Skatteministeriet
Provenuoversigter 25. februar 2005

Indtægtslisten for december 2004 - en kommentar

Indtægtslister Oplysninger om afvigelser mellem regnskabstallene og de beløb, der blev budgetteret i forbindelse med udarbejdelsen af Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3 fra december 2004

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indtægtslisten for december 2004 - en kommentar

Med indtægtslisten for december 2004 foreligger der nu regnskabsoplysninger om indtægterne fra skatter og afgifter for hele finansåret 2004. Disse oplysninger gør det muligt at udpege de poster, hvor der er stor afvigelse mellem regnskabstallene og de beløb, der blev budgetteret i forbindelse med udarbejdelsen af "Økonomisk Redegørelse" og "Budgetoversigt 3" fra december 2004.

I nedenstående oversigt er vist afvigelserne mellem de budgetterede tal og regnskabstallene fordelt på hovedindtægtsposter. Oversigten indeholder de beløb, der blev skønnet i november 2004, regnskabstallene for 2004 og afvigelsen.

Oversigt over større afvigelser mellem budgetterede indtægter og de regnskabstal for 2004
Finanslovskonto   Skøn dec. 2004 Regnskab 2004 Afvigelse
§ 38   Mia. kr. Mia. kr. Mia. kr.
38.11.01 Personskatter 66,3 69,0 2,7
38.13. Selskabsskat m.v. 31,4 37,7 6,3
38.14. Pensionsafkastskat 18,0 23,4 5,4
38.19. Moms 139,9 140,4 0,5
38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer 26,7 27,5 0,8
38.51. EU -12,0 -11,7 0,3
  Øvrige (netto) 51,0 51,3 0,3
§ 38 i alt   321,3 337,6 16,3
§ 34.11.01.10 + .11 Arbejdsmarkedsbidrag 67,5 66,7 -0,8
Skatter og afgifter i alt   388,8 404,3 15,5

 

Det fremgår af oversigten, at de største afvigelser vedrører selskabsskatterne og pensionsafkastskatten med en samlet afvigelse på op mod 12 mia. kr. eller ca. tre fjerdedele af den samlede afvigelse, mens afvigelserne på de øvrige konti er af mere begrænset størrelse.

Der er her tale om to poster, som det traditionelt er svært at budgettere præcist, selv ved en budgettering midt i november. En del af forklaringen er, at en stor del af årets indtægter på disse poster først fremkommer efter færdiggørelsen af budgetteringen, således at de foreliggende regnskabstal ikke giver megen indikation af årets samlede provenu. Endvidere spiller det ind, navnlig for pensionsafkastskatten, at disse skatteindtægter i høj grad afhænger af renteniveauet ultimo året.

Det er endnu for tidligt at angive de nærmere årsager til afvigelserne for 2004. I takt med, at der fremkommer indberetninger til SKAT, regnskabsoplysninger, andre statistiske oplysninger og øvrige økonomiske indikatorer, vil årsagerne blive klarlagt. Afvigelserne mellem regnskabstallene og decembervurderingen samt baggrunden for afvigelserne vil blive beskrevet i Finansministeriets Budgetoversigt i maj 2005.