Skatteministeriet
Generel skattestatistik 12. september 2008

7. Pensionsindskydere med store indskud

Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
7. Pensionsindskydere med store indskud

Ca. 114.000 personer har i 2005 indskudt over 100.000 kr. på pensionsordninger inkl. indbetalinger til ATP.

Ses der bort fra ATP-opsparing, var der ca. 110.000 personer, der foretog indskud på 100.000 kr. eller derover. Sammensætningen af disse 110.000 personers indskud er vist i tabel 7.

Tabel 7. Sammensætning af pensionsindskud for personer med samlet indskud i 2005 på over 100.000 kr., ekskl. ATP
Pensionsordning Antal personer Gns. beløb I alt
  (1.000) Kr. Mio. kr.
Arbejdsgiveradm. ordning med løbende udbetaling 91 193.911 17.557
Privattegnet ordning med løbende udbetaling 69 144.220 10.007
Arbejdsgiveradministreret kapitalpension 28 20.952 583
Privattegnet kapitalpension 33 26.659 874
Samlet gennemsnitligt pensionsindskud 110 264.307 29.021
Gennemsnitlig indkomst1)   110 851.693  
Gns. indskud i pct. af gennemsnitlig indkomst 110 31 pct.  

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i indkomståret 2005.
1) Personlig indkomst før fradrag for pensionsindskud og AM-bidrag tillagt positiv nettokapitalindkomst.

Størsteparten af det samlede indskud fra denne persongruppe var til ordninger med løbende eller ratevise udbetalinger, i første række arbejdsgiveradministrerede ordninger. Den gennemsnitlige indkomst for personerne med de store indskud var på ca. 850.000 kr., og det samlede pensionsindskud udgjorde ca. 31 pct. af indkomsten. Den gennemsnitlige indkomst på ca. 850.000 kr. var væsentligt højere end gennemsnitsindkomsten for samtlige personer med indskud ekskl. ATP.

Samme billede fås, hvis man ser på fordelingen på socioøkonomiske grupper i tabel 8, hvor høj­indkomstgrupperne topledere og højere funktionærer er overrepræsenterede. Det samme gælder selvstændigt erhvervsdrivende, der udgjorde ca. 16 pct. af samtlige personer med indskud over 100.000 kr., mens de selvstændige kun udgjorde ca. 4 pct. af samtlige personer, der foretog indskud i 2005.

Tabel 8. Personer med indskud over 100.000 kr. inkl. ATP fordelt efter socioøkonomiske grupper i 2005
Socioøkonomisk gruppe Antal personer med indskud over 100.000 kr. Alle personer med indskud
  (1.000) Pct. (1.000) Pct.
Selvstændigt erhvervsdrivende 16 14 124 4
Topledere m.v. 16 14 71 2
Funktionærer på højt niveau 31 27 316 10
Øvrige funktionærer 21 18 454 14
Faglærte arbejdere 10 9 962 30
Ufaglærte arbejdere 16 14 545 17
Pensionister 2 2 147 5
Efterlønsmodtagere m.v. 1 1 97 3
Arbejdsløse og andre ude af erhverv 1 1 456 14
I alt         114 100 3.174 100

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i indkomståret 2005.

En relativ stor andel af de store indskud foretages af personer, der nærmer sig tilbagetrækningsalderen. Dette fremgår af tabel 9, hvor de ca. 115.000 personer med indskud på 100.000 kr. og derover er fordelt efter alder og sammenholdt med aldersfordelingen for samtlige indskydere.

Tabel 9. Personer med indskud over 100.000 kr. inkl. ATP fordelt efter alder i 2005
Alder Antal personer med indskud over 100.000 kr. Alle personer med indskud
  (1.000) Pct. (1.000) Pct.
Under 26 0 0 443 14
26 -  35 5 4 682 24
36 -  45 24 21 769 24
46 -  55 40 35 667 21
56 -  65 41 36 554 18
66 og over 4 3 58 2
I alt 114 100 3.174 100

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i indkomståret 2005.

Aldersgrupperne fra 46 år og ældre er markant overrepræsenteret. De udgør mere end to tredjedele af personerne med de store indskud mod omkring 40 pct. af samtlige personer med indskud.

Det bemærkes, at de årlige indskud kan være påvirket af, at der for nogle ordninger gælder visse begrænsninger for størrelsen af det årlige indskud eller for fordelingen af fradragene over en årrække. For privattegnede pensionsordninger med løbende eller ratevise udbetalinger skal fradragene således fordeles over en 10 års periode, hvis den aftalte indbetalingsperiode er mindre end 10 år, eller hvis der foretages engangsindskud, jf. note 1 på side 3.

Opgørelsen inkluderer også pensionsindbetalinger, der har karakter af engangsind­betalinger, for eksempel indbetalinger i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelser eller ophør af selvstændig virksomhed. Der er således ikke i alle tilfælde tale om, at det er den samme personkreds, som år efter år indskyder over 100.000 kr.

Omfanget af store engangsindskud eller store indskud i få år er belyst i tabel 10, hvor der for de ca. 110.000 personer, der i 2005 indskød 100.000 kr. eller derover, tillige er undersøgt om de foretog store pensionsindskud i årene 2001-2004.

Tabel 10. Pensionsindskud i omkringliggende år for personer med indskud på over 100.000 kr. ekskl. ATP i 2005
  Antal personer
  (1.000) Pct.
Indskud over 100.000 kr. i alle årene 2001 - 2005 25 23
Indskud over 100.000 kr. kun i 2005 37 34
Indskud over 100.000 kr. i 2002 - 2005 9 8
Indskud over 100.000 kr. i 2003 - 2005 11 10
Indskud over 100.000 kr. i 2004 - 2005 20 18
Indskud over 100.000 kr. i to eller flere ikke på hinanden følgende år 8 7
I alt         110 100

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en flerårig stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2001-2005.

Analysen viser, at knap hver femte eller ca. 25.000 personer af de i alt ca. 110.000 foretog indskud på over 100.000 kr. i alle årene 2001-2005, mens det høje indskud i 2005 for ca. 37.000 personer havde karakter af et engangsindskud.

Ca. 20.000 indskød over 100.000 kr. både i 2004 og 2005, mens yderligere ca. 20.000 personer har indskudt 100.000 kr. fra og med enten 2002 eller 2003 til og med 2005. Og endelig for de sidste 8.000 har de store indskud vekslet fra år til år.