Indtægtslister for 2020

Indtægtslister måned for måned for de skatter og afgifter, der er opkrævet fra borgere og virksomheder i Danmark

På denne side findes månedsoversigter for skatter og afgifter som opkræves fra borgere og virksomheder i Danmark. Oplysningerne om de bogførte indtægter samles i Moderniseringsstyrelsens SKS-system. Størstedelen heraf opkræves af Skattestyrelsen og indgår på Finanslovens § 38.

Herudover opkræves en del af indtægterne af Domstolsstyrelsen: § 38.11.11: Afgift af dødsboer og gaver og § 38.16: Tinglysningsafgift mv. og af Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet: § 38.19: Øvrige skatter.

I de senere år har Skatteministeriets departement udarbejdet oversigter - Indtægtslister - med månedsoplysninger for samtlige indtægter på § 38 (og til og med 2007 for arbejdsmarkedsbidrag på § 34). Oversigterne følger Finanslovens kontosystem.

Indtægtslisterne er tilgængelige her på www.skm.dk, og der er tillige mulighed for at downloade tallene i regnearksformat.

I regnearket kobles der fortløbende flere oplysninger på i takt med, at månedsoplysningerne bliver tilgængelige.

I det omfang der påløber morarenter i forbindelse med for sen betaling af skatter og afgifter, indtægtsfører de pågældende institutioner morarenterne på § 38.61.01.10: Renteindtægt vedr. restancer.

Udgangspunktet for bogføringen af indtægterne på statsregnskabet er tilsvarsprincippet, som indebærer, at indtægterne bogføres, når der foreligger et krav om betaling. Det er således uden betydning, om betaling rent faktisk finder sted, eller der fremkommer en restance. Såfremt en restance ikke kan inddrives, bliver den afskrevet som uerholdelig og udgiftsført på regnskabet. Der er for en lang række konti oprettet afskrivningskonti, således at det af regnskabet og af indtægtslisten fremgår, i hvilket omfang restancer må afskrives.

Skatter og afgifter måned for måned

Indtægtsliste for januar 2020

Indtægtsliste for februar 2020

Indtægtsliste for marts 2020

Indtægtsliste for april 2020

Indtægtsliste for maj 2020

Indtægtsliste for juni 2020

Indtægtsliste for juli 2020

Indtægtsliste for august 2020

Indtægtsliste for september 2020

Indtægtsliste for oktober 2020

Indtægtsliste for november 2020

Indtægtsliste for december 2020

Download tallene i regnearksformat

Regneark med tal for de forløbne måneder af 2020

Indtægtsliste 2020