BoligJobfradrag - 2018 og 2019 - fakta og statistik

Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2018 og 2019.

BoligJobordningen blev gjort permanent med Aftale om finansloven for 2018 fra december 2017 mellem daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti. Videreførelsen af BoligJobordningen er gældende fra og med 1. januar 2018. Med aftalen er ordningen udvidet med installation af tyverialarm, mens fradragsretten for visse håndværksydelser (bl.a. energirådgivning), der blev indført med virkning i 2016 og 2017, ikke er videreført.

Ordningen giver i 2018 og 2019 et fradrag på op til 6.100 kr. pr. person (2019-niveau), der er fyldt 18 år, for arbejdsløn til serviceydelser i hjemmet, mens der er fradrag på op til 12.200 kr. pr. person (2019-niveau), der er fyldt 18 år, til arbejdsløn til håndværksydelser. Begge lofter reguleres efter personskattelovens § 20.

BoligJobfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket indebærer et tilskud på ca. 26,6 pct. af lønudgiften i 2018 og ca. 25,6 fra og med 2019. Ordningen omfatter personer i både helårsejer- og lejeboliger samt ejere af fritidsboliger.

tabel 1 er vist den seneste optælling af indberettede BoligJobfradrag for indkomstårene 2018 og 2019.

Tabel 1. BoligJobfradrag i 2018 og 2019
  2018 2019
Antal personer med boligjobfradrag 474.717  479.886
Boligjobfradrag, mio. kr. 2.976  3.051
Skatteværdi af fradrag, mio. kr.  795 785

Anm.: Til beregning af skatteværdien er anvendt en kommuneskattesats, der tager højde for den kommunale fordeling af BoligJobfradrag i begge år. Den lavere skatteværdi af BoligJobfradraget i 2019 sammenlignet med 2018 kan tilskrives, at skatteværdien af ligningsmæssige fradrag i forbindelse med udfasningen af sundhedsbidraget falder med 1 pct.-point - fra ca., 26,6 pct. i 2018 til ca. 25,6 pct. i 2019, hvor sundhedsbidraget er fuldt udfaset.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 16. oktober 2020.

I tabel 2 er angivet, hvordan fradragene i 2018 og 2019 fordeler sig på boligkategorierne helårs­boliger, fritidsboliger i Danmark og fritidsboliger i udlandet.

Tabel 2. Fordeling af BoligJobfradraget i 2018 og 2019 på boligkategorier
Pct. 2018 2019
Helårsboliger 92,0  92,2
Fritidsboliger i Danmark 7,3 7,2
Fritidsboliger i udlandet 0,7 0,5 
I alt 100,0  100,0

Anm.: Fordelingen er beregnet ud fra de indberettede fradrag og viser derfor ikke nødvendigvis fordelingen for de faktiske fradrag.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 16. oktober 2020.

I forbindelse med indberetningen af BoligJobfradrag angiver skatteyderne den udførte opgave, som der er afholdt udgifter til, i en de seks kategorier, der fremgår af tabel 3. I begge år vedrører ca. 1/4 pct. af de indberettede udgifter serviceydelser, mens ca. 3/4 vedrører håndværksydelser. Ca. halvdelen af indberetningerne vedrører håndværksydelser i forbindelse med energibesparelser.

Tabel 3. Fordeling af BoligJobfradraget i 2018 og 2019 på fradragskategorier
Pct. 2018 2019
Rengøring/vinduespudsning 14,5 15,3 
Havearbejde 8,3 8,7
Børnepasning 0,2 0,1
Energibesparelser 51,4 50,8
Andre grønne håndværksydelser 23,6 23,5
Tilslutning til bredbånd 2,0 1,6
I alt 100 100

Anm.: Fordelingen er beregnet ud fra de indberettede fradrag og viser derfor ikke nødvendigvis fordelingen for de faktiske fradrag.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 16. oktober 2020.

Størrelsesfordelingen af fradragene i 2018 og 2019 inden for service- og håndværksydelser, samt fordelingen af de samlede fradrag fremgår af tabel 4

I 2019 ses en stigning i brugen af servicefradraget sammenlignet med året før, mens anvendelsen af håndværkerfradraget er omtrent uændret. I både 2018 og 2019 udnytter under 9.000 personer det maksimale fradrag i begge kategorier.

Tabel 4. Størrelsesfordelingen af BoligJobfradraget i 2018 og 2019
 2018      
  Servicefradrag Håndværkerfradrag Samlet fradrag
Kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr.
Under 3.000 168 249 39 65 160 248
3.000 - 5.999 54 235 39 169 79 348
6.000 - 8.999 721) 431 32 236 91 592
9.000 - 11.999 - - 28 296 30 309
12.000 - 14.999 - - 1072) 1.282 100 1.218
15.000 - 17.999 - - - - 7 108
18.000 - - - - 8 153
I alt 294 915 245 2.048 475 2.976
Gns. fradrag, kr. 3.113 8.352 6.268
2019            
  Servicefradrag Håndværkerfradrag   Samlet fradrag 
Kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr.
Under 3.000 171 258 36 60 160 250
3.000 - 5.999 60 265 39 177 84 378
6.000 - 8.999 771) 470 29 219 92 611
9.000 - 11.999 - - 27 294 29 312
12.000 - 14.999 - - 1062) 1.293 99 1.226
15.000 - 17.999 - - - - 7 115
18.000 - - - - 9 159
I alt 308 993 237 2.042 480 3.051
Gns. fradrag, kr. 3.227 8.618 6.358

Anm.: Fordelingen på størrelsen af servicefradraget hhv. håndværkerfradraget er baseret på personernes indberettede oplysninger, mens størrelsesfordelingen af det samlede fradrag er baseret på udtræk fra slutligningsregistret.
1) Det maksimale fradrag for service er 6.000 kr. i 2018 og 6.100 kr. i 2019.
2) Fradragsloftet for håndværk er 12.000 kr. i 2018 og 12.200 kr. i 2019. 
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 16. oktober 2020.

I både 2018 og 2019 var andelen af skattepligtige, der anvendte BoligJobordningen, samt det gennemsnitlige fradrag pr. person, stigende med indkomst, jf. tabel 5.

Tabel 5. BoligJobfradraget i 2018 og 2019 fordelt på indkomstintervaller
2018          
Personlig indkomst Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Under 200.000 2.080 88 4,2 508 5.782
200.000 - 350.000 1.571 144 9,2 847 5.887
350.000 - 500.000 872 131 15,1 830 6.320
500.000 - 700.000 283 66 23,4 446 6.740
Over 700.000 142 44 31,1 331 7.509
I alt 4.948 473 9.6 2.963 6.258
2019          
Personlig indkomst Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Under 200.000 2.080 75 3,6 440 5.841
200.000 - 350.000 1.571 145 9,2 864 5.967
350.000 - 500.000 872 134 15,4 857 6.395
500.000 - 700.000 283 76 27,0 517 6.771
Over 700.000 142 48 33,9 360 7.500
I alt 4.948 479 9,7 3.038 6.349

Anm.: Fordelingen af de samlede antal fuldt skattepligtige på de enkelte indkomstintervaller er for både 2018 og 2019 baseret på nyere tilgængelige lovmodeldata(2017). Afvigelser i antal personer med BoligJobfradrag i forhold til antallet præsenteret i tabel 1 skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt skattepligtige.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 16. oktober 2020.

Geografisk blev BoligJobordningen mest anvendt i Region Hovedstaden, der også havde det højeste gennemsnitlige fradrag pr. person i både 2018 og 2019, jf. tabel 6. Andelen af skattepligtige, som anvendte BoligJobfradraget, var imidlertid størst i Region Nordjylland, hvor lidt mere end 11 pct. af de fuldt skattepligtige anvendte fradraget.

 

Tabel 6. BoligJobfradraget i 2018 og 2019 fordelt på regioner
2018          
Region Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Hovedstaden 1.565 127 8,1 890 7.016
Sjælland 713 69 9,7 426 6.184
Syddanmark 1.043 110 10,5 656 5.975
Midtjylland 1.121 112 10,0 674 6.037
Nordjylland 506 56 11,1 317 5.653
Hele landet 4.948 473 9,6 2.963 6.258
2019          
Region Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Hovedstaden 1.565 129 8.2 910 7.076
Sjælland 711 69 9,8 439 6.340
Syddanmark 1.044 110 10,5 664 6.033
Midtjylland 1.123 114 10,2 701 6.146
Nordjylland 506 57 11,2 325 5.750
Hele landet 4.948 479 9,7 3.039 6.349

Anm.: Afvigelser i antal personer med BoligJobfradrag i forhold til antallet præsenteret i tabel 1 skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt skattepligtige.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 16. oktober 2020.