Skatteministeriet
Provenuoversigter 12. juni 2009

Provenuoversigt over 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0

Provenu En oversigt over de samlede provenumæssige konsekvenser af hele Forårspakke 2.0

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Provenuoversigt over 2009-skattereformen - Forårspakke 2.0

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik den 1. marts 2009 Aftale om forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat.

De samlede provenumæssige konsekvenser af Forårspakke 2.0 fremgår af denne side.

De væsentligste elementer af aftalen om Forårspakke 2.0 på skatte- og afgiftsområdet er udmøntet i en række lovforslag, der blev vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Jf. særskilt side med provenuoversigten over gennemført lovgivning på Skatteministeriets område i Folketingsåret 2008/2009.

Ud over de gennemførte lovforslag indeholder Forårspakke 2.0 ændringer på andre ministeriers ressortområder samt en række elementer, der vil blive udmøntet i kommende lovgivning.

Forårspakke 2.0 er fuldt finansieret opgjort i såkaldt varig virkning, men før der indregnes virkninger af ændret adfærd. Den varige virkning angiver med ét samlet tal provenuvirkningerne over en årrække. Årrækken er i den forbindelse fra 2010 og i al fremtid. Den varige virkning er provenuet i årrækken opgjort som andel af BNP og omregnet til en annuitet.

Med fuld finansiering opgjort i varig virkning reducerer Forårspakke 2.0 dermed ikke det fremtidige råderum i de offentlige finanser. Hertil kommer de positive arbejdsudbudseffekter og adfærdsvirkninger, som ikke er indregnet.

Forårspakke 2.0 skønnes at medføre en umiddelbar nedsættelse af personskatterne m.v. med godt 29 mia. kr. Det svarer til ca. 1,7 pct. af BNP. Finansieringselementerne i Forårspakke 2.0 indfases gradvist. Finansieringen udgør ca 15½ mia. kr. i 2010 stigende til ca. 28 mia. kr. i 2019, opgjort ekskl. den fremrykkede beskatning af pensionsopsparingen.

Opgjort inden der tages højde for tidsmæssige forskydninger i indtægterne udgør den umiddelbare underfinansiering m.v. i 2010 godt 13 mia. kr. Den fremrykkede beskatning af pensionsopsparing som følge af pensionsforslagene medfører en umiddelbar forbedring af de offentlige finanser med godt 4 mia. kr. i 2010. I 2010 er der således en samlet lettelse på ca. 9½ mia. kr. og ca. 7 mia. kr. i 2011 opgjort i forbrugerpriser, når der tages hensyn til den fremrykkede beskatning af pensionsopsparingen, jf. tabellen nedenfor.

Der er ingen varig effekt af de tidsmæssige fremrykninger af pensionsbeskatningen, idet indkomstbeskatningen også vil være tilsvarende mindre, når pensionerne (inkl. forrentning) siden hen udbetales.

Efter tilbageløb i form af moms og afgifter udgør underfinansieringen ca. 7 mia. kr. i 2010 og godt 5 mia. kr. i 2011.

Den finanspolitiske lempelse vil styrke familiernes indkomster og forbrugsmuligheder de næste år. Det vil isoleret set øge efterspørgslen på kort sigt, hvilket vil bidrage til at modvirke de negative virkninger af den internationale krise. I de efterfølgende år, hvor stramningerne gradvist træder i kraft, mindskes underfinansieringen. Forårspakke 2.0 medfører dog en samlet lempelse af beskatningen frem til og med 2012.

Forårspakke 2.0 - skattenedsættelser, finansiering og varig virkning
Mia. kr. 2009-niveau Varig provenu-
virkning1)
Umiddelbar provenuvirkning2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Personskatter m.v. 29,1 29,3 30,7 30,6 30,4 30,3 30,2 30,0 29,9 29,8 29,6
Finansiering 29,1 15,5 19,3 19,9 26,5 27,5 28,4 28,4 28,2 28,1 27,9
I alt Forårspakke 2.0 0,0 -13,8 -11,4 -10,7 -4,0 -2,8 -1,7 -1,6 -1,6 -1,7 -1,8
Fremrykning af provenu fra pensionsopsparing3) 0,0 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,9
I alt Forårspakke 2.0 inkl. fremrykket provenu 0,0 -9,6 -7,1 -6,3 0,4 1,6 2,6 2,7 2,6 2,5 2,1

Anm.: Alle provenuskøn m.v. er i 2009-niveau og er baseret på de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2008.
1) Den varige provenuvirkning er tilbageløbskorrigeret og ekskl. afledte adfærdseffekter.
2) De umiddelbare provenuvirkninger er ikke tilbageløbskorrigeret og er ekskl. afledte adfærdseffekter.
3) Fremrykning af beskatning som følge af ændringer i pensionsbeskatningen. Fremrykningen medfører kun på kort sigt et merprovenu, men ikke et varigt merproveu, idet skatteindtægterne vil være tilsvarende mindre, når pensionerne (inkl. forrentning) siden hen udbetales.

Forårspakke 2.0's varige og umiddelbare provenukonsekvenser for de enkelte elementer er angivet i tabellen nedenfor.

For hvert element i Forårspakke 2.0 vises:

  • Varig årlig provenuvirkning
    (Den varige provenuvirkning er tilbageløbskorrigeret og ekskl. afledte adfærdseffekter)
  • Umiddelbar provenuvirkning for indkomstårene 2010 til 2019
    (De umiddelbare provenuvirkninger er ikke tilbageløbskorrigeret og er ekskl. afledte adfærdseffekter.)

Forårspakke 2.0 - varig og umiddelbar provenuvirkning på de enkelte elementer
  Lovforslag Varig provenu-
virkning1)
Umiddelbar provenuvirkning2)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Mia. kr. 2009-niveau
Skattenedsættelser m.v. i alt
(pkt. 1.-4.)
29,09 29,32 30,71 30,60 30,45 30,30 30,15 30,01 29,88 29,75 29,63
1. Lavere mellem- og topskat m.v. 12,56 10,11 11,67 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72 11,72
Afskaffelse af mellemskatten på 6 pct. L 195 6,10 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78
Forhøjelse af topskattegrænsen L 195 5,77 3,90 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst L 195 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Skat af aktieindkomst nedsættes til 27 og 42 pct. L 195 0,35 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Aldersgrænse for udbetaling af kapitalpensioner forhøjes med 5 år L 200 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
2. Lavere bundskat og økonomisk friplads 14,00 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70
Nedsættelse af bundskattesatsen L 195 13,80 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50
Øget tilskud til friplads i daginstitutioner for enlige forsørgere Bekendtgø-
relse, ISM
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
3. "Grøn check" L 198 1,60 4,59 4,42 4,26 4,10 3,95 3,81 3,67 3,53 3,40 3,28
4. Pensionstillæg (efter skat) L 194, BEM 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Finansiering i alt (pkt. 5.-15.) 29,13 15,51 19,29 19,92 26,48 27,47 28,43 28,42 28,23 28,07 27,86
5. Lavere værdi af rentefradrag 4,49 - - 0,25 0,50 0,75 1,00 0,95 0,80 0,75 0,60
Negativ nettokapitalindkomst udgår af sundhedsbidraget L 195 5,69 - - 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00
Fortsat loft over ejendomsværdiskatten i 2016-20193) Ingen lovgivning -1,20 - - - - - - -0,30 -0,70 -1,00 -1,40
6. Lavere værdi af ligningsmæssige fradrag 3,06 - - 0,29 0,75 1,13 1,57 2,02 2,46 2,91 3,40
Lavere værdi af ligningsmæssige fradrag L 195 3,53 - - 0,49 0,98 1,47 1,95 2,44 2,93 3,42 3,91
Forhøjelse af standardfradraget for dagplejere L 199 -0,15 - - -0,01 -0,03 -0,05 -0,07 -0,09 -0,12 -0,14 -0,16
Afskaffelse af bundgrænser for fradrag for gaver til almenvelgørende foreninger L 199 -0,04 - - -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,04 -0,04
Forbedring af befordringsfradraget for lavtlønnede m.v. L 199 -0,29 - - -0,14 -0,15 -0,24 -0,27 -0,29 -0,31 -0,34 -0,31
7. Kompensations-
ordning for personer med store fradrag i forhold til indkomsten
L 195 -0,04 - - -0,01 -0,02 -0,06 -0,13 -0,23 -0,35 -0,53 -0,74
8. Loft over indbetaling på ratepension og ophørende livrenter på 100.000 kr. L 200 0,90 0,05 0,10 0,15 0,25 0,30 0,35 0,45 0,50 0,55 0,65
9. Udligningsskat for større pensionsudbetalinger4) Kommende lovgivning 0,08 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 0,26
10. Multimediebeskatning og medarbejderobligationer mv. 1,12 1,18 1,18 1,17 1,15 1,14 1,13 1,12 1,10 1,09 1,09
Fjernelse af skattefordel ved medarbejder-
obligationer og 15 pct. regel for aktier
L 199 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27
Multimediebe-
skatning på arbejdsgiverbetalt bredbånd, fri telefon m.v.
L 199 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Loft over fradrag i henhold til rejseregler L 199 0,23 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20
Miljøtillæg til fri bil L 199 0,10 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10
11. Grønne afgifter mv. (inkl. sundhed) 6,17 6,48 8,70 8,47 9,90 9,91 9,88 9,19 8,49 7,81 7,12
Nominel fastholdelse af stykafgifter 2016-20193) Ingen lovgivning -2,06 - - - - - - -0,63 -1,27 -1,91 -2,55
Energiafgifter L 207 3,16 2,47 3,31 3,17 4,67 4,57 4,46 4,37 4,27 4,19 4,09
Indeksering af energiafgifter5) L 207 14,86 - - - - - - 0,70 1,35 1,96 2,53
Finansieringsbidrag fra energiafgifter forudsat i 2015-plan5) Ingen lovgivning -14,86 - - - - - - -0,70 -1,35 -1,96 -2,53
Ens beskatning af central og decentral fjernvarme L 207 0,08 0,30 0,26 0,14 0,14 0,13 0,13 0,10 0,10 0,09 0,09
Afgift på køling L 207 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Præcisering vedr. vejbelysning og transformatorstationer L 207 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
Præcisering vedr. afgift af el til vejbelysning L 207 0,20 0,27 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25
Ejerafgift for varebiler L 205 0,85 0,13 0,22 0,31 0,39 0,47 0,54 0,60 0,66 0,72 0,77
Afgift på smøreolie L 207 0,10 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14
Spildevandsafgiften forhøjes med 50 pct. L 204 0,11 - 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Kørselsafgift på danske lastbiler Kommende lovgivning 0,50 - 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Øget grøn ejerafgift på dieselbiler uden partikelfilter L 205 0,04 0,35 0,29 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08
Nedsættelse af emballageafgiften L 204 -0,08 -0,10 -0,10 -0,09 -0,09 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08
Omlægning og forhøjelse af cigaretafgift og forhøjelse af afgift på røgtobak L 206 1,35 1,47 1,42 1,38 1,34 1,44 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
Afgift på is og chokolade forhøjes med 25 pct. L 206 0,45 0,50 0,50 0,50 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
Afgift på mættet fedt i olier og mejeriprodukter (ekskl. mælk) Kommende lovgivning 0,98 0,60 1,15 1,13 1,08 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Grøn registreringsafgift for taxier L 205 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Reduktion af bundfradrag i CO2 -afgiften Kommende lovgivning 0,05 - - - 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07
Afgift på CFC-gasser L 204 0,03 - 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Afgift på andre klimagasser ved energianvendelse Kommende lovgivning 0,02 - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Afgifter på affald L 207 0,18 0,07 0,08 0,14 0,12 0,14 0,27 0,28 0,30 0,31 0,32
12. Erhvervslivet generelt udover grønne afgifter 4,41 1,32 2,76 2,95 3,68 3,91 4,14 4,34 4,57 4,75 4,94
Harmonisering af selskabers udbytte- og avancebeskatning L 202 1,80 0,91 1,01 1,12 1,25 1,38 1,52 1,66 1,82 1,98 2,14
Momsfritagelsen for levering af fast ejendom ophæves L 203 0,89 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Momsfritagelsen for ejendomsadministration ophæves L 203 0,18 - 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Ændring i EU-
momsdirektiv vedr. leasing m.v.
Kommende lovgivning 0,27 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,14
Momsfritagelsen for rejsebureauvirksomhed ophæves L 203 0,16 - 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Fradragsret for advokat- og revisoromkostninger ophæves L 202 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Fuld beskatning af personers genvundne afskrivninger L 202 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Tonnagebeskatning forhøjes L 202 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Øget lønsumsafgift for den finansielle sektor L 203 0,38 - - - 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Afskaffelse af omkostningsgodtgø-
relse for selskaber
L 202 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Stramning af genanbringelsesregler L 202 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Fradragsret for renter ved køb af udenlandske selskaber L 202 0,30 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,40 0,40
Nominel fastfrysning af erhvervsstøtte Finanslov 0,16 0,04 0,07 0,10 0,13 0,17 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
13. Auktionering af CO2-kvoter og andre reserverede indtægter 2,39 0,09 0,09 0,09 3,65 3,72 3,77 3,83 3,87 3,92 3,96
Auktionering af CO2-kvoter Kommende lovgivning 2,30 - - - 3,56 3,63 3,68 3,74 3,78 3,83 3,87
Kompensation for stigning i kommuneskat Ingen lovgivning 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
14. Enkel og effektiv kontrol samt mindre skatteplanlægning L 196,L 197, L 201, L 202 1,56 1,23 1,30 1,40 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,58 1,60
15. Nominel fastholdelse af beløbsgrænser L 195 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
16. Forårspakke 2.0 i alt 0,04 -13,81 -11,43 -10,69 -3,96 -2,82 -1,73 -1,59 -1,65 -1,68 -1,76
17. Fremrykning af provenu fra pensions-
opsparing6)
L 200 0,00 4,20 4,30 4,40 4,35 4,40 4,30 4,30 4,20 4,20 3,90
18. Forårspakke 2.0 inkl. fremrykning af provenu fra pensionsopsparing 0,04 -9,61 -7,13 -6,29 0,39 1,58 2,57 2,71 2,55 2,52 2,14

Anm.: Alle provenuskøn m.v. er i 2009-niveau og er baseret på de økonomiske forudsætninger, der ligger til grund for konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 2008.

Noter:

1) Den varige provenuvirkning er tilbageløbskorrigeret og ekskl. afledte adfærdseffekter.
2) De umiddelbare provenuvirkninger er ikke tilbageløbskorrigeret og er ekskl. afledte adfærdseffekter.
3) Som en del af Forårspakke 2.0 indgår finansiering af en forlængelse af ejendomsværdiskattestoppet og den nominelle fastholdelse af stykafgifterne efter 2015, der i 2015-planen var beregningsteksnisk forudsat ophævet.
4) Udformningen af udligningsskatten på større pensionsudbetalinger er ikke endeligt fastlagt. Provenuskønnene er foreløbige og baseret på nogle foreløbige beregningstekniske antagelser.
5) I 2015-planen er det beregningsteknisk forudsat, at stykafgiftssatserne stiger med 1,8 pct. årligt efter 2015, svarende til prisudviklingen. Merprovenuet på 14,45 mia. kr. fra indeksering af energiafgifterne efter 2015 samt indeksering af affaldsvarmeafgiften på 405 mio. kr. indgår følgelig ikke som finansieringselement i aftalen om Forårspakke 2.0, men bidrager til at opfylde den finanspolitiske holdbarhed.
6) Fremrykning af beskatning som følge af ændringer i pensionsbeskatningen. Fremrykningen medfører kun på kort sigt et merprovenu, men ikke et varigt merproveu, idet skatteindtægterne vil være tilsvarende mindre, når pensionerne (inkl. forrentning) siden hen udbetales.