 144 0 0 ÷ 150 ÷ 144
L 124
Lov nr. 1391 af 20.12.04
Ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (Nedsættelse af visse afgifter på virksomheders ressourceforbrug mv.) ÷ 125 ÷ 125 0 0 ÷ 115 ÷ 125
L 125
Lov nr. 1392 af 20.12.04
Ændring af visse afgiftslove og ligningsloven. (Skatte- og afgiftsændringer som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2005) ÷ 45 ÷ 45 ÷ 12 ÷ 12 ÷ 95 ÷ 45
Vedtagne lovforslag i 2. samling
L 94
Lov nr. 386 af 27.05.05
Lov om beskatning af søfolk 0 0 0 0 0 0
L 95
Lov nr.
409 af 01.06.05
Ændring af tonnageskatteloven. (Gennemførelse af ændrede EU-retningslinier for statsstøtte til søtransportsektoren) 0 0 0 0 0 0
L 96
Lov nr. 325 af 18.05.05
Ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven. (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse) 0 0 0 0 0 0
L 97
Lov nr. 326 af 18.05.05
Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer 0 0 0 0 0 0
L 98
Lov nr.
407 af 01.06.05
Ændring af forskellige skattelove. (Investeringsselskaber og hedgeforeninger)8) ÷ 15 0 ÷ 2 0 ÷ 15 0
L 110
Lov nr.
427 af 06.06.05
Skatteforvaltningsloven 0 0 0 0 0 0
L 111
Lov nr.
428 af 06.06.05
Ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven. (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen m.v.) 0 0 0 0 0 0
L 112
Lov nr.
429 af 06.06.05
Lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer 0 0 0 0 0 0
L 113
Lov nr.
430 af 06.06.05
Ændring af forskellige love. (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer - samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet) 0 0 0 0 0 0
L 120
Lov nr.
408 af 01.06.05
Ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven. (Ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing) 0 0 0 0 0 0
L 121
Lov nr.
426 af 06.06.05
Ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen)9) 0 0 0 0 0 0
L 125
Lov nr. 370 af 24.05.05
Ændring af afskrivningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven og tonnageskatteloven. (Beskatning ved afståelse af kontrakter om levering af skibe og andre driftsmidler samt entreprisekontrakter. Beskatning ved afståelse af skibe og andre driftsmidler, der endnu ikke er færdige til at indgå i driften af en virksomhed) 0 0 0 0 0 0
L 129
Lov nr.
422 af 06.06.05
Ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven og skattestyrelsesloven. (Udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta) 0 0 0 0 0 0
L 134
Lov nr.
423 af 06.06.05
Ændring af pensionsbeskatnings- og pensionsafkastbeskatningsloven mv. (Bedre vilkår for investering i unoterede aktier, værn mod gentagne forhøjelser af aktiekapitalen i pensionsinstitutter, udvidelse af adgangen til at anvende reglerne om ophørspension mv. og overgangsregel for adgang til hensættelsesfradrag)10) ÷ 130 ÷ 130 ÷ 75 ÷ 75 ÷ 130 ÷ 130
L 147
Lov nr.
424 af 06.06.05
Ændring af lov om tobaksafgifter
(Ændring i forfaldstidspunktet for tobaksafgifter)
0 0 0 0 0 0
L 148
Lov nr.
425 af 06.06.05
Ændring af forskellige skattelove. (Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne) 0 0 0 0 0 0
L 149
Lov nr.
431 af 06.06.05
Ændring af forskellige love
(Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)
0 0 0 0 0 0

Noter:

1) Provenutab i indkomstårene 2007 og 2008 på 60 mio. kr. Fra og med 2009 skønnes et umiddelbart provenutab på 125 mio. kr. årligt. På sigt ca. 100 mio. kr. årligt.
2) Afværger provenutab på 50 mio. kr. årligt.
3) Afværger provenutab på 5-7 mio. kr. årligt.
4) Ophævelse af underretningspligt skønnes at medføre administrative besparelser i virksomhederne på ca. 83 mio. kr. årligt.
5) Fjerner utilsigtet provenutab på ca. 50 mio. kr. årligt.
6) Fjerner utilsigtet provenutab på ca. 25 mio. kr. årligt.
7) Provenutab vedr. indkomståret 2004 på ca. 150 mio. kr.
8) Vil efter en årrække medføre et samlet merprovenu på 10 mio. kr. årligt. Heraf staten et provenutab på 20 mio. kr. og kommunerne et merprovenu på 30 mio. kr. årligt.
9) Lovforslaget skønnes med betydelig usikkerhed at være provenuneutralt. Erhvervslivet vil dog samlet set få en økonomisk gevinst, da den ekstra danske skattebetaling som følge af indførelse af globalpuljeprincippet i sambeskatningsreglerne delvist vil modsvares af en lavere udenlandsk skattebetaling. Der er kun få holdepunkter for at give et skøn, men en udenlandsk selskabsskatteprovenugevinst for dansk erhvervsliv i størrelsesorden 1 mia. kr. skønnes realistisk.
10) Lovforslaget skønnes at medføre et varigt provenutab på ca. 20 mio. kr. årligt, hvoraf ca. halvdelen vedrører de kommunale indkomstskatter.