Skatteministeriet
Provenuoversigter 1. juni 2004

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2003/2004

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsåret 2003/2004 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2003/2004

I folketingsåret 2003/2004 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 31 lovforslag. Heraf 1 lovforslag fremsat af oppositionen. Samlet medfører disse lovforslag et provenutab på ca 4 mia. kr. for indkomståret 2004 og ca. 2,6 mia. kr. for indkomståret 2005, jf. nedenstående oversigt. Hertil kommer gennemførelse af lovgivning vedrørende Nordsøaftalen med A.P. Møller-Mærsk

For finansåret 2004 medfører lovforslagene et provenutab på ca. 3,9 mia. kr. og for finansåret 2005 et provenutab på ca. 2,6 mia. kr.

Provenuvirkningen er her gengivet - ligesom det fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

  • Provenuvirkning for indkomståret 2004 og 2005
    (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
  • Heraf amts- og primærkommuner 2004 og 2005
    (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner, amter og kirke)
  • Finansårsvirkning 2004 og 2005
    (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)
Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2003/2004
   Provenuvirkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårsvirkning
2004 2005 2004 2005 2004 2005
Antal vedtagne lovforslag Ca. mio. kr. Ca. mio. kr. Ca. mio. kr
15 med provenutab ÷ 4.211 ÷ 2.846 ÷ 633 ÷ 538 ÷ 4.062 ÷ 2.846
5 med merprovenu 203 176 ÷ 2 ÷ 2 170 209
11 med begrænsede eller ingen provenumæssige konsekvenser 0 35 0 ÷ 36 0 ÷ 6
I alt 31 lovforslag ÷ 4.008 ÷ 2.635 ÷ 635 ÷ 578 ÷ 3.892 ÷ 2.643
1  Nordsøaftalen med A.P. Møller-Mærsk 1.100 2.100     3.500 0

 

Vedtagne lovforslag
     Provenu-
virkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårs-
virkning
2004 2005 2004 2005 2004 2005
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 27
Lov nr 1215 af 27.12.03
Ændring af regler for beregning af aktiver 1) 0 0 0 0 0 0
L 28
Lov nr 962 af 02.21.03
Ophør af 24-timerseglen 2) 0 0 0 0 0 0
L 29
Lov nr 963 af 02.12.03
Afskaffelse af kapitalforklaringsordningen 0 0 0 0 0 0
L 30
Lov nr 1161 af 19.12.03
Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantsområder, skattefrihed for ydelser til indsatte i Kriminalforsorgens institutioner mv. ÷ 20 ÷ 20 ÷ 20 ÷ 20 ÷ 20 ÷ 20
L 59
Lov nr 974 af 05.12.03
Øresundsaftale ÷ 104 ÷ 104 ÷ 95 ÷ 95 ÷ 5 ÷ 104
L 60
Lov nr. 457 af 09.06.04
Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger ÷ 50 ÷ 50 ÷ 50 ÷ 50 ÷ 25 ÷ 50
L 61
Lov nr 1162 af 19.12.03
Regulering af børnefamilieydelse efter prisindeks 165 165 0 0 165 165
L 62
Lov nr 1216 af 27.12.03
Ændringer som følge af aftalen om forlængelse af A.P. Møller - Mærsk's eneretsbevilling til kulbrinteindvinding 3) 1.100 2.100 0 0 3.500 0
L 63
Lov nr 1163 af 19.12.03
Fritagelse for skat af findeløn mv.4) ÷ 10 ÷ 10 ÷ 6 ÷ 6 ÷ 10 ÷ 10
L 86
Lov nr 1217 af 27.12.03
Konkurrenceforbedringer for visse grænsehandelsvarer 5 5 0 0 5 5
L 87
Lov nr 151 af 15.03.04
Udvidelse af etableringskontoordningen og forhøjelse af grænsen for gratisaktier og medarbejderobligationer ÷ 75 ÷ 75 ÷ 50 ÷ 50 ÷ 50 ÷ 75
L 110
Lov nr 127 af 27.02.04
Forenkling af visse miljø- og punktafgifter 0 0 0 0 0 0
L 111
Lov nr 317 af 05.05.04
Opsparingsordning for sportsudøvere ÷ 10 ÷ 10 ÷ 5 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 10
L 119
Lov nr 221 af 31.03.04
EU-pakke. (Rentebeskatningsdirektivet, rente-/royaltydirektivet, koncerninterne lån, fraflytterbeskatning, omregning til helårsindkomst, arbejdsudlejede personer og personer, der modtager løn for arbejde i forbindelse med kulbrintevirksomhed) 0 0 0 0 0 0
L 126
Lov nr. 458 af 09.06.04
Forenklinger mv. Herunder ophævelse af lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v. og af lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom ÷ 13 ÷ 13 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 13 ÷ 13
L 132
Lov nr 289 af 27.04.04
Fortsættelse og justering af 150 pct. fradrag for forskningsudgifter ÷ 25 ÷ 25 ÷ 3,5 ÷ 3,5 ÷ 25 ÷ 25
L 148
Lov nr 356 af 19.05.04
Justering af regelsæt for handel med gas og elektricitet og tilpasninger til 6. Momsdirektiv 0 0 0 0 0 0
L 170
Lov nr 357 af 19.05.04
Bindende ligningssvar for selskaber og hovedaktionærer mv. 0 0 0 0 0 0
L 173
Lov nr 358 af 19.05.04
Tydeliggørelse af skattereglerne vedr. annulering af egne aktier 0 0 0 0 0 0
L 176
Lov nr. 459 af 09.06.04
Forhøjelse af grænsen for gaver til almenvelgørende institutioner.(Lovforslag fremsat af Kristendemokraterne) - ÷ 5 - ÷ 5 - ÷ 5
L 185
Lov nr 302 af 30.04.04
Fremrykning af lavere skat på arbejdsindkomst ÷ 3.900 ÷ 2.500 ÷ 400 ÷ 300 ÷ 3.900 ÷ 2.500
L 197
Lov nr. 460 af 09.06.04
Ændring af tonnageskatteloven. (Lejeindtægt mv. af lokaler om bord) 0 0 0 0 0 0
L 198
Lov nr. 461 af 09.06.04
Ændring af varemærkeforfalskelsesloven (Bortfald af gebyr og sikkerhedsstillelse). ÷ 0,2 ÷ 0,2 0 0 ÷ 0,2 ÷ 0,2
L 210
Lov nr. 462 af 09.06.04
Forenklinger af energiafgifterne. ÷ 2 ÷ 2 0 0 ÷ 2 ÷ 2
L 212
Lov nr. 463 af 09.06.04
Ændring af ligningsloven. (Fradrag for forskeres rejseudgifter og periodisering af tilskudsbevillinger til forskning). ÷ 2 ÷ 1,5 ÷ 1 ÷ 1 ÷ 2 ÷ 1,5
L 229
Lov nr. 464 af 19.06.04
Skattemæssig behandling af CO2-kvoter og tilpasning af CO2 afgiften mv. 0 ÷ 30 0 0 0 ÷ 30
L 233
Lov nr. 465 af 09.06.04
Ændring af selskabsskatteloven (Konsekvensændringer som følge af ændring af el-, naturgas- og varmeforsyningsloven) 0 0 0 0 0 0
L 234
Lov nr. 466 af 09.06.04
Ændring af selskabsskatteloven (Justering af satser i acontoskatteordningen) 30 0 0 0 0 30
L 235
Lov nr. 467 af 09.06.04
Ændring af skattestyrelsesloven (Primo-/ultimoregulering af balanceposter) 0 0 0 0 0 0
L 237
Lov nr. 468 af 09.06.04
Arbejdsmarkedsbidrag ved arbejde for udenlandsk arbejdsgiver mv. 5) 3 6 ÷ 2 ÷ 4 0 9
L 238
Lov nr. 469 af 09.06.04
Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat (Vandmiljøplan III) 0 35 0 ÷ 36 0 ÷ 6

Noter:

1) Forslagets bestemmelser har karakter af værnsregler, som vil forhindre et utilsigtet provenutab
2) Provenutabet ved lovforslaget udgør isoleret set 1,4 mia. kr. Dette provenutab, der følger af stigningen i grænsehandlen, bliver neutraliseret ved de afgiftsnedsættelser for spiritus, cigaretter og mineralvand, der træder i kraft 1. oktober 2003
3) Merprovenuet angiver den samlede virkning (selskabs-/kulbrinteskat, overskudsandel, statsdeltagelse, royalty og rørledningsafgift) af forlængelsen af eneretsbevillingen til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund. Den samlede gevinst ved forlængelsen er skønnet til i størrelsesordenen 27 mia. kr. i nutidsværdi for perioden frem til 2042, hvoraf DUC-selskaberne skønnes at få i størrelsesordenen 6 mia. kr. i nutidsværdi.
4) Provenutab på ca. 10 mio. kr. årligt fra og med 2003
5) Merprovenu på ca. 10 mio. kr. årligt efter nogle år.