Skatteministeriet
Provenuoversigter 1. juni 2000

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 1999/2000

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsøret 1999/2000 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 1999/2000

I folketingsåret 1999/2000 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 53 lovforslag.

Samlet medfører disse 53 lovforslag et (netto)merprovenu på ca. 2,5 mia. kr. for indkomståret 2000 og ca. 3,5 mia. kr. for indkomståret 2001, jf. nedenstående oversigt.

For finansåret 2000 medfører lovforslagene et merprovenu på netto ca. 2,1 mia. kr. ekskl. éngangsindtægter på ca. 13 mia. kr.

Provenuvirkningen er her gengivet - ligesom det fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

 • Provenuvirkning for indkomståret 2000 og 2001
  (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
 • Heraf amts- og primærkommuner 2000 og 2001
  (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner, amter og kirke)
 • Finansårsvirkning 2000 og 2001
  (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)
 • Umiddelbar provenuvirkning for erhvervslivet 2000 og 2001
  (Skønnene angiver de umiddelbare provenumæssige virkninger for erhvervslivet, som disse er opgjort under lovforslagenes erhvervsøkonomiske konsekvenser. Tallene afviger i visse tilfælde fra opgørelsen af den erhvervsøkonomiske belastning af virksomhederne, hvor den reelle belastning af f.eks. likviditetsforskydninger er rentevirkningen)
Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 1999/2000
   Provenu-
virkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårs-
virkning
Provenu-
virkning for erhvervslivet
÷ = stramning
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Antal vedtagne lovforslag Ca. mio. kr. Ca. mio. kr. Ca. mio. kr. Ca. mio. kr.
  9 med provenutab ÷ 276 ÷ 411  ÷ 179  ÷ 182  ÷ 183  ÷ 541  20 24 
 19 med merprovenu 2.754 3.874  198  157  2.239  4.289  ÷ 1.031 ÷ 1.231
 25 med begrænsede eller ingen provenumæssige konsekvenser - - - -
I alt 53 lovforslag
(ekskl. éngangsprovenuer)
2.478  3.463 20 ÷ 25 2.056 3.748  ÷ 1.011 ÷ 1.207
Samlet éngangsprovenuvirkning  i 2000 af 3 lovforslag 13.015 -  

 

I nedenstående oversigt er vist de provenumæssige konsekvenser for hvert af de 53 vedtagne lovforslag med links til lovforslagene på Folketingets hjemmeside.

Vedtagne lovforslag
   Provenu-
virkning for
indkomståret
Heraf amter og kommuner Finansårs-
virkning
Provenu-
virkning for erhvervslivet
÷ = stramning
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Lovforslag og lovnr. (link åbner i nyt vindue) Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr. Mio.kr.
L 2
Lov nr. 773 af 15.10.99
Ændring af ejendomsværdiskatteloven (Begrænsningsregel for ikke-pensionister og indfasning af det indkomstafhængige pensionistnedslag)  ÷ 110 ÷ 80 ÷ 110 ÷ 80 ÷ 110 ÷ 80
L 19
Lov nr. 169 af 15.03.00
Lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Opkrævningslov)  -    ÷ 90  -   -  ÷ 90  90
L 20
Lov nr. 165 af 15.03.00
Forslag til ændring af forskellige skattelove. (Konsekvensændringer som følge af opkrævningsloven)  -    -   -   -   -   - 
L 21
Lov nr. 962 af 20.12.99
Ændring af den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger og ligningsloven (Afvikling af nedskrivning og visse fradrag) 160  220  115  160  15  365 ÷ 51) ÷ 151)
L 22
Lov nr. 874 af 03.12.99
Ændring af forskellige skattelove (Kildeartsbegrænsede tab ved ved skattefri fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.m.) Begrænset
merprovenu
Begrænset
merprovenu
L 23
Lov nr. 961 af 20.12.99
Ophævelse af lov om godtgørelse vedr. erhvervsvirksomheders udgifter til administration af skatter og afgifter 150  300  ÷ 100  ÷ 200  15  435  ÷  150  ÷  300 
L 24
Lov nr 943 af 20.12.99
Ændring af momsloven (Investeringsguld og Øresund)
L 25
Lov nr. 944 af 20.12.99
Ændring af stempelloven og tinglysningsafgiftsloven (ændret ikrafttrædelse og udvidet afgiftsfritagelse)
L 26
Lov nr. 942 af 20.12.99
Ændring af lov om varemærkeforfalskede og piratkopierede varer
L 27
Lov nr. 947 af 20.12.99
Ændring af  told-,  spiritusafg.-, tobaksafg.-, momsloven mv.   (Svigbekæmp. foranstaltn. m.v.)
L 42
Lov nr. 945 af 20.12.99
Ændring af forskellige energiafgiftslove (Forlængelse af den midlertidige kraftvarmeordning)
L 43
Lov nr. 861 af 17.11.99
Ændring af den nordiske DBO og DBO'en med Tyskland (Creditlempelse for personer socialt sikret i Danmark)  10  30  25  35 
L 44
Lov nr. 946 af 20.12.99
Ændring af ligningsloven. (Skatte- og boafgiftsfrihed for udbetalinger til besættelsestidens ofre, skattefritagelse for støjbegrænsningstilskud, forhøjelse af bundfradrag for ydelser fra sociale fonde. ÷ 2  ÷ 2  ÷ 1,5  ÷ 1,5  ÷ 2  ÷ 2 
L 45
Lov nr. 875 03.12.99
Ændring af den nordiske DBO (beskatning af ansatte på færger og tog mellem DK og Sverige)
L 52
Lov nr. 963 af 20.12.99
Ændring af visse afgiftslove (Revision af grønne afgifter) ÷ 232) ÷ 232) ÷ 202) ÷ 232) 20  23 
L 58
Lov nr. 837 af 17.11.99
Ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (Justering af afgiftsskalaer mv. for brugte biler) 55  55  -   -   55  55  ÷ 5  ÷ 5 
L 69
Lov nr. 954 af 20.12.99
Forslag til lov om afgift af visse varer indeholdende PVC og phthalater 60  95 -   -   60  95 
L 70
Lov nr. 166 af 15.03.00
Ændring af dobbeltbeskatnings-
overenskomsten mellem DK og Italien
Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
L 72
Lov nr. 949 af 20.12.99
Ændring af dobbeltbeskatnings- overenskomsten mellem DK og Venezuela Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
L 73
Lov nr. 168 af 15.03.00
Ændring af dobbeltbeskatnings- overenskomsten mellem DK og Spanien Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
L 74
Lov nr. 964 af 20.12.99
Ændring af lov om registreringsafgift, i alt
heraf:
a. Tilpasning af reglerne for fastsættelse af den afgiftspligtige værdi (mindsteavance)
b. Stramning af reglerne for afgiftsfri genopbygning af totalskadede biler.
c. Ansvarsforsikring
d. Lupo
e. Afskaffelse af fradrag for trepunkt rulleseler
904 
  
  
175 
  
380 
10 
÷ 1 
  340 
1.199
    
  
250 
    
600 
10 
÷ 1 
340 

   
  

      - 

  
  

     - 
 829 
  
  
160 
    
350 
10 
÷ 1 
310 
1.199 
  
  
250 
    
600 
10 
÷ 1 
 340 
 ÷135 
  
   
÷ 45 
    
÷ 5 


÷ 85 
÷155 
  
  
÷ 65 
    
÷ 5 


  ÷ 85 
L 75
Lov nr. 948 af 20.12.99
Ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven (udvidelse af skalaen for grøn ejerafgift for dieselbiler og nedsættelse af udligningsafgiften for visse køretøjer) ÷ 1  ÷ 1  ÷ 1  ÷ 1 
L 84
Lov nr. 167 af 15.03.00
Ændring af dobbeltbeskatnings- overenskomsten mellem DK og USA Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
L 85
Lov nr. 958 af 20.12.99
Ændring af afskrivningsloven, ejendomsav.besk.loven, fondsbeskatningsloven, ligningsloven, skattekontrolloven, virksomhedsskatteloven, selskabsskatteloven og ejendomsværdiskatteloven
(Justering af pinsepakken - Følgegruppe I)
25  25  15  15  25 ÷ 25  ÷ 25 
L 88
Lov nr. 955 af 20.12.99
Ændring af ligningsloven, i alt
heraf:
a. Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte uddannelsesydelser
b. Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale
c. Rejsegodtgørelse
÷ 105 
 
÷ 125 
 
170 
 
÷ 150 
÷ 120 
 
÷ 125 
 
170 
 
÷ 165 
÷ 55 
 
÷ 65 
 
100 
 
÷ 90 
÷ 65 
 
÷ 65 
 
100 
 
÷ 100 
÷ 15 
 
÷ 90 
 
170 
 
÷ 953)
÷ 250
 
÷ 160
 
170
 
÷ 260 
Positive virkninger
L 89
Lov nr. 960 af 20.12.99
Dieselafgift/udligningsafgift 350  390  350  390  ÷ 335  ÷ 335 
L 93
Lov nr. 959 af 20.12.99
Ændring af pensionsbeskatningsloven
(Justering af pinsepakken - Følgegruppe II)
Modvirker utilsigtet merprovenu (netto)
L 118
Lov nr. 950 af 20.12.99
Ændring af dødsboskatteloven (Ophævelse af dobbelt personfradrag for efterlevende ægtefælle m.v.) 200  200  145  145  100  300 
L 119
Lov nr. 951 af 20.12.99
Ændring af vandafgiftsloven
(Ændring af afgiftsperioden)
Varig effekt
Èngangseffekt

   

  

  

  

215 

  
÷ 1 
  
÷ 1 
  
L 120
Lov nr. 952 af 20.12.99
Ændring af momsloven
(Afkortning af kredittiden for store virksomheder)
Varig effekt
Èngangseffekt
600 
  
765 
  
-  
  
-  
  
600 
12.300 
765 
  
÷ 110 
  
÷ 110 
   
L 121
Lov nr. 957 af 20.12.99
Naturgas
(Reduktion af skyggeafgift på naturgas)
210  210  -   -   190  210  ÷ 190  ÷ 190 
L 122
Lov nr. 953 af 20.12.99
Ændring af skattekontrolloven (Økonomisk kriminalitet) - 4) 
L 123
Lov nr. 956 af 20.12.99
Ændring af forskellige skattelove, i alt
- Nedsættelse af procentgodtgørelse ved overskydende skat fra 3 til 2 pct. for personer
-  Nedsættelse af procentgodtgørelse ved overskydende skat fra 6 til 4 pct. for selskaber
-  Nedsættelse af tillægget til selskabers restskat fra 11,75 til 10,00 pct.
-  Rentetillæg ved indbetaling af foreløbig skat efter indkomstårets udløb mv.
 - 
   

  
  - 

  - 
  
 - 
240 
     
125 
  
125 
  
÷ 50 
  
40 
 - 
    

  
  - 
 
  - 
   

    

  

  

  
 500 
  

  

  
   0 
  
  500 
240 
    
125 
  
 125 
  
÷ 50 
  
 40 
÷ 75  ÷ 75 
L 133
Lov nr. 170 af 15.03.00
Ændring af pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven (Pensionsordninger for ægtefæller til udsendte medarbejdere m.v.) ÷ 5  ÷ 5  ÷ 2  ÷ 2   ÷ 5  ÷ 5  -  
L 143
Lov nr. 171 af 15.03.00
EU-voldgiftskonventionen og CIS-konventionen
L 154
Lov nr. 105 af 14.02.00
Ændring af forskellige skattelove.  i alt
heraf:
a. Dobbelt bundgrænse for ægtefæller (aktier)
b. Arveafkald for efterlevende ægtefæller
c. Investeringsforeninger (Engangsprovenu i 2000)
25 
  
÷ 15 
-  
  
 40 
÷ 25 
  
÷ 25 

  
15 

 - 
-  
  
 40 

  
 - 

  
 20 
   


  
20 

    
÷ 15 

  
20 
Positive virkninger
L 155
Lov nr. 452 af 31.05.00
Ændring af forskellige skattelove.
(Elselskabers overgang til almindelig skattepligt m.v. - elreformen).
Begrænset
effekt i de nærmest kommende år

L 168
Lov nr. 294 af 29.04.00

Ændring af pensionsbeskatningloven.
(Kapitalpension for invalide og sygdomsramte m.v.)
L 205
Lov nr. 189 af 22.03.00
Ændring af momsloven.
(Momsfritagelse for sport)
L 212
Lov nr. 461 af 31.05.00
Ændring af forskellige skatte- og afgiftslove.
(Sikkerhedsstillelse ved registrering)
L 225
Lov nr. 343 af 17.05.00
Ændring af selskabsskatteloven.
(Skattefritagelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring m.v.)
Begrænset
provenutab
Begrænset
provenutab
L 235
Lov nr. 463 af 31.05.00
Ændring af registreringsafgiftsloven m.v.
(Afgiftsfritagelse for el-biler og udenlandske hyrevogne mv.)
- 50 - - - 50 - -
L 236
Lov nr. 453 af 31.05.00
Ændring af ligningsloven og fusionsskatteloven.
(Genbeskatningsregler og skattefri spaltning)
Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
Begrænset
effekt
L 237
Lov nr. 459 af 31.05.00
Ændring af forskellige skattelove.
(Hovedaktionærers m.fl. personalegoder og udbytter.
- 10 - - 10 - -
L 238
Lov nr. 458 af 31.05.00
Ændring af forskellige skattelove mv.
(Ændring af beskatning af fri bil)
 2   5  -  
L 266
Lov nr. 457 af 31.05.00
Ophævelse af dobbeltbeskatnings-
overenskomsten mellem DK og Singapore
20  20  -   20 
L 267
Lov nr. 464 af 31.05.00
Ændring af Skattestyrelsesloven (Omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftssager) ÷ 15 ÷ 355) - - ÷ 15 ÷ 355) - -
L 268
Lov nr. 462 af 31.05.00
Ændring af forskellige afgiftslove.
(Reform af spilleområdet)
- 80  06)  80  Forøget afgifts-
belastning
L 269
Lov nr. 454 af 31.05.00
Forslag til lov om væddemål ved heste- og hundevæddeløb. Provenu-
neutral
- - Provenu-
neutral
Positiv effekt
L 270
Lov nr. 455 af 31.05.00
Ændring af totalisatorloven.
(Begrænsning af spil afholdt i tilknytning til væddekampe)
L 271
Lov nr. 456 af 31.05.00
Ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål
(Midlertidigt bookmakerspil på heste- og hundevæddeløb)
L 280
Lov nr.359 af 22.05.00
Ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Afgiftsændring i forbindelse med forebyggelse af kogalskab)
L 287
Lov nr. 460 af 31.05.00
Ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister og af forskellige skattelove.
(Udvidelse af DIS-ordningen samt beskatning af søfolk og luftfartspersonale i international trafik m.v.)
÷ 15 ÷ 55  ÷ 10  ÷ 33  ÷ 15 ÷ 55 Begrænset effekt

Noter:

1) Rentevirkning. Retur
2) Del af lovforslag der fremsættes som følge af evaluering af grønne afgifter. Finansieres via pulje i Arbejdsministeriet ATP-kompensation) Retur
3) Heraf vedrører ca. 40 mio. kr. overskydende skat eller mindre restskat for virkningen i indkomståret 1999. Retur
4) Samlet virkning af initiativerne mod økonomisk kriminalitet skønnes til 250 mio. kr. i 2000 stigende til 400 mio. kr. de følgende år.Retur
5) Fra og med 2002 ca. 50 mio. kr. årligt. Retur
6) Kommunernes provenutab på ca. 50 mio. kr. kompenseres via DUT. Retur