Momsgrundlaget

Oversigt over udviklingen i momsgrundlaget 2014-2021 fordelt på grundlagstyper

Tabel 1 viser udviklingen i momsgrundlagets fordeling i perioden 2014 – 2021. Af tabellen fremgår det, at fordelingen er nogenlunde konstant.

Andelen af momsprovenuet, der kommer fra privatforbrug, er aftaget over perioden, men har udgjort ca. 55 pct. eller mere i hele perioden og dermed udgør privatforbruget hovedparten af grundlaget for momsprovenuet.

Mellem 41 og 44 pct. af momsprovenuet i perioden vedrører ikke-fradragsberettiget moms ved investeringer og indkøb af varer og ydelser (anvendelse i erhverv) i erhvervene og det offentlige. Andelen af investeringer stiger gradvist gennem årene og udgør 16-19 pct. i hele perioden. Anvendelse i erhverv udgør i gennemsnit ca. 25 pct., hvoraf omkring halvdelen stammer fra offentlige erhverv.

Den resterende del af momsprovenuet stammer fra den offentlige sektor.

Tabel 1. Momsgrundlagets fordeling 2014 - 2021
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
  Pct.
Privat forbrug 57,0 57,4 56,6 55,8 55,6 55,7 54,7 55,0
Fødevarer og nydelsesmidler 14,1 14,0 13,8 13,7 13,5 13,5 13,9 13,6
Brændsler mv. 5,6 5,5 5,2 4,8 4,7 4,4 4,1 3,9
Benzin 3,0 2,7 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4
Øvrige varer 16,3 16,8 16,7 16,3 16,2 16,2 16,6 16,1
Boligbenyttelse 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1
Øvrige tjenester 13,5 14,0 14,2 14,3 14,3 14,7 13,3 14,4
Køretøjer 2,2 2,4 2,3 2,2 2,3 2,4 2,3 2,4
Investeringer 16,2 16,6 17,6 17,9 18,4 18,8 19,0 18,9
Boligbyggeri 7,6 7,9 8,3 9,2 9,5 10,1 10,2 10,2
Privat materiel, bygge og anlæg 3,1 3,6 4,2 4,2 4,4 4,4 3,9 3,8
Offentlige investeringer 5,4 5,1 5,1 4,5 4,5 4,3 4,9 5,0
Anvendelse i erhverv 25,8 24,9 24,8 25,1 24,8 24,5 25,2 25,0
Finansiel virksomhed 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,1 2,2
Boligbenyttelse 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Offentlige erhverv 13,1 12,9 12,8 12,6 12.4 12,3 13,2 13,0
Øvrige erhverv 7,5 7,0 7,1 7,6 7,7 7,4 7,2 7,2
Offentlig sektor 1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
I alt 100 100 100 100 100 100

             100 

100

Kilde: ADAMs databank
* Tal omhandlende 2020 og 2021 er august 2020 skøn.