Bund-, mellem- og topskatteydere

Udviklingen i antallet af bund-, mellem- og topskatteydere 1994-2025

Ud af samtlige ca. 5,2 mio. skattepligtige i 2022 skønnes ca. 4,6 mio. personer at betale bundskat og ca. 450.000 topskat.

Bund-, mellem- og topskatteydere 1994 - 2025
  Antal (1.000) Andel af skattepligtige (pct.)
 

Skatte-pligtige

Bundskat Mellemskat Topskat Bundskat Mellemskat Topskat
1994 4.493 3.964 1.939 616 88 43 14
1995 4.508 4.032 2.010 651 89 45 14
1996 4.511 4.053 2.018 641 90 45 14
1997 4.519 4.071 2.079 687 90 46 15
1998 4.527 4.083 2.095 699 90 46 15
1999 4.538 4.084 2.163 863 90 48 19
2000 4.553 4.083 2.054 848 90 45 19
2001 4.568 4.094 1.955 869 90 43 19
2002 4.581 4.089 1.820 855 89 40 19
2003 4.588 4.085 1.788 820 89 39 18
2004 4.621 4.090 1.071 835 89 23 18
2005 4.652 4.108 1.100 861 88 24 19
2006 4.704 4.134 1.155 900 88 25 19
2007 4.777 4.166 1.219 955 87 26 20
2008 4.835 4.170 1.286 1.002 86 27 21
2009 4.867 4.148 628 927 85 13 19
2010 4.862 4.180 - 648 86 - 13
2011 4.872 4.209 - 682 86 - 14
2012 4.922 4.246 - 732 86 - 15
2013 4.968 4.290 - 570 86 - 11
2014 5.009 4.327 - 501 86 - 10
2015 5.045 4.375 - 495 87 - 10
2016 5.097 4.417 - 509 87 - 10
2017 5.142 4.453 - 505 87 - 10
2018 5.158 4.482 - 488 87 - 9
2019 5.182 4.516 - 481 87 - 9
20202) 5.164 4.513 - 5181) 87 - 101)
20212) 5.186 4.539 - 4871) 88 - 91)
20222) 5.213 4.576 - 449 88 - 9
20232) 5.238 4.598 - 456 88 - 9
20242) 5.259 4.620 - 456 88 - 9
20252) 5.278 4.640 - 459 88 - 9

1) Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge indebærer, at antallet af topskatteydere øges midlertidigt i 2020 og i mindre grad i 2021.
2) Skøn
Kilder: 1994-2019 - udtræk fra Skattestyrelsens systemer, 2020-2025 - lovmodelberegninger på 2018-data fremskrevet til 2021-niveau med afsæt i Økonomisk Redegørelse, august 2021.

Historik

Størrelsen af personfradraget har en afgørende betydning for, om der skal betales bundskat. Tilsvarende er mellemskattegrænsen og topskattegrænsen afgørende for, om der skal betales mellemskat og topskat. Ændringer i disse beløbsgrænser medfører derfor ændringer i antallet af af skatteydere, der betaler bundskat, mellemskat og topskat.

Personfradraget, mellemskattegrænsen og topskattegrænsen reguleres årligt svarende til den gennemsnitlige lønudvikling på LO/DA-området. I 1994-1997 blev der ved reguleringen taget hensyn til stigningen i arbejdsmarkedsbidraget, således at bidragsforøgelsen ikke i sig selv har påvirket antallet af personer på skalatrinene. Ved indførelsen af SP-bidraget i 1998 skete der til gengæld ikke en nedregulering af skalagrænserne, hvilket isoleret set betød færre personer med bund-, mellem- og topskat.

Mellemskattegrænsen forhøjedes med ekstra 8.000 kr. årligt i 1999-2002 oven i den almindelig regulering. Denne ekstraordinære forhøjelse betød, at der isoleret set var omkring 300.000 færre skatteydere, der betalte mellemskat i 2002 i forhold til 1998. At antallet af mellemskatteydere i perioden ikke faldt svarende til den ekstraordinære forhøjelse skyldtes fortrinsvis den stigende beskæftigelse i perioden, hvor overgangen fra dagpenge til lønnet job typisk resulterer i en indkomstfremgang, der udløser mellemskat.

Mellemskattegrænsen blev som led i Forårspakke 1.0 ekstraordinært forhøjet med 48.000 kr. fra 2004, hvilket indebar et markant fald i antallet af mellemskatteydere. Antallet faldt således med ca. 700.000 personer fra 2003 til 2004.

I 1994 var der godt 600.000 skatteydere, der betalte topskat. Fra 1994 til 1998 rykkede yderligere ca. 60.000 personer op på topskatteniveau. Opdriften var dels en følge af, at reguleringen af beløbsgrænsen sker på basis af indkomstudviklingen to år forud for indkomståret, dels en følge af at reguleringen følger gennemsnitslønudviklingen på LO/DA-området, som ikke i hele perioden fuldt ud har svaret til lønudviklingen for de fuldtidsbeskæftigede og højestlønnede.

Fra og med 1999 ophævedes 20.000 kr.'s bundfradraget i positiv nettokapitalindkomst, og indskud på kapitalpensionsordninger kunne ikke længere fradrages i topskattegrundlaget, hvilket medførte en yderligere stigning i antallet af topskatteydere på ca. 160.000 personer.

Som en del af aftalen om Lavere skat på arbejde fra 2007 forhøjedes mellemskattegrænsen fra og med 2009, så den blev sammenfaldende med topskattegrænsen. Dette medførte næsten en halvering af antallet af mellemskatteydere fra godt 1,25 mio. i 2008 til ca. 630.000 personer i 2009.

Antallet af topskatteydere toppede med ca. 1 mio. personer i 2008, svarende til at mere end hver femte skattepligtige betalte topskat.

Som led i 2009-skattereformen (Forårspakke 2.0) foretoges der ingen regulering af personfradraget fra 2009 til 2010, og mellemskatten ophævedes helt fra 2010. Herved skete der en lille ekstraordinær stigning i antallet af bundskatteydere, mens antallet af mellemskatteyder selvsagt blev 0. Topskattegrænsen forhøjedes ekstraordinært fra 347.200 kr. til 389.900 kr. i 2010. Herved reduceredes antallet af topskatteydere fra ca. 930.000 i 2009 til ca. 650.000 i 2010.

I forbindelse med Genopretningspakken fra juni 2010 blev den planlagte yderligere forhøjelse af topskattegrænsen til 409.100 kr. (2010-niveau) udskudt fra 2011 til 2014, og suspenderingen af reguleringen af beløbsgrænserne forlængedes i tre år frem til 2014. Denne fastlåsning af beløbsgrænserne fra 2010 til 2013 indebar, at antallet af topskatteydere steg med ca. 30.000 personer til ca. 680.000 personer i 2011 og med yderligere 50.000 personer til ca. 730.000 i 2012.

Med 2012-skattereformen blev topskattegrænsen forhøjet gradvist fra 2013 frem til 2022. Forhøjelsen i 2013 fra 389.900 kr. til 421.000 kr. indebar, at antallet af topskatteydere faldt med ca. 160.000 personer til ca. 570.000 i 2013, og yderligere med ca. 70.000 personer i 2014 til ca. 500.000. 

Som led i Finanslovsaftalen for 2013 blev personfradraget reduceret og som led i medieaftalen fra 2018 blev personfradraget yderligere reduceret gradvist i årene 2019-2022. Nedsættelserne af personfradraget har medført mindre stigninger i antallet af bundskatteydere.