Skatteministeriet
Provenuoversigter 17. marts 2006

Indtægtslisten for december 2005 - en kommentar

Indtægtslister Oplysninger om afvigelser mellem regnskabstallene og de beløb, der blev budgetteret i forbindelse med udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3 fra december 2005

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indtægtslisten for december 2005 - en kommentar

Med indtægtslisten for december 2005 foreligger der nu regnskabsoplysninger om indtægterne fra skatter og afgifter for hele finansåret 2005. Disse oplysninger gør det muligt at pege på de poster, hvor der er stor afvigelse mellem regnskabstallene og de beløb, der blev budgetteret i forbindelse med udarbejdelsen af "Økonomisk Redegørelse" og "Budgetoversigt 3" fra december 2005.

I nedenstående oversigt er vist afvigelserne mellem de budgetterede tal og regnskabstallene fordelt på hovedindtægtsposter. Oversigten indeholder de beløb, der blev skønnet i november 2005, regnskabstallene for 2005 og afvigelsen.

Oversigt over større afvigelser mellem budgetterede indtægter og de regnskabstal for 2005
Finanslovskonto   Regnskab 2004 Skøn dec. 2005 Regnskab 2005 Afvigelse
2005
§ 38   Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr.
38.11. Personskatter 69,0 78,3 80,8 2,5
38.13. Selskabsskat m.v. 37,8 52,6 51,9 - 0,7
38.14. Pensionsafkastskat 23,4 30,2 35,4 5,2
38.16. Tinglysningsafgift 6,5 8,1 8,5 0,4
38.21. Moms 140,4 151,1 151,8 0,7
38.51. Energiafgifter m.v. 31,8 31,5 31,2 - 0,3
  Øvrige (netto) 28,7 32,7 32,8 0,1
§ 38 i alt   337,6 384,5 392,4 7,9
§ 34.11.01.10 + .11 Arbejdsmarkedsbidrag 66,7 64,0 64,5 0,5
Skatter og afgifter i alt   404,3 448,5 456,9 8,4

 

Det fremgår af oversigten, at de største afvigelser vedrører personskatter og pensionsafkastskat med en samlet afvigelse på 7,7 mia. kr. ud af den samlede afvigelse på skatte- og afgiftsindtægterne på 8,4 mia. kr. Afvigelserne på de øvrige konti er modsatrettede og af mere begrænset størrelse.

Pensionsafkastskatten er traditionelt svær at budgettere præcist, selv ved en budgettering midt i november. En del af forklaringen er, at en meget stor del af årets indtægter på disse poster først fremkommer efter færdiggørelsen af budgetteringen, således at de foreliggende regnskabstal ikke giver tilstrækkelig indikation af årets samlede provenu. Endvidere har de afgiftspligtiges forventninger til renteudviklingen og aktiekursudviklingen efter budgetteringstidspunktet stor betydning for provenuet af pensionsafkastskatten, da provenuet i høj grad afhænger af renteniveauet og aktiekursniveauet ultimo året.

De samlede statslige skatte- og afgiftsindtægter i 2005 er steget 52,5 mia. kr. i forhold til 2004. Heraf vedrører omkring halvdelen pensionsafkastskat, selskabsskat m.v. og moms. Alene i månederne november og december 2005 blev indtægterne næsten 32 mia. kr. større end i de tilsvarende måneder i 2004.

Det er endnu for tidligt at angive de nærmere årsager til afvigelserne for 2005. I takt med, at der fremkommer indberetninger til SKAT, regnskabsoplysninger, andre statistiske oplysninger samt øvrige økonomiske indikatorer, vil årsagerne blive klarlagt. Afvigelserne mellem regnskabstallene og december-vurderingen samt baggrunden for afvigelserne vil blive beskrevet i Finansministeriets Budgetoversigt i maj 2006.