Skatteministeriet
Provenuoversigter 1. juni 2002

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2001/2002

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsøret 2001/2002 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2001/2002

I folketingsåret 2001/2002 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 29 lovforslag. Heraf et lovforslag i 1. samling under S og RV regeringen og et oppositionsforslag i 2. samling.

Samlet medfører disse 29 lovforslag et provenutab på godt 0,8 mia. kr. for indkomståret 2002 og ca. 1,8 mia. kr. for indkomståret 2003, jf. nedenstående oversigt. 

For finansåret 2002 medfører lovforslagene et provenutab på ca. 0,55 mia. kr. og knap 2,1 mia. inkl. et éngangsprovenutab. For finansåret 2003 medfører de gennemførte forslag et provenutab på knap 2,1 mia. kr.

Provenuvirkningen er her gengivet - ligesom det fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

  • Provenuvirkning for indkomståret 2002 og 2003
    (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
  • Heraf amts- og primærkommuner 2002 og 2003
    (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner, amter og kirke)
  • Finansårsvirkning 2002 og 2003
    (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)
Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2001/2002
   Provenuvirkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårsvirkning
2002 2003 2002 2003 2002 2003
Antal vedtagne lovforslag Ca. mio. kr. Ca. mio. kr. Ca. mio. kr
17 med provenutab ÷ 844 ÷ 1.820 ÷ 394 ÷ 979 ÷ 564 ÷2.065
1 med merprovenu 10 0 0 0 10 0
10 med begrænsede eller ingen provenumæssige konsekvenser 0 0 0 0 0 0
I alt 28 lovforslag ÷ 834 ÷ 1.820 ÷ 394 ÷ 979 ÷ 554 ÷2.065
heraf 1 med engangsprovenuvirkning - - - - ÷ 1.515 -
1 oppositionsforslag ÷ 1 ÷ 1 ÷ 0 ÷ 0 ÷ 1 ÷ 1

 

Vedtagne lovforslag  (1. samling - S/RV regering)
   Provenu-
virkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårs-
virkning
2002 2003 2002 2003 2002 2003
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 6
Lov nr. 925
af 23.10.01
Forsikringsselskabers solvensopbygning 0 0 0 0 0 0

 

Vedtagne lovforslag  (2. samling - V/KF regering)
     Provenu-
virkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårs-
virkning
2002 2003 2002 2003 2002 2003
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 11
Lov nr. 1033
af 17.12.01
Pensionsafkastbeskatningsloven m.fl. ÷ 5 ÷ 5 0 0 ÷ 5 ÷ 5
L 12
Lov nr. 1088
af 19.12.01
Momsloven (EU tilpasning) 0 0 0 0 0 0
L 14
Lov nr. 135
af 20.03.02
Skattefrihed for lommepenge og visse gaver. Oppositionsforslag ÷ 1 ÷ 1 ÷ 0 ÷ 0 ÷ 1 ÷ 1
L 30
Lov nr. 387
af 06.06.02
Toldloven (Antiterrorpakke) 0 0 0 0 0 0
L 48
Lov nr. 262
af 08.05.02
Ligningsloven (værelsesudlejning) ÷ 20 ÷ 20 ÷ 15 ÷ 15 ÷ 10 ÷ 30
L 54
Lov nr. 388
af 06.06.02
Fuld omkostningsgodtgøresle i skattesagser ÷ 20 ÷ 20 0 0 ÷ 20 ÷ 20
L 55
Lov nr. 263
af 08.05.02
Hjemme-pc-ordning og skattefrihed for dataforbindelser ÷ 85 ÷ 165 ÷ 80 ÷ 160 ÷ 35 ÷ 205
L 92
Lov nr. 264
af 08.05.02
Lov om beskatning af rederivirksomhed (Tonnageskat) 0 0 0 0 0 0
L 93
Lov nr. 265
af 08.05.02
Følgeforslag til tonnageskatteloven 0 0 0 0 0 0
L 94
Lov nr. 266
af 08.05.02
DBO - Portugal ÷ 5 ÷ 5 ÷ 4 ÷ 4 ÷ 5 ÷ 5
L 95
Lov nr. 267
af 08.05.02
DBO - Slovenien 0 0 0 0 0 0
L 96
Lov nr. 268
af 08.05.02
DBO - Polen 0 0 0 0 0 0
L 97
Lov nr. 389
af 06.06.02
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger 1) ÷ 25 ÷ 35 ÷ 30 ÷ 35 ÷ 25 ÷ 35
L 99
Lov nr. 313
af 21.05.02
Strukturtilpasninger 2) ÷ 50 ÷ 70 ÷ 7 ÷ 7 ÷ 50 ÷ 70
L 100
Lov nr. 290
af 15.05.02
Loft over ejendomsværdiskatten og ejendomsværdiskat ved flytning ÷ 200 ÷ 670 ÷ 200 ÷ 670 ÷ 40 ÷ 830
L 107
Lov nr. 269
af 08.05.02
150 pct. fradrag for visse udgifter til forskning ÷ 25 ÷ 25 ÷ 3 ÷ 3 0 ÷ 25
L 108
Lov nr. 270
af 08.05.02
Afskaffelse af efterbeskatningskravet for nøglemedarbejdere   0 0 0 0 0 0
L 135
Lov nr. 390
af 06.06.02
Modernisering af etableringskontoordningen  ÷ 25 ÷ 25 ÷ 25 ÷ 25 ÷ 5 ÷ 45
L 136
Lov nr. 271
af 08.05.02
Konsekvensændringer som følge af førtidspensionsreformen 0 0 0 0 0 0
L 137
Lov nr. 291
af 15.05.02
Forhøjelse af momsregistreringsgrænsen mv. 3) ÷ 117 ÷ 139 0 0 ÷ 77 ÷ 139
L 180
Lov nr. 292
af 15.05.02
Modernisering af vurderingsprocessen 4) 0 0 0 0 0 0
L 181
Lov nr. 342
af 27.05.02
Skattestop for vægtafgifter mv. 0 ÷ 240 0 0 0 ÷ 240
L 188
Lov nr. 391
af 06.06.02
Fradrag for kunstkøb ÷ 15 ÷ 15 ÷ 5 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 20
L 189
Lov nr. 392
af 06.06.02
Lønsumsafgift, folkeoplysning mv. ÷ 1,5 ÷ 6 0 0 ÷ 1,5 ÷ 6
L 190
Lov nr. 393
af 06.06.02
Kraftvarme, barmarksværker ÷ 85 ÷ 170 0 0 ÷ 125 ÷ 170
L 191
Lov nr. 293
af 15.05.02
EURO 3-lastbiler. 10 0 0 0 10 0
L 194
Lov nr. 394
af 06.06.02
Succession, generationsskifte ÷ 45 ÷ 90 ÷ 25 ÷ 55 ÷ 35 ÷ 100
L 204
Lov nr. 395
af 06.06.02
Ophævelse af afgift på smøreolier ÷ 120 ÷ 120 0 0 ÷ 120 ÷ 120

Noter:

1) Inkl. besparelser på dagpengeudgifter mv. i størrelsesordenen 20 mio. kr. årligt
2) Fra og med 2008 vil der endvidere fremkomme et provenutab på ca. 350 mio. kr. årligt som følge af ophævelsen af 5 års-begrænsningen for adgangen til underskudsfremførsel
3) Lovforslaget medfører et éngangsprovenutab i finansåret 2002 på 1.515 mio. kr.
4) Provenutab på grundskyld på ca. 10 mio. kr. fra 2005