Skatteministeriet
Generel skattestatistik 12. september 2008

9. Pensionsindskyderne fordelt efter køn og civilstand

Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
9. Pensionsindskyderne fordelt efter køn og civilstand

Der synes ikke at være markante forskelle i opsparingsfrekvensen for kvinder og mænd. Til gengæld er pensionsopsparing mere udbredt blandt gifte end blandt ugifte, hvilket til dels forklares ved, at der blandt de ugif­te er langt flere yngre personer, jf. også pensionsindskyderne fordelt på aldersgrupper i afsnit 5.

Inkl. opsparing til ATP foretog omkring 77 pct. af alle gifte kvinder og mænd indskud til pensionsopsparing i 2005. For ugifte mænd var procenten ca. 70 og for ugifte kvinder lå den på ca. 60 pct. Når der ses bort fra de obligatoriske ATP ordninger var forskellene blandt gifte og ugifte lidt større, jf. figur 13.

Figur 13. Andel af kvinder og mænd efter civilstand med
pensionsindskud i 2005

Andel af kvinder og mænd efter civilstand med pensionsindskud i 2005

 

Stort set lige mange gifte mænd og kvinder foretog pensionsopsparing i 2005. Til gengæld var de gifte mænds indskud ca. 80 pct. større end kvindernes. Den store forskel kan især henføres til de arbejdsgiveradministrerede ordninger, hvilket afspejler højere gennemsnitsindkomst og større opsparingsprocenter hos mændene, jf. tabel 12.

Tabel 12. Indskud på arbejdsgiveradministrerede og privattegnede ordninger samt ATP fordelt på køn og civilstand i 2005
Køn og civilstand Arbejdsgiver-administrerede ordninger Privattegnede ordninger ATP Pensionsindskud i alt inkl. ATP
Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud
  (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr.
Ugift mand 465 32.056 191 19.431 794 2.199 820 24.830
Ugift kvinde 395 24.338 152 16.723 724 2.042 743 18.369
Gift mand 569 49.827 346 33.444 733 2.386 797 52.277
Gift kvinde 565 29.177 289 17.662 775 2.305 813 28.738
I alt 1.994 34.783 978 23.439 3.027 2.234 3.174 31.214

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i indkomståret 2005.

Også for de ugifte er det de arbejdsgiveradministrerede ordninger, der medfører størst forskel i de gennemsnitlige indskudte beløb for mænd og kvinder. Forskellen er dog ikke så markant som blandt de gifte, men der er også her en overvægt i indskuddenes størrelse til mændene.

En lang række af faktorer - bl.a. arbejdstid, arbejdsfunktion, branche, uddannelse - har betydning for de observerede forskelle i gennemsnitsindkomsten for mænd og kvinder. For ægtepar har det endvidere  stor betydning for pensionsopsparingen, hvorledes indtjeningen af husstandsindkomsten er sammensat.

I tabel 13 er dette forhold belyst ved en fordeling af pensionsindskuddene efter hvem af ægtefællerne, der har den største andel af husstandens indtjening.

Der er i alt ca. 800.000 ægtepar, hvor mindst den ene ægtefælle foretager pensionsindskud ud over ATP.

Tabel 13. Pensionsindskud fordelt på køn og indtægtsandel for ægtepar, hvor mindst den ene ægtefælle foretog indskud ud over ATP i 2005
Fordeling af husstandsindkomst1) Antal ægtepar Ægtefælle Arbejdsgiver- administrerede ordninger Privattegnede ordninger Pensionsindskud ekskl. ATP Ægtefæller uden indskud
Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud Antal personer
  (1.000)   (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000)
Manden tjener mindre end 40 pct. af parrets indkomst 114 Mand 33 29.900 38 22.380 59 31.330 55
Kvinde 83 36.530 40 33.380 96 45.680 18
Manden tjener mellem 40 og 60 pct. af parrets indkomst 375 Mand 284 33.360 167 18.880 331 37.950 44
Kvinde 317 30.500 143 15.300 350 33.780 25
Manden tjener mere end 60 pct. af parrets indkomst 310 Mand 252 70.920 141 53.830 294 86.800 16
Kvinde 165 22.990 106 14.890 216 24.910 94
Alle ægtepar med pensionsindskud 799 Mand 569 49.830 346 33.550 684 58.350 115
Kvinde 565 29.180 289 17.660 662 32.600 137

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i indkomståret 2005.
1) Personlig indkomst før fradrag for pensionsindskud og AM-bidrag tillagt positiv nettokapitalindkomst.

Blandt ægtepar, hvor indtjeningen er nogenlunde lige delt, er antallet af mænd og kvinder, der foretager indskud, stort set ens, mens der blandt ægtepar, hvor kvinden oppebærer hovedindkomsten, er over 50 pct. flere kvinder med indskud i forhold til mænd. Det omvendte gør sig gældende blandt ægtepar, hvor det er manden, der oppebærer den største del af indkomsten. Her foretager næsten en tredjedel af kvinderne ingen pensionsindskud.

Tabellen viser endvidere, at størrelsen af pensionsindskud i højere grad er indkomstafhængig end kønsafhængig. Ved lige store indkomstandele er gennemsnitsindskuddet for mændene og kvinderne ikke meget forskellige. Ses der imidlertid på det gennemsnitlige indskud for samtlige ægtepar, er der dog tale om væsentlig højere beløb for mændene end for kvinderne. Dette afspejler bl.a., at gennemsnitsindkomsten for gifte mænd er større end for gifte kvinder.

I pct. af indkomsten er indskuddene både for ugifte og gifte et par pct.point højere for mænd end for kvinder, jf. figur 14. Det fremgår endvidere, at gifte mænd tegnede sig for omkring 40 pct. af den samlede pensionsopsparing i 2005.

Figur 14. Samlet indskud inkl. ATP samt indskud i pct. af indkomst fordelt for
kvinder og mænd efter civilstand i 2005

Samlet indskud inkl. ATP samt indskud i pct. af indkomst fordelt for kvinder og mænd efter civilstand i 2005

 

Sammensætningen af pensionsindbetalingerne på de forskellige ordninger for gifte og ugifte mænd og kvinder fremgår af figur 15. For alle fire grupper udgør arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger omkring 60 pct. af pensionsopsparingen. Det mest markante forskel i mønstret blandt de fire grupper er, at privattegnede ordninger med løbende udbetalinger vejer væsentligt tungere i gruppen af gifte mænd end i de andre grupper.

Figur 15. Pensionsindskuddenes sammensætning for kvinder og mænd efter
civilstand i 2005

Pensionsindskuddenes sammensætning for kvinder og mænd efter civilstand i 2005