BoligJobfradrag - 2018, 2019 og 2020 - fakta og statistik

Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2018, 2019 og 2020.

BoligJobordningen blev gjort permanent med Aftale om finansloven for 2018 fra december 2017 mellem daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti. Videreførelsen af BoligJobordningen er gældende fra og med 1. januar 2018. Med aftalen er ordningen udvidet med installation af tyverialarm, mens fradragsretten for visse håndværksydelser (bl.a. energirådgivning), der blev indført med virkning i 2016 og 2017, ikke er videreført.

Ordningen giver i 2020 et fradrag på op til 6.200 kr. pr. person (2020-niveau), der er fyldt 18 år, for arbejdsløn til serviceydelser i hjemmet, mens der er fradrag på op til 12.500 kr. pr. person (2020-niveau), der er fyldt 18 år, til arbejdsløn til håndværksydelser. Begge lofter reguleres efter personskattelovens § 20.

BoligJobfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket indebærer et tilskud på ca. 26,6 pct. af lønudgiften i 2018 og ca. 25,6 fra og med 2019. Ordningen omfatter personer i både helårsejer- og lejeboliger samt ejere af fritidsboliger.

tabel 1 er vist den seneste optælling af indberettede BoligJobfradrag for indkomstårene 2018, 2019 og 2020.

Tabel 1. BoligJobfradrag i 2018, 2019 og 2020
  2018 2019 2020
Antal personer med boligjobfradrag 474.717  489.706 542.548 
Boligjobfradrag, mio. kr. 2.976  3.098  3.533
Skatteværdi af fradrag, mio. kr.  795 797 910

Anm.: Til beregning af skatteværdien er anvendt en kommuneskattesats, der tager højde for den kommunale fordeling af BoligJobfradrag i alle år. Den lave skatteværdi af BoligJobfradraget i 2019 sammenlignet med 2018 kan tilskrives, at skatteværdien af ligningsmæssige fradrag i forbindelse med udfasningen af sundhedsbidraget falder med 1 pct.-point - fra ca., 26,6 pct. i 2018 til ca. 25,6 pct. i 2019, hvor sundhedsbidraget er fuldt udfaset.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 3. september 2021.

I tabel 2 er angivet, hvordan fradragene i 2018, 2019 og 2020 fordeler sig på boligkategorierne helårs­boliger, fritidsboliger i Danmark og fritidsboliger i udlandet.

Tabel 2. Fordeling af BoligJobfradraget i 2018, 2019 og 2020 på boligkategorier
Pct. 2018 2019 2020
Helårsboliger 92,0  92,2 91,4
Fritidsboliger i Danmark 7,3 7,3 8,1
Fritidsboliger i udlandet 0,7 0,5  0,5
I alt 100,0  100,0  100,0

Anm.: Fordelingen er beregnet ud fra de indberettede fradrag og viser derfor ikke nødvendigvis fordelingen for de faktiske fradrag.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 3. september 2021.

I forbindelse med indberetningen af BoligJobfradrag angiver skatteyderne den udførte opgave, som der er afholdt udgifter til, i en de seks kategorier, der fremgår af tabel 3. I alle år vedrører ca. 1/4 pct. af de indberettede udgifter serviceydelser, mens ca. 3/4 vedrører håndværksydelser. Ca. halvdelen af indberetningerne vedrører håndværksydelser i forbindelse med energibesparelser.

Tabel 3. Fordeling af BoligJobfradraget i 2018, 2019 og 2020 på fradragskategorier
Pct. 2018 2019 2020
Rengøring/vinduespudsning 14,5 15,3  14,5
Havearbejde 8,3 8,7 9,5
Børnepasning 0,2 0,1 0,1
Energibesparelser 51,4 50,7 51,9
Andre grønne håndværksydelser 23,6 23,6 22,7
Tilslutning til bredbånd 2,0 1,6 1,2
I alt 100 100 100

Anm.: Fordelingen er beregnet ud fra de indberettede fradrag og viser derfor ikke nødvendigvis fordelingen for de faktiske fradrag.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 3. september 2021.

Størrelsesfordelingen af fradragene i 2020 inden for service- og håndværksydelser, samt fordelingen af de samlede fradrag fremgår af tabel 4

I 2020 udnytter ca. 10.000 personer det maksimale fradrag i begge kategorier.

Tabel 4. Størrelsesfordelingen af BoligJobfradraget i 2020
2020      
  Servicefradrag Håndværkerfradrag Samlet fradrag
Kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr.
Under 3.000 198 297 39 64 182 282
3.000 - 6.199 69 305 43 193 93 418
6.200 - 9.199 85 527 33 257 102 684
9.200 - 12.499 - - 30 329 33 358
12.500 - 15.499 - - 122 1.529 113 1.444
15.500 - 18.699 - - - - 9 151
18.700 - - - - 10 195
I alt 352 1.130 268 2.373 543 3.533
Gns. fradrag, kr. 3.211 8.866 6.511

Anm.: Fordelingen på størrelsen af servicefradraget hhv. håndværkerfradraget er baseret på personernes indberettede oplysninger, mens størrelsesfordelingen af det samlede fradrag er baseret på udtræk fra slutligningsregistret.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 3. september 2021.

I 2020 var andelen af skattepligtige, der anvendte BoligJobordningen, samt det gennemsnitlige fradrag pr. person, stigende med indkomst, jf. tabel 5.

Tabel 5. BoligJobfradraget i 2020
2020          
Personlig indkomst Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Under 200.000 2.028 74 3,6 431 5.866
200.000 - 350.000 1.544 149 9,7 900 6.039
350.000 - 500.000 913 154 16,9 997 6.474
500.000 - 700.000 317 100 31,6 683 6.927
Over 700.000 153 61 39,7 471 7.749
I alt 4.953 537 10,8 3.491 6.502

Anm.: Fordelingen af de samlede antal fuldt skattepligtige på de enkelte indkomstintervaller er baseret på nyere tilgængelige lovmodeldata(2018). Afvigelser i antal personer med BoligJobfradrag i forhold til antallet præsenteret i tabel 1 skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt skattepligtige.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 03. september 2021.

Geografisk blev BoligJobordningen mest anvendt i Region Hovedstaden, der også havde det højeste gennemsnitlige fradrag pr. person i 2020, jf. tabel 6. Andelen af skattepligtige, som anvendte BoligJobfradraget, var imidlertid størst i Region Nordjylland, hvor lidt mere end 12 pct. af de fuldt skattepligtige anvendte fradraget.

 

Tabel 6. BoligJobfradraget i 2020 fordelt på regioner
2020          
Region Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Hovedstaden 1.562 145 9,3 1.046 7.230
Sjælland 713 79 11,0 505 6.426
Syddanmark 1.045 125 12,0 782 6.250
Midtjylland 1.128 130 11,5 819 6.302
Nordjylland 506 63 12,4 369 5.866
Hele landet 4.953 541 10,9 3.522 6.502

Anm.: Afvigelser i antal personer med BoligJobfradrag i forhold til antallet præsenteret i tabel 1 skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt skattepligtige.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 3. september 2021.