Skatteministeriet
Provenuoversigter 1. juni 2001

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2000/2001

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsøret 2000/2001 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 2000/2001

I folketingsåret 2000/2001 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 43 lovforslag.

Samlet medfører disse 43 lovforslag et (netto)merprovenu på knap 5,6 mia. kr. for indkomståret 2001 og godt 6,3 mia. kr. for indkomståret 2002, jf. nedenstående oversigt. 

For finansåret 2001 medfører lovforslagene et merprovenu på netto godt 4,4 mia. kr. ekskl. éngangsindtægter og ca. 13 mia. i éngangsindtægter.

Provenuvirkningen er her gengivet - ligesom det fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

  • Provenuvirkning for indkomståret 2001 og 2002
    (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
  • Heraf amts- og primærkommuner 2001 og 2002
    (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner, amter og kirke)
  • Finansårsvirkning 2001 og 2002
    (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)
Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 2000/2001
   Provenuvirkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårsvirkning
2001 2002 2001 2002 2001 2002
Antal vedtagne lovforslag Ca. mio. kr. Ca. mio. kr. Ca. mio. kr.
 14 med provenutab ÷ 4.227 ÷ 3.332 ÷ 602 ÷ 552 ÷ 4.181 ÷ 3.367
 13 med merprovenu 9.793 9.675 1.306 1.116 8.563 10.173
 16 med begrænsede eller ingen provenumæssige konsekvenser 0 0 0 0 40 ÷ 20
I alt 43 lovforslag (ekskl. éngangsprovenuer) 5.566 6.343 704 564 4.422 6.786
Samlet éngangsprovenuvirkning 13.035 12.200

Anm.: For to lovforslag med provenutab er medregnet provenutabene for hhv. 1 mia. kr. aktiekøb L 32 og for 100 mio. kr.'s aflønning L 37, jf. nedenstående oversigt og noter.

I nedenstående oversigt er vist de provenumæssige konsekvenser for hvert af de 43 vedtagne lovforslag.

Vedtagne lovforslag
   Provenuvirkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårsvirkning
2001 2002 2001 2002 2001 2002
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio. kr. Mio. kr. Mio.kr.
L 11
Lov nr. 986
af 03.11.00
Vejbenyttelse. Afgiftsdifferentiering ved EURO-udstødningsnormer 30 30 0 0 30 30
L 22
Lov nr. 1024
af 22.11.00
Dobbeltbeskatningsoverenskomst - Belgien 0
L 23
Lov nr. 1025
af 22.11.00
Dobbeltbeskatningsoverenskomst - Makedonien 0
L 24
Lov nr. 1026
af 22.11.00
Dobbeltbeskatningsoverenskomst - Singapore 20  20  20 20
L 25
Lov nr. 1027
af 22.11.00
Dobbeltbeskatningsoverenskomst - Uganda 0
L 26
Lov nr. 1028
af 22.11.00
Beskatning af personer i udlandet, der modtager dansk pension ÷ 30 ÷ 30 ÷ 25 ÷ 25 ÷ 30 ÷ 30
L 27
Lov nr. 1029
af 22.11.00
Afskaffelse af hæftestraf og indførelse af strafansvar og adgang til skønsmæssig ansættelse vedr. ejendomsværdiskat 0
L 28
Lov nr. 1030
af 22.11.00
Konsekvensændringer vedr. realkreditloven 0
L 29
Lov nr. 1278
af 20.12.00
Fastsættelse af indgangsværdier mv. og spilleautomater 0
L 30
Lov nr. 1279
af 20.12.00
Nedsættelse af selskabsskattesatsen og virksomhedsskatteprocenten fra 32 til 30 pct. ÷ 2.180 ÷ 2.085 ÷ 210 ÷ 190 ÷ 2.180 ÷ 2.085
L 31
Lov nr. 1280
af 20.12.00
Ændring af afskrivningsregler og justering af satser mv. 5.095 4.585 1.295 1.105 5.015 4.585
L 32
Lov nr. 1281
af 20.12.00
Aktiekøb i forbindelse med virksomhedsovertagelse (fuld skatteværdi af renter ved køb) ÷ 151) ÷ 151) 0 0 ÷ 15 ÷ 15
L 33
Lov nr. 1282
af 20.12.00
Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende ÷ 550 ÷ 500 ÷ 330 ÷ 300 ÷ 550 ÷ 500
L 34
Lov nr. 1283
af 20.12.00
Succession i konto for opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen og justering af beskatningsreglerne for løbende ydelser ÷ 100 ÷ 100 0 0 ÷ 100 ÷ 100
L 35
Lov nr. 1284
af 20.12.00
CFC-beskatning ved gunstige skatteudskydelsesordninger samt fradragsbeskæring ved koncerninterne præmiebetalinger 0
L 36
Lov nr. 1285
af 20.12.00
Ændring af successionsreglerne ved overdragelse af aktier 25  25  20 20 25 25
L 37
Lov nr. 1286
af 20.12.00
Beskatning ved aflønning i form af aktier mv. ÷ 152) ÷ 152) ÷ 25 ÷ 25 10 ÷ 40
L 38
Lov nr. 1287
af 20.12.00
Kunstnerisk udsmykning vedr. erhvervsmæssigt benyttede ejendomme ÷ 3 ÷ 5 ÷ 1 ÷ 1 ÷ 3 ÷ 5
L 39
Lov nr. 482 af 07.06.01
Napoli II konventionen 0
L49
Lov nr. 1288
af 20.12.00
Afgift på industrielle drivhusgasser. CFC-afgift mv. 120 145 0 0 110 145
L50
Lov nr. 1289
af 20.12.00
Afvikling af skyggeafgift på naturgas 665 665 0 0 610 665
L51
Lov nr. 1290
af 20.12.00
Justering af sambeskatningsregler for livsforsikringsselskaber og deres datterselskaber 0 0 0 0
L52
Lov nr. 1291
af 20.12.00
Fastfrysning af personfradrag i 2001. Ældrepakke 1.9003) 1.900  0 0 900 2.400 
L59
Lov nr. 1292
af 20.12.00
Emballageafgift. Miljøbaserede afgiftssatser, afgiftsforhøjelse på engangsservice 120 160 0 0 110 160
L70
Lov nr. 1293
af 20.12.00
Tillægsaftale til DBO-Grønland (Pensioner) 0 0 0 0
L71
Lov nr. 1294
af 20.12.00
Omlægning af beskatningen af pensionsafkast ÷ 1.200 ÷ 500 0 0 ÷ 1.200 ÷ 500
L92
Lov nr. 1295
af 20.12.00
Forhøjelse af affaldsafgift, ensartet sats
Forhøjelse af vægtafgift på traktorer
Forhøjelse af afgift på elpærer med 50 pct.
80
40
55
80
40
55
0
0
0
0
0
0
60
40
50
80
40
55
L93
Lov nr. 1296
af 20.12.00
Sodavandsafgift forhøjes 0,65 kr./l
Pibe- og rulletobak 52,50 kr./kg
295
195
295
195
0
0
0
0
270
195
295
195
L94
Lov nr. 1297
af 20.12.00
Forhøjelse af dieselafgift med 18 øre og afgiftsdifferentiering for benzinstationer 3154) 380 0 0 2904) 380
L95
Lov nr. 1298
af 20.12.00
Afgift af rentefordelen ved penge- og realkreditinstitutters hensættelser 200 200 ÷ 12 ÷ 12 200 200
L96
Lov nr. 1299
af 20.12.00
Pensionsinstitutters indbetaling af AM-bidrag afkortes
med 100 dage til 39 dage
Pengeinstitutters indbetaling af lønsumsafgift (månedlig afregning)
- éngangsprovenu
Momskredittid for store virksomheder reduceres med
15 dage + ændring af importmoms og busmoms
- éngangsprovenu
A-skat-kredit for store virksomheder afkortes med 10 dage. Fra 2002
- éngangsprovenu
 
75
8
   -
 
555
   -
0
-
 
75
10
   -
 
 590
   -
225
-

 
0
0
   -
 
 0
   -
0
-

 
0
0
   -
 
 0
   -
0
-
 
75
8
335
 
555
12.700
0
-
 
75
8
-
 
590
÷ 600
225
12.800
L97
Lov nr. 1300
af 20.12.00
Rejseregler for fiskere og vognmænd ÷ 20 ÷ 20 ÷ 7 ÷ 7 ÷ 10 ÷ 30
L98
Lov nr. 1301
af 20.12.00
Hjemme PC'ere og fri telefon 0 0 40 ÷ 20
L99
Lov nr.
Holdingselskaber fra lande uden DBO'er 0 0 0 0
L115
Lov nr. 1302
af 20.12.00
Tilskud til miljøvenlige lastbiler ÷ 50 0 0 0 ÷ 50 0
L158
Lov nr. 338
af 16.05.01
Godtgørelse ved vandspild ÷ 15 ÷ 5  0 0 ÷ 15 ÷ 5
L183
Lov nr. 483 af 07.06.01
Justering af vurderingsorganisationen 0 0 0 0
L184
Lov nr. 339
af 16.05.01
Lempelse af frister og lempelse ved skattefri virksomhedsomdannelse 0 0 0 0
L199
Lov nr. 484 af 07.06.01
Indberetning af børsnoterede aktier 05) 0 0 0 05) 0
L200
Lov nr. 359
af 18.05.01
Lempelse i afgiften af last- og sættevogntog i variabel kombination ÷ 4 ÷ 7 0 0 ÷ 4 ÷ 7
L217
Lov nr. 485 af 07.06.01
Tinglysningsafgift ved opdeling af pantebreve og ved skifte for efterlevende ægtefælle ÷ 40 ÷ 45 0 0 ÷ 30 ÷ 45
L218
Lov nr. 486 af 07.06.01
Ændring af DBO mellem de nordiske lande. Søfolk på nordiske skibe ÷ 5 ÷ 5 ÷ 4 ÷ 4 ÷ 4 ÷ 5
L224
Lov nr. 487 af 07.06.01
Afgiftsfritagelse ved forbrænding mv. i forbindelse med forebyggelse af BSE 0 0 0 0

Noter:

1)   Provenutab pr. 1 mia. kr., der anvendes til aktiekøb. Retur
2)   Provenutab pr 100 mio. kr.'s aflønning. Retur
3)   Kommunal andel udgør godt 1,6 mia. kr. Provenuvirkningen af Ældrepakken neutraliseres særskilt i forhold til kommuner og amter. Retur
4)   Ved ikrafttrædelse 1. april 2001, hvad angår dieselafgift og afgiftsdifferentiering for rene stationer. Retur
5)   Indberetningsordningen af børsnoterede aktier antages at modvirke fejl ved selvangivelsen, hvorved et utilsigtet provenutab undgås. Retur