Nationalregnskabsopgørelse af de samlede skatter og afgifter

Oversigt over de samlede skatter og afgifter 2012-2018 fordelt på skattearter efter nationalregnskabsprincipper

Det skønnes, at der i 2018 i alt i Danmark vil blive opkrævet ca. 998 mia. kr. i samlede skatter og afgifter. Dette beløb svarer til 44,9 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Af de ca. 998 mia. kr. udgør personskatterne inkl. arbejdsmarkedsbidrag og ejendomsværdiskat den største andel, nemlig ca. 550 mia. kr. eller ca. 55 pct. Moms og afgifter udgør ca. 323 mia. kr. eller ca. 33 pct., mens selskabsskatter, sociale bidrag, ejendomsskatter, pensionsafkastskat mv. beløber sig til ca. 125 mia. kr. eller ca. 12 pct.

I tabel 1 er vist en specifikation af den samlede beskatning efter skatteart i årene 2012-2018 opgjort efter nationalregnskabsprincipper.

I forhold til 2017 skønnes de samlede skatter og afgifter i løbende priser at stige med ca. 17 mia. kr., mens skattetrykket skønnes at falde fra 45,7 pct. i 2017 til 44,9 pct. i 2018. Udviklingen i skattetrykket er nærmere belyst på særskilt side.

Arbejdsmarkedsbidraget på 8,0 pct. skønnes (før skattefradrag) at indbringe ca. 99½ mia. kr. i 2018 svarende til ca. 10 pct. af de samlede skatter og afgifter, jf. også siden Udviklingen i skattestrukturen.

Tabel 1. De samlede skatter og afgifter 2012-2018 fordelt efter skatteart
  2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
  Mia. kr.
Skatter og afgifter i alt 870,9 908,3 986,9 961,0 967,1 980,4 997,8
1. Indkomstskatter i alt 540,7 570,2 644,5 608,2 607,8 613,0 617,4
1.1 Personskatter 447,7 496,1 535,1 528,8 517,6 531,9 550,4
heraf 1.1.1. Ordinære skatter 341,8 355,9 364,6 393,6 405,0 414,7 428,7
1.1.2. Arbejdsmarkedsbidrag 82,0 82,6 84,7 87,3 90,2 95,3 99,7
1.1.3. Ejendomsværdiskat 13,0 13,2 13,4 13,6 13,9 14,0 14,2
1.1.4. Særlige skatter 10,8 44,4 72,3 34,3 8,4 7,9 7,8
1.2 Selskabsskat mv. 49,5 54,1 56,4 56,6 56,2 63,9 61,9
1.3 Pensionsafkastskat 43,6 20,0 53,1 22,8 34,0 17,2 5,1
2. Obligatoriske bidrag til sociale ordninger i alt 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 1,3
2.1 Sociale bidrag betalt af arbejdstagere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Sociale bidrag betalt af arbejdsgivere 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4
2.3 Pensionsbidrag vedr. tjenestemænd 1,1 0,9 0,7 0,8 0,7 0,6 0,9
3. Andre arbejdsmarkedsbidrag i alt 5,5 6,1 6,3 5,9 5,9 5,5 6,1
3.1 Arbejdsmarkedsbidrag betalt af arbejdstagere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Arbejdsmarkedsbidrag betalt af arbejdsgivere 5,5 6,1 6,3 5,9 5,9 5,5 6,1
4. Skat af formue, ejendom og besiddelse i alt 43,8 46,2 46,7 49,4 48,5 48,4 49,2
4.1 Formueskat - - - - - - -
4.2 Afgift af arv og gave 4,0 3,9 3,8 5,2 4,2 4,6 3,6
4.3 Vægtafgifter af motorkøretøjer 10,6 11,4 11,2 11,6 11,4 11,2 11,6
4.4 Ejendomsskatter 24,8 26,4 27,2 28,1 28,4 28,2 29,4
4.5 Medielicens til DR 4,3 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6
5. Afgifter af varer og tjenester i alt 278,7 281,7 285,3 292,9 302,3 311,7 322,9
5.1 Generelle omsætningsafgifter 187,4 187,9 192,9 197,3 205,6 215,8 225,6
5.2 Told og importafgifter 3,0 2,8 3,0 3,3 3,1 3,3 3,4
5.3 Afgifter af specielle varer 80,2 83,3 81,1 83,2 84,4 82,8 83,9
5.4 Afgifter af specielle transaktioner 4,9 4,7 5,3 5,9 6,0 6,4 6,5
5.5 Afgifter af specielle tjenester 3,2 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5
6. Andre produktionsskatter i alt 0,3 2,5 2,6 3,2 1,5 0,9 0,9
6.1 Afgifter i forbindelse med kontrol og tilsyn mv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2 Afgifter i forbindelse med bevillinger mv. 0,3 0,5 0,5 0,8 0,7 0,9 0,9
6.3 Indbetalinger til Garantiformuen og Afviklingsfonden - 2,0 2,1 2,5 0,7 - -
Bruttonationalproduktet, BNP 1.895,0 1.929,7 1.981,2 2.027,1 2.066,0 2.146,5 2.224,8
Skattetryk 46,0 47,1 49,8 47,4 46,8 45,7 44,9

* Skøn
Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet, ØR december 2017.
Anm: Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalerne.