Skatteministeriet
Generel skattestatistik 12. september 2008

8. Pensionsindskyderne fordelt på socioøkonomiske grupper

Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
8. Pensionsindskyderne fordelt på socioøkonomiske grupper

Der er stor variation i både det gennemsnitlige indskud og det samlede pensionsindskud for de forskellige socioøkonomiske grupper. Det skyldes ikke mindst forskellene i de gennemsnitlige indkomster for grupperne og antal omfattede personer.

Figur 9. Samlede og gennemsnitlige pensionsindskud inkl. ATP
fordelt på socioøkonomiske grupper i 2005

Samlede pensionsindskud inkl. ATP fordelt på socioøkonomiske grupper i 2005

De største gennemsnitlige indskud har gruppen af topledere, mens det samlede indskud ikke overraskende er størst for gruppen af faglærte arbejdere, der tæller knap 800.000 personer, jf. tabel 11 og figur 9.

Tabel 11. Indskud på arbejdsgiveradministrerede og privattegnede ordninger samt ATP fordelt på socioøkonomiske grupper i 2005
Socioøkonomisk gruppe Arbejdsgiver-
administrerede ordninger
Privattegnede ordninger ATP Pensionsindskud
i alt inkl. ATP
Antal
personer
Gns. indskud Antal
personer
Gns. indskud Antal
personer
Gns. indskud Antal personer Gns. indskud
  (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr.
Selvstændigt erhvervsdrivende 18 44.717 101 73.518 40 1.524 124 67.109
Topledere og direktører 64 93.295 28 34.341 71 2.124 71 99.365
Funktionærer på højt niveau 278 51.469 99 27.020 315 1.812 316 55.509
Øvrige funktionærer 409 40.565 144 16.526 453 2.004 454 43.417
Faglærte arbejdere 789 24.252 305 11.905 961 2.367 962 26.018
Ikke-faglærte arbejdere 360 33.036 169 15.549 542 2.314 547 28.898
Pensionister 9 9.511 46 40.875 120 2.384 147 15.412
Efterlønsmodtagere m.v. 6 7.348 34 23.010 82 2.267 97 10.299
Ledige og andre ude af erhverv 61 8.438 63 11.405 441 2.419 456 5.057
I alt         1.994 34.738 978 23.439 3.027 2.234 3.174 31.214

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i indkomståret 2005.

I figur 10 er vist sammensætningen af pensionsindskuddene på de forskellige opsparingsformer for de forskellige socioøkonomiske grupper.

Figur 10. Pensionsindskuddenes sammensætning i forskellige socioøkonomiske
grupper i 2005

Pensionsindskuddenes sammensætning i forskellige socioøkonomiske grupper i 2005

For selvstændigt erhvervsdrivende, pensionister og efterlønsmodtagere m.v. er det de privattegnede ordninger, der dominerer, mens det for topledere og funktionærer er de arbejdsgiveradministrerede ordninger, der vejer tungest. For faglærte og ufaglærte arbejdere har også ATP en ganske væsentlig betydning.

For de erhvervsaktive socioøkonomiske grupper følger indskuddets andel af indkomsten typisk gennemsnitsindkomsten. Høj indkomst betyder således, at også en høj andel af indkomsten indskydes på pensionsordning, jf. figur 11, hvor det for de erhvervsaktive grupper er vist, hvor stor en andel af indkomsten, der i 2005 blev indskudt på pensionsordninger.

Figur 11.  Gennemsnitlig indkomst og andel af indkomsten, der blev indskudt
på pensionsordninger fordelt på socioøkonomiske grupper i 2005

Gennemsnitlig indkomst og andel af indkomsten, der blev indskudt på pensionsordninger fordelt på socioøkonomiske grupper i 2005

Eksempelvis indskød gruppen af topledere, der havde en gennemsnitlig indkomst på ca. 650.000 kr., næsten 16 pct. heraf på pensionsordninger, mens faglærte og ufaglærte arbejdere med gennemsnitlig indkomst på knap 300.000 kr. indskød lidt over 6 pct.

Undtaget fra dette billede er dog selvstændigt erhvervsdrivende, der foretog en mindre gennemsnitlig pensionsopsparing end gennemsnitsindkomsten kunne tilsige. Dette skyldes formentlig dels de skiftende indkomstforhold fra år til år, dels at mange selvstændige sparer op ved at konsolidere virksomheden.

Opsparingsmønstret under livsforløbet for selvstændigt erhvervsdrivende afviger også noget fra mønstret for samtlige pensionsindskydere. Dette fremgår af figur 12a og b, hvor de gennemsnitlige indskud i 2005 for hver af grupperne "alle" og "selvstændigt erhvervsdrivende" er fordelt på aldersintervaller.

De selvstændiges gennemsnitlige indskud ligger markant højere end gennemsnittet i de ældste aldersgrupper.

Dette billede af opsparingsmønstret stemmer således overens med den tidligere analyse over personer med indskud over 100.000 kr. fordelt efter socioøkonomiske grupper i tabel 8, hvor de selvstændige var klart overrepræsenterede i forhold til deres andel af den samlede befolkning.

Figur 12a. Gennemsnitlig pensionsindskud for alle indskydere fordelt
på alderstrin i 2005

Gennemsnitlig pensionsindskud for alle indskydere fordelt på alderstrin i 2005

Figur 12b. Gennemsnitlig pensionsindskud for selvstændigt erhvervsdrivende
fordelt på alderstrin i 2005

Gennemsnitlig pensionsindskud for selvstændigt erhvervsdrivende fordelt på alderstrin i 2005