Skatteministeriet
19. januar 2018

Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter

Indkomstgrundlag Indkomster og fradrag samt udskrivningsgrundlagene for indkomstskatterne 2012-2018

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Udskrivningsgrundlaget for de personlige indkomstskatter

Bestanddelene i udskrivningsgrundlagene for personskatterne udgøres af en række forskellige indkomsttyper, der sammensættes til hhv. grundlag for arbejdsmarkedsbidrag, den personlige indkomst, kapitalindkomsten og den skattepligtige indkomst.

Indkomstgrundlaget til udskrivning af arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidrag) består af al erhvervsindkomst (løn, honorarer, overskud af virksomhed mv.). Overførselsindkomster (social pension, dagpenge mv.) indgår ikke i grundlaget.

Tager man arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget og tillægger de skattepligtige overførselsindkomster og endvidere fradrager det beregnede arbejdsmarkedsbidrag og privat pensionsopsparing, fremkommer den personlige indkomst, som er hovedbestanddelen i grundlaget for bundskatten og topskatten til staten.

Bundskat til staten beregnes på grundlag af den personlige indkomst plus positiv nettokapitalindkomst. Det er den del af den samlede kapitalindkomst, der er netto positiv. Udgør den samlede kapitalindkomst et negativt nettobeløb, kan dette ikke fradrages i grundlaget. Bundskatten beregnes af den del af grundlaget, der overstiger personfradraget på 46.000 kr. (2018). For ægtefæller er der fuld overførselsret af uudnyttet personfradrag.

Topskatten beregnes også på grundlag af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Fra 2010 er der indført et bundfradrag i nettokapitalindkomsten, således at det kun er den del af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger 43.800 kr. (2018) for enlige og 87.600 kr. (2018) for ægtepar, der medregnes i topskattegrundlaget. Topskatten beregnes af den del af grundlaget, der overstiger et bundfradrag på 498.900 kr. (2018). Uudnyttet bundfradrag i topskattegrundlaget kan ikke overføres til en evt. ægtefælle.

Endelig udgøres grundlaget for kommune- og kirkeskatten samt sundhedsbidraget til staten af den skattepligtige indkomst, der er nettobeløbet af samtlige indkomster og fradrag. De kommunale skatter og sundhedsbidraget beregnes ligesom bundskatten af den del af grundlaget, der overstiger personfradraget på 46.000 kr. (2018). For ægtefæller er der fuld overførselsret af et eventuelt uudnyttet personfradrag.

For selvstændigt erhvervsdrivende, der vælger beskatning efter reglerne i virksomhedsordningen, indgår den del af indkomsten, der opspares i virksomheden og acontoskatten heraf ikke i indkomstgrundlaget for de almindelige personskatter i opsparingsåret. Til gengæld medregnes hævet opsparet overskud med tillæg af acontoskatten til indkomstgrundlaget i hæveåret.

Ligeledes indgår indkomst til konjunkturudligning samt acontoskatten heraf, for selvstændigt erhvervsdrivende, der benytter den særlige konjunkturudligningsordning i kapitalafkastordningen, ikke i indkomstgrundlaget i hensættelsesåret. Til gengæld indgår hævede hensættelser fra konjunkturudligningsordningen og acontoskatten i indkomstgrundlaget i hæveåret.

I 2018 skønnes grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget at udgøre ca. 1.230 mia. kr., mens den personlige indkomst skønnes at udgøre ca. 1.384 mia. kr.

Lægges hertil positiv kapitalindkomst og fratrækkes negativ kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag, fremkommer den skattepligtige indkomst, der i 2018 skønnes at udgøre ca. 1.197 mia. kr.

Tabel 1 viser udviklingen i indkomstgrundlagene samt udskrivningsgrundlagene for kommune- og statsskatterne i perioden 2012-2018.

Tabel 1. Indkomst- og udskrivningsgrundlag 2012-2018
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Mia. kr.
Beskatningsgrundlag - fuldt skatteoligtige
Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag1) 1.024,5 1.043,3 1.069,5 1.101,6 1.139,7 1.185,0 1.230,6
Personlig indkomst 1.144,2 1.175,5 1.207,3 1.246,3 1.281,2 1.326,7 1.383,6
Kapitalindkomst -55,8 -45,8 -45,1 -44,4 -41,5 -39,5 -38,9
- heraf negativ nettokapitalindkomst -68,0 -60,3 -58,6 -55,6 -52,8 -50,7 -50,5
- heraf positiv nettokapitalindkomst 12,2 14,5 13,5 11,2 11,3 11,2 11,6
   - heraf til beskatning i bundskat n.a. n.a. 13,5 11,2 11,3 11,2 11,6
   - heraf til beskatning i topskat n.a. n.a. 4,8 2,9 4,1 3,9 4,0
Ligningsmæssige fradrag2) 85,8 103,8 111,2 118,2 119,1 125,9 147,8
Skattepligtig indkomst 1.002,6 1.025,8 1.051,0 1.083,7 1.120,6 1.161,2 1.196,8
Positiv skattepligtig indkomst 1.006,7 1.029,2 1.055,0 1.087,0 1.123,9 1.164,5 1.200,1
Aktieindkomst over progressionsgrænsen 21,6 23,9 27,5 39,8 37,5 29,8 28,6
Indkomst til virksomhedsbeskatning netto 9,0 8,8 5,2 7,6 6,8 7,1 7,3
Nedslag for udenl. indkomst og negativ statsskat -7,2 -8,1 -8,2 -8,4 -8,2 -8,2 -8,2
Korrektioner for dobbeltbeskatning mv. -7,3 -10,5 -6,4 -9,4 -11,1 -11,4 -12,0
Reduktion for delårsansættelser -5,5 -3,5 -4,4 -4,4 -8,5 -8,7 -9,0
Dødsboer 2,3 3,2 2,7 2,8 3,0 3,0 3,0
Begrænset skattepligtige 14,1 13,4 13,6 12,0 12,6 13,0 13,3
Kapitalpensionsfradrag 17,6 - - - - - -
- heraf uden fradrag i topskattegrundlag 5,2 - - - - - -
Udnyttet personfradrag - fuldt skattepligtige
Udnyttet personfradrag i kommuneskat og sundhedsbidrag 185,9 183,9 189,2 193,3 197,7 204,1 210,4
Udnyttet personfradrag i bundskat 187,4 185,7 190,5 195,0 200,6 207,0 213,4
Udskrivningsgrundlag - fuldt og begrænset skattepligtige3)
Kommunal skat4) 813,7 837,4 857,7 885,5 918,2 952,5 981,8
Sundhedsbidrag4) 822,3 845,6 866,1 895,0 928,4 962,9 992,5
Bundskat5) 971,9 1.007,9 1.032,3 1.064,7 1.098,3 1.138,7 1.188,8
Topskat6) 118,6 106,3 100,5 109,5 113,6 119,0 122,9

Kilde: Tal for 2012-15 er fra SKATs systemer. For 2016 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på finansministeriets udskrivningsgrundlag til brug for Økonomisk Redegørelse, august 2017.
1) Inkl. arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger og seniornedslag.
2) I 2018 indgår puljer og reserver på i alt ca. 3,3 mia. kr. (teknisk indregnet som en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget på ca. 12,2 mia. kr.) som udmøntes ifm. JobReform II.
3) Ved opgørelsen af udskrivningsgrundlagene for de forskellige skatter sker der ud over reduktion af indkomstgrundlagene med beregningsfradragene tillige korrektioner som følge af bl.a. nedslag for udenlandsk indkomst, underskudsmodregning m.m.
4) Forskellen i grundlaget for de kommunale skatter og det statslige sundhedsbidrag skyldes hovedsageligt, at indkomst til virksomhedsbeskatning (netto) medregnes til det kommunale grundlag.
5) Forskellen i grundlaget for de kommunale skatter og den statslige bundskat skyldes hovedsageligt, at negativ nettokapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag ikke kan fradrages i grundlaget for bundskatten.
6) Topskattegrundlag efter skatteloftsnedslag. Nedslaget i topskatten efter det skrå skatteloft svarer til en reduktion af det angivne udskrivningsgrundlag for topskatten med hhv. 3,1, 3,8, 3,9, 5,4, 5,0, 5,2, 5,2, og 5,5 mia. kr. i 2012-2018.

Kapitalindkomsten, der for personer er netto negativ, skønnes i 2017 at udgøre ca ÷39 mia. kr. For personer med positiv nettokapitalindkomst udgør nettokapitalindkomsten ca. 11½ mia. kr., mens den for personer med negativ nettokapitalindkomst udgør ca. ÷50½ mia. kr.

En mere detaljeret opgørelse af indkomstgrundlagene for 2012 - 2018 er vist i tabel 3.

På baggrund af tallene i tabel 1 er der i tabel 2 foretaget en sammenstilling af stigningsprocenterne for de personrelaterede beskatningsgrundlag.

I forhold til 2017 forventes en stigning i grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget i 2018 på ca. 45 mia. kr., svarende til 3,8 pct. og i den personlige indkomst på ca. 57 mia. kr. svarende til 4,3 pct. Den skattepligtige indkomst skønnes at stige med ca. 36 mia. kr. svarende til ca. 3,1 pct.

Tabel 2. Udviklingen i indkomster 2012-2018
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pct.-vis stigning i forhold til året før: Pct.
Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag 1) 1,5 1,8 2,5 3,0 3,5 4,0 3,8
Personlig indkomst 2,6 2,7 2,7 3,2 2,8 3,5 4,3
Skattepligtig indkomst 3,1 2,3 2,5 3,1 3,4 3,6 3,1

1) Inkl. arbejdsmarkedsbidrag af arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger.

Mens tabel 1 viser sumtallene for indkomster og fradrag, der udgør hovedbestanddelene i beskatningsgrundlagene, er der i tabel 3 vist en detaljeret opgørelse af de enkelte indkomst- og fradragskomponenter, der indgår i grundlagene.

Tabel 3. Indkomster og fradrag for indkomstårene 2012-2018 for fuldt skattepligtige personer
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Mia. kr.
Bruttoløn 957,5 971,3 994,8 1.023,0 1.057,9 1.099,4 1.140,9
Bidragspligtig B-indkomst 81,2 82,9 80,9 82,9 82,9 85,8 89,4
Overskud af virksomhed 13,1 14,3 15,1 16,3 17,3 18,1 18,9
Indkomst som medarbejdende ægtefælle 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Renteindtægter i virksomhedsordning -19,7 -16,2 -15,2 -13,5 -12,0 -11,5 -11,4
Renteudgifter i virksomhedsordning 2,1 2,1 1,8 1,5 1,5 1,3 1,4
Kapitalafkast i virksomhedsordning -1,8 -3,3 -3,8 -2,1 -2,1 -2,1 -2,2
Indkomst til virksomhedsbeskatning og konjunkturudligning -15,5 -15,8 -13,6 -15,6 -15,6 -16,2 -16,8
Hævet opsparet overskud 6,4 7,0 8,5 8,0 8,8 9,2 9,5
Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag 1.024,5 1.043,3 1.069,5 1.101,6 1.139,7 1.185,0 1.230,6
Arbejdsmarkedsbidrag1) -82,0 -83,5 -85,6 -88,1 -91,2 -94,8 -98,3
Sociale bidrag til ATP, efter AM -8,6 -8,8 -9,0 -9,1 -9,6 -9,9 -10,2
Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, efter AM -90,1 -91,6 -92,7 -97,2 -101,2 -103,1 -99,8
Pensioner inkl. ATP-udbetalinger 201,1 207,3 213,2 217,1 218,3 221,8 226,4
A-dagpenge, kontanthjælp, øvrige overførsler 34,4 35,2 34,8 37,5 36,7 37,1 39,5
Uddannelse og aktivering 31,9 33,7 34,0 31,7 31,5 30,0 29,9
Midlertidigt fravær fra arbejdsstyrken 24,5 23,2 23,8 25,6 27,2 29,1 30,4
Anden a-indkomst 24,1 26,5 28,8 30,6 35,2 36,8 39,4
B-indkomst uden AM-bidrag 7,9 8,8 8,7 12,2 10,2 10,6 11,1
Fradrag for pensionsindbetalinger m.v. -18,5 -13,5 -13,5 -11,1 -11,0 -11,3 -11,0
Virksomhedsunderskud -5,1 -5,1 -4,8 -4,4 -4,8 -4,5 -4,4
Personlig indkomst i alt 1.144,2 1.175,5 1.207,3 1.246,3 1.281,2 1.326,7 1.383,6
Private renteindtægter 13,9 15,2 13,6 11,0 11,1 10,2 10,3
Private renteudgifter -74,9 -67,8 -66,1 -60,8 -58,1 -55,4 -55,2
Kapitalafkast fra virksomhed 1,8 3,3 3,8 2,1 2,1 2,1 2,2
Indkomst fra skibsanparter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Øvrig kapitalindkomst 3,3 3,2 3,5 3,2 3,3 3,4 3,5
Kapitalindkomst i alt -55,8 -45,8 -45,1 -44,4 -41,5 -39,5 -38,9
Befordringsfradrag 16,1 17,1 18,1 19,1 19,2 19,2 19,4
Fradrag for A-kasse- og efterlønsbidrag (inkl. administrationsbidrag) 16,1 14,6 14,6 14,7 14,7 15,0 14,9
Fradrag for fagforeningskontingenter 5,0 4,9 4,8 7,0 7,0 7,0 7,0
Øvrige fradrag (børne- og underholdsbidrag, dagpleje- og fiskerfradrag, gavefradrag, etableringskonto, fremførte underskud m.v.) 13,1 13,8 11,8 12,3 11,9 12,8 15,4
BoligJobfradrag/håndværkerfradrag 5,4 5,3 6,3 5,3 2,8 2,8 1,3
Beskæftigelsesfradrag2) 30,1 48,0 55,6 59,9 63,5 69,1 89,9
Ligningsmæssige fradrag i alt 85,8 103,8 111,2 118,2 119,1 125,9 147,8
Skattepligtig indkomst 1.002,6 1.025,8 1.051,0 1.083,7 1.120,6 1.161,2 1.196,8
Negativ indkomst 4,1 3,4 4,0 3,3 3,3 3,3 3,3
Positiv skattepligtig indkomst 1.006,7 1.029,2 1.055,0 1.087,0 1.123,9 1.164,5 1.200,1

Kilde: Tal for 2012-15 er fra SKATs systemer. For 2016 og frem er der benyttet en opgørelse baseret på finansministeriets udskrivningsgrundlag til brug for Økonomisk Redegørelse, december 2017.
Anm.: Som følge af afrundinger kan summen af tal i tabellerne afvige fra totalerne.
1) Inkl. arbejdsmarkedsbidrag af arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger og seniornedslag.
2) I 2018 indgår puljer og reserver på i alt ca. 3,3 mia. kr. (teknisk indregnet som en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget på ca. 12,2 mia. kr.) som udmøntes ifm. JobReform II.