Skatteministeriet
19. december 2018

Bund-, mellem- og topskatteydere

Personbeskatning Udviklingen i antallet af bund-, mellem- og topskatteydere 1994-2019

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Bund-, mellem- og topskatteydere

Ud af samtlige ca. 4,9 mio. skattepligtige i 2018 betaler ca. 4,38 mio. personer bundskat og ca. 470.000 topskat.

Med 2009-skattereformen blev mellemskatten ophævet fra og med 2010, og topskattegrænsen blev forhøjet. Med 2012-skattereformen bliver topskattegrænsen yderligere gradvist forhøjet frem til og 2022.

I de følgende tabeller er vist udviklingen i antallet af skatteydere omfattet af de tre skatter fra 1994 til 2019.

 

Bund-, mellem- og topskatteydere 2007 - 2019
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*
  Personer (1.000)
Alle skattepligtige 4.794 4.855 4.890 4.915 4.919 4.940 4.994 5.039 5.070 5.128 5.142 4.905 4.932
Bundskatteydere 4.166 4.170 4.148 4.180 4.209 4.246 4.290 4.327 4.375 4.417 4.431 4.380 4.415
Mellemskatteydere 1.219 1.286 628 - - - - - - - - - -
Topskatteydere 955 1.002 927 648 682 732 570 501 495 509 502 470 460
  Andel af alle skattepligtige, pct.
Alle skattepligtige 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bundskatteydere 87 86 85 85 86 86 86 86 86 86 86 89 89
Mellemskatteydere 25 26 13 - - - - - - - - -
Topskatteydere 20 21 19 13 14 15 11 10 10 10 10 10 9

 

Bund-, mellem- og topskatteydere 1994 - 2006
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
  Personer (1.000)
Alle skattepligtige 4.509 4.528 4.526 4.535 4.544 4.553 4.569 4.583 4.598 4.603 4.635 4.665  4.722 
Bundskatteydere 3.964 4.032 4.053 4.071 4.083 4.084 4.083 4.094 4.089 4.085 4.090 4.108  4.134 
Mellemskatteydere 1.939 2.010 2.018 2.079 2.095 2.163 2.054 1.955 1.820 1.788 1.071 1.100  1.155 
Topskatteydere 616 651 641 687 699 863 848 869 855 820 835 861  900 
  Andel af alle skattepligtige, pct.
Alle skattepligtige 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 
Bundskatteydere 88 89 90 90 90 90 89 89 89 89 88 88  88 
Mellemskatteydere 43 44 45 46 46 48 45 43 40 39 23 24  24 
Topskatteydere 14 14 14 15 15 19 19 19 19 18 18 18 19 

Kilde: 1994-2017: Optællinger i SKATs registre. 2018-2019: Baseret på lovmodelberegninger. 
* Skøn.

Historik

Personfradraget, mellemskattegrænsen og topskattegrænsen, der er afgørende for, hvilke skatter den enkelte skal betale i forhold til indkomsten, reguleres årligt svarende tilden gennemsnitlige lønudvikling på LO/DA-området. I 1994-1997 blev der ved reguleringen taget hensyn til stigningen i arbejdsmarkedsbidraget, således at bidragsforøgelsen ikke i sig selv har påvirket antallet af personer på skalatrinene. Ved indførelsen af SP-bidraget i 1998 skete der til gengæld ikke en nedregulering af skalagrænserne, hvilket isoleret set betød færre personer med bund-, mellem- og topskat.

Mellemskattegrænsen forhøjedes med ekstra 8.000 kr. årligt i 1999-2002 oven i den almindelig regulering. Denne ekstraordinære forhøjelse betød, at der isoleret set var omkring 400.000 færre skatteydere, der betalte mellemskat i forhold til 1998. At antallet af mellemskatteydere i perioden ikke faldt svarende til den ekstraordinære forhøjelse skyldtes fortrinsvis den stigende beskæftigelse i perioden, hvor overgangen fra dagpenge til lønnet job typisk resulterer i en indkomstfremgang, der udløser mellemskat. Den ekstraordinære forhøjelse af mellemskattegrænsen fra 2004 med 48.000 kr. - Forårspakke 1.0 - indebar et markant fald i antallet af mellemskatteydere. Antallet faldt således med ca. 700.000 personer fra 2003 til 2004.

I 1994 var der godt 600.000 skatteydere, der betalte topskat. Fra 1994 til 1998 rykkede yderligere ca. 60.000 personer op på topskatteniveau. Opdriften var dels en følge af, at reguleringen af beløbsgrænsen sker på basis af indkomstudviklingen to år forud for indkomståret, dels en følge af at reguleringen følger gennemsnitslønudviklingen på LO/DA-området, som ikke i hele perioden fuldt ud har svaret til lønudviklingen for de fuldtidsbeskæftigede og højestlønnede. Fra og med 1999 ophævedes 20.000 kr.'s bundfradraget i positiv nettokapitalindkomst, og indskud på kapitalpensionsordninger kunne ikke længere fradrages i topskattegrundlaget, hvilket medførte en yderligere stigning i antallet af topskatteydere på ca. 160.000 personer.

Som en del af aftalen om Lavere skat på arbejde fra 2007, forhøjedes mellemskattegrænsen fra og med 2009, så den blev sammenfaldende med topskattegrænsen. Dette medførte næsten en halvering af antallet af mellemskatteydere fra godt 1,25 mio. i 2008 til ca. 630.000 personer i 2009. Antallet af topskatteydere toppede med ca. 1 mio. personer i 2008, svarende til at mere end hver femte skattepligtige betalte topskat.

Som led i 2009-skattereformen -Forårspakke 2.0- foretoges der ingen regulering af personfradraget fra 2009 til 2010, og mellemskatten ophævedes helt fra 2010. Herved skete der en lille ekstraordinær stigning i antallet af bundskatteydere, mens antallet af mellemskatteyder selvsagt blev 0. Topskattegrænsen forhøjedes ekstraordinært fra 347.200 kr. til 389.900 kr. i 2010. Herved reduceredes antallet af topskatteydere fra ca. 930.000 i 2009 til ca. 650.000 i 2010.

I forbindelse med Genopretningspakken fra juni 2010 blev den planlagte yderligere forhøjelse af topskattegrænsen til 409.100 kr. (2010-niveau) udskudt fra 2011 til 2014, og suspenderingen af reguleringen af beløbsgrænserne forlængedes i tre år frem til 2014. Denne fastlåsning af beløbsgrænserne fra 2010 til 2013 indebar, at antallet af topskatteydere steg med ca. 30.000 personer til ca. 680.000 personer i 2011 og med yderligere 50.000 personer til ca. 730.000 i 2012.

Med 2012-skattereformen forhøjes topskattegrænsen gradvist fra 2013 frem til 2022. Forhøjelsen i 2013 fra 389.900 kr. til 421.000 kr. indebar, at antallet af topskatteydere faldt med ca. 160.000 personer til ca. 570.000 i 2013, og yderligere med ca. 80.000 personer i 2014 til ca. 490.000. I 2015 skønnes 2012-skattereformens forhøjelse samt indkomstreguleringen af topskattegrænsen at medføre et stort set uændret antallet af topskatteydere. I 2016 skønnes antallet af topskatteydere at stige med ca. 10.000 personer, hvilket afspejler, at 2012-skattereformens forhøjelse samt indkomstreguleringen af topskattegrænsen ikke er tilstrækkelig til at holde trit med indkomstudviklingen for skattepligtige i de højere indkomstintervaller.

.