Skatteministeriet
Provenuoversigter 1. juni 1999

Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 1998/1999

Provenu Provenuoversigt over gennemført lovgivning i folketingsøret 1998/1999 på Skatteministeriets område

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over gennemførte skatte- og afgiftslove i 1998/1999

I folketingsåret 1998/1999 er der på skatte- og afgiftsområdet gennemført 41 lovforslag. 3 af lovforslagene er fremsat af andre ministerier, men har virkning på Skatteministeriets område.

Samlet medfører disse 41 forslag en (netto)lempelse/provenutab på ca. 1.500 mio. kr. for indkomståret 1999 og ca. 1.150 mio. kr. for indkomståret 2000, jf. nedenstående oversigt. Provenutabet skyldes hovedsageligt nedsættelse af selskabsskatten og ophævelse af aktieomsætningsafgiften.

For finansåret 1999 medfører lovforslagene et provenutab på netto ca. 1.400 mio. kr. For finansåret 2000 skønnes provenutabet til ca. 1.750 mio. kr.

Provenuvirkningen er her gengivet - ligesom det fremgår af lovforslagenes bemærkninger - efter følgende kriterier:

 • Provenuvirkning for indkomståret 1999 og 2000
  (Indkomstårsvirkningen angiver provenuet af de skatter, der bliver beregnet af det givne års indkomster)
 • Heraf amts- og primærkommuner 1999 og 2000
  (Andel af provenuet for det givne indkomstår, der samlet vedrører kommuner, amter og kirke)
 • Finansårsvirkning 1999 og 2000
  (Finansårsvirkningen angiver provenuet, der med de gældende betalingsregler forfalder til betaling i året)
 • Umiddelbar provenuvirkning for erhvervslivet 1999 og 2000
  (Skønnene angiver de umiddelbare provenumæssige virkninger for erhvervslivet, som disse er opgjort under lovforslagenes erhvervsøkonomiske konsekvenser. Tallene afviger i visse tilfælde fra opgørelsen af den erhvervsøkonomiske belastning af virksomhederne, hvor den reelle belastning af f.eks. likviditetsforskydninger er rentevirkningen)
Samlede provenuændringer vedrørende gennemført lovgivning i folketingsåret 1998/1999
   Provenu-
virkning for
indkomståret
Heraf amts- og primær-
kommuner
Finansårs-
virkning
Umiddelbar provenu-
virkning for erhvervslivet
÷ = stramning
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Antal lovforslag Ca. mio. kr. Ca. mio. kr. Ca. mio. kr Ca. mio. kr.
13 med provenutab ÷ 2.645 ÷3.465 ÷310 ÷250 ÷2.470 ÷3.565 2.100 2.300
10 med merprovenu 1.090 2.300 25 40 1.035 1.800 ÷ 360 ÷985
18 med begrænsede eller ingen provenumæssige konsekvenser - - - - - - - -
I alt 41 lovforslag ÷ 1.555 ÷ 1.165 ÷ 285 ÷ 210 ÷ 1.435 ÷ 1.765 1.740 1.315

 

I nedenstående oversigt er vist de provenumæssige konsekvenser for hvert af de 41 vedtagne lovforslag.

Vedtagne lovforslag
   Provenu-
virkning for
indkomståret
Heraf amter
og kommuner
 
Finansårs-
virkning
Provenu-
virkning for
erhvervslivet
÷ = stramning
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Lovforslag og lovnr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.
L 33
(lov nr. 909 af 16.12.1998)
Ophævelse af aktieafgiftsloven 1) ÷170 ÷700 0 0 ÷120 ÷700 Positiv
L 34
(lov nr. 834 af 27.11.1998)
Ændring af passagerafgift ÷2 ÷2 0 0 ÷2 ÷2 Begrænset
Positiv
L 35
(lov nr. 910 af 16.12.1998)
Nedsættelse af selskabs-, fonds- og virksomhedsskattesatsen ÷2.000 ÷2.000 ÷250 ÷250 ÷1.800 ÷2.000 2)
2.000
2)
2.000
L 36
(lov nr. 838 af 02.12.1998)
Investeringsforeninger og fremrykket afregning af kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag - - - - - - Begrænset
Positiv
L 49
(lov nr. 1054 af 23.12.1998)
Ophævelse af realrenteafgiftsfritagelsen for indexlån
(Økonomiministeriets lovforslag)
70 165 1 2 70 165 Begrænset
Negativ3)
L 53
(lov nr. 1026 af 23.12.1998)
International beskatning af udbytter og aktieavancer mv. (skattefrit datterselskabsudbytter, CFC, mv.) ÷100 ÷100 ÷10 ÷10 ÷100 ÷100 100 100
L 73
(lov nr. 380 af 02.06.1999)
Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse mv. - - - - - - - -
L 74
(lov nr. 911 af 16.12.1998)
Hensættelser i penge- og realkreditinstitutter m.fl. (Kursgevinstloven). 50 504) 7 7 50 50 ÷50 ÷50
L 87
(lov nr. 166 af 24.03.1999)
Objektiveringer, justering af reglerne for beskatning ved død samt afgrænsning af told- og afgiftsområdet mm. - - - - - - - -
L 88
(lov nr. 912 af 16.12.1998)
Afgift af emballager til smørbare blandingsprodukter mv. 20 20 - - 18 20 Ubetydelige
L 89
(lov nr. 913 af 16.12.1998)
Udenlandske forskere m.v. Begrænset
provenuvirkning
Begrænset
provenuvirkning
Begrænset
provenuvirkning
Begrænset
provenuvirkning
L 94
(lov nr. 1008 af 02.12.1998)
Vækstfonden (herunder ligningsloven)
(Erhvervsministeriets lovforslag)
÷10 ÷10 ÷1 ÷1 ÷10 ÷10 Begrænset positiv
L 99
(lov nr. 1027 af 23.12.1998)
Ophævelse af pensionsinstitutters afgifts- eller skattepligt af afkast af puljeordninger. - - - - - - - -
L 100
(lov nr. 1028 af 23.12.1998)
Forlængelse af midlertidig lempelse for gasbaseret decentral kraftvarme. 5) - - - - - - - -
L 101
(lov nr. 1029 af 23.12.1998)
DBO - Thailand Begrænset
provenuvirkning
Begrænset
provenuvirkning
Begrænset
provenuvirkning
Begrænset
provenuvirkning
L 102
(lov nr. 1030 af 23.12.1998)
DBO - Malta Ikke
nævneværdige
virkninger
Ikke
nævneværdige
virkninger
Ikke
nævneværdige
virkninger
Ikke
nævneværdige
virkninger
L 120
(lov nr. 1031 af 23.12.1998)
Forbedring af indskud på etableringskonto ÷35 ÷35 ÷25 ÷25 ÷10 ÷35 Positiv6)
L 121
(lov nr. 1032 af 23.12.1998)
Gratisaktier ÷5 ÷5 ÷3 ÷3 ÷5 ÷5 Positiv7)
L 122
(lov nr. 1033 af 23.12.1998)
Ophævelse af arbejdsgivernes eget arbejdsmarkedsbidrag m.v. - ÷200 - 100 - ÷300 - 2008)
L 123
(lov nr. 1034 af 23.12.1998)
Affaldsafgift 210 210 - - 155 210 ÷709) ÷70
L 124
(lov nr. 1035 af 23.12.1998)
Forlængelse af den midlertidige forhøjelse af stempelafgift 300 - - - 300 - - -
L 146
(lov nr. 143 af 17.03.1999)
Boafgiftsfritagelse af indkomstskattepligtige pensionsordninger, begunstigelse af samlevere m.v. ÷50 ÷40 - - ÷50 ÷40 Positiv
L 147
(lov nr. 252 af 28.04.1999)
Skattefri virksomhedsomdannelse 25 50 16 32 25 50 Både positiv
og negativ
L 148
(lov nr. 144 af 17.03.1999)
Dansk-grønlandsk dobbeltbeskatningsaftale Begrænset
provenutab
Begrænset
provenutab
Begrænset
provenutab
-
L 149
(lov nr. 218 af 14.04.1999)
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte ydelser til alkoholafvænning m.v. ÷4010) ÷4010) ÷2010) ÷2010) ÷4010) ÷4010) Besparelse
L 169
(lov nr. 282 af 12.05.1999)
Aktiekøberetter i koncernforhold og medarbejderaktier til ansatte i udenlandske selskaber Beskedent
merprovenu
- Beskedent
merprovenu
Positiv
L 176
(lov nr. 288 af 12.05.1999)
Konsekvensændringer som følge af nedsættelse af folkepensionsalderen (Socialministeriet) - 11) - 11) - - - - -
L 178
(lov nr. 284 af 12.05.1999)
Fradrag for bidrag til efterlønsordningen beskatning af tilbagebetalinger fra efterlønsordningen m.v. - - - - - - -
L 189
(lov nr. 285 af 12.05.1999)
Fusion, selskabsstiftelse og virksomhedsomdannelse med skattemæssig tilbagevirkende kraft Begrænset
provenutab
- - Begrænset
provenutab
Lettelse
L 192
(lov nr. 381 af 02.06.1999)
Justering af ansættelsesfrister m.v. og fælleskommunal administration - - - - - - -
L 193
(lov nr. 286 af 12.05.1999)
Ændret afgiftsberegning vedr. totalisatorspil ÷2 ÷2 - - ÷2 ÷2 2
L 208
(lov nr. 382 af 02.06.1999)
Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer og panterettigheder m.v. - 32512) - - - 325 - ÷40013)
L 209
(lov nr. 383 af 02.06.1999)
Ændring af stempelafgift på forsikringer m.v. - - 14) - - - - -
L 210
(lov nr. 384 af 02.06.1999)
Mindre ejendomme i landzone m.v. - ÷40 - ÷40 - ÷40 -
L 211
(lov nr. 385 af 02.06.1999)
Løbende registreringsafgift af udenlandske firmabiler ÷1015) ÷2015) - - ÷1015) ÷2015) -
L 212
(lov nr. 386 af 02.06.1999)
Lempelse af beskatning af løbende ydelser og goodwill ÷125 ÷17516) - - ÷125 ÷17516) Positiv
L 213
(lov nr. 387 af 02.06.1999)
Justering af reglerne for forsikringsselskabernes fradrag ÷100 ÷100 - - ÷20017) ÷100 Lempelse
L 214
(lov nr. 325 af 29.05.1999)
Forhøjelse af af olieafgiften og nedsættelse af afgiftssatserne for dieseldrevne biler m.v. 115 260 - - 115 260 ÷160 ÷305
L 229
(lov nr. 388 af 02.06.1999)
Indgreb mod sort arbejde, socialt bedrageri m.v. - 18) 50019) - 18) - 18) - - - -
L 243
(lov nr. 389 af 02.06.1999)
Indførelse af eldistributionsbidrag m.v. 300 720 - - 300 720 ÷80 ÷160
L 244
(lov nr. 390 af 02.06.1999)
Sikring af hjemmel til fritagelse af brændsel til elproduktion efter liberalisering - - - - - - - -

Noter:

1)    Træder i kraft pr. 1. oktober 1999. Retur
2)    Opgjort ekskl. afledte virkninger, herunder bl.a. øget aktieindkomstskat mv.
        Ingen udmøntning af budgetreguleringskontoen på FFL99. Retur
3)    Dele af erhvervslivet vil få større renteudgifter (ikke kvantificeret). Retur
4)    Aftager over tid og går mod nul. Retur
5)    Har været forudsat videreført i denne eller anden udformning ved gasafgiftslovens
        vedtagelse. Retur
6)    Øget adgang til at benytte ordningen samt forbedrede afskrivningsmuligheder. Retur
7)    Mere attraktiv ordning. Retur
8)    Store administrative lettelser. Retur
9)    Efter skat. Mulighed for overvæltning. Retur
10)  Pr. 100.000 medarbejdere, der forsikres og 1.000 behandlinger betalt direkte
        af arbejdsgiver. Retur
11)  Provenutab i 2004 på ca. 10 mio. kr. stigende til ca. 35 mio. kr. årligt fra 2007. Retur
12)  Merprovenu ifht. gældende regler. Provenuet af den nye registreringsafgift
       i 2000 skønnes tilstort set det samme som stempelafgiften i 1999 inkl. den midlertidige
       forhøjelse af satsen påtillægslån i ejerboliger. Retur
13)  Belastningen af virksomhederne vil afhænge af, i hvilket omfang konkurrencesituationen
       muliggør overvæltning i priserne. Retur
14)  Isoleret set fremkommer der et provenutab på ca. 50 mio. kr. Provenutabet er indregnet
        under L 208. Retur
15)  Under forudsætning af, at i alt 300 biler vil komme under firmabilordningen og 100
        biler underdagkortordningen de næste 3 år. Lovforslaget træder i kraft 1. juli 1999. Retur
16)  Fra og med 2002 alene et rentetab på ca. 20 mio. kr. årligt. Retur
17)  Vedrører tillige 1998. Retur
18)  Der må forventes en budgetforbedring af ukendt størrelse. Retur
19)  Samlet virkning for de offentlige kasser. Retur