Skatteministeriet
Generel skattestatistik 12. september 2008

5. Pensionsindskydernes aldersfordeling

Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
5. Pensionsindskydernes aldersfordeling

Det fremgik af figur 1 ovenfor, at der var en positiv sammenhæng mellem opsparingstilbøjeligheden og indkomstens størrelse.

Denne sammenhæng beror også på, at unge mennesker og pensionister typisk er ude af erhverv og derfor har lave indkomster, og de derfor er mindre tilbøjelige til at foretage pensionsopsparing, jf. figur 3.

Figur 3. Andel af personer med pensionsindskud i forskellige
aldersgrupper i 2005

Andel af personer med pensionsindskud i forskellige aldersgrupper i 2005

I de erhvervsaktive aldersgrupper fra 26 til 55 år foretog mellem 70 og 80 pct. af alle skattepligtige indskud til pensionsopsparing ud over de obligatoriske ATP-ordninger. Tælles disse ordninger med, var udbredelsen af pensionsindskud i de nævnte aldersgrupper over 90 pct.

Det forhold, at så forholdsvis få helt unge foretager pensionsopsparing (udover ATP), skyldes bl.a., at de hyppigere end den mere erfarne andel af de erhvervsaktive er ansat i job med lav overenskomstdækning eller hyppigere er omfattet af karensbetingelser for pensionsindbetalinger og således ikke aktuelt indbetaler til en pensionsordning.

Såvel det gennemsnitlige indskud som det samlede indskud i de forskellige aldersgrupper var i 2005 stigende med alderen op til omkring 55 år, jf. figur 4.

Figur 4. Samlet indskud inkl. ATP samt gennemsnitlig indskud for personer,
der indbetalte til en pensionsordning, fordelt på aldersgrupper i 2005

Samlet inskud inkl. ATP

De største samlede indskud foretoges af de 46-55 årige, med i alt ca. 28 mia. kr. eller i gennemsnit ca. 42.000 kr.

Blandt de over 65 årige var der kun relativt få, der foretog pensionsopsparing. Til gengæld var der tale om relativt store beløb, jf. figur 5 og tabel 4, hvor antallet af indskydere og de gennemsnitlige indskud er vist for aldersgrupperne.

Figur 5. Opsparing som andel af indkomst fordelt på aldersgrupper i 2005

Opsparing som andel af indkomst fordelt på aldersgrupper i 2005

 

Tabel 4. Indskud på arbejdsgiveradministrerede og privattegnede ordninger samt ATP fordelt på aldersgrupper i 2005
Alder Arbejdsgiveradmini-
strerede ordninger
Privattegnede ordninger ATP Pensionsindskud i alt inkl. ATP
Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud
  (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr.
Under 16 0 208 0 6.000 1 171 1 438
16 - 25 141 11.603 20 4.858 439 1.399 442 5.312
26 - 35 473 26.006 158 8.984 670 2.395 682 22.472
36 - 45 575 36.735 254 15.563 742 2.423 769 34.945
46 - 55 492 39.841 269 26.063 633 2.350 667 42.149
56 - 65 303 47.426 252 31.911 504 2.372 554 42.618
66 og over 10 33.536 25 95.451 36 1.632 58 48.060
I alt 1.994 34.783 978 23.439 3.027 2.234 3.174 31.214

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i indkomståret 2005.

I aldersgrupperne fra 26 til 55 år er det de arbejdsgiveradministrerede ordninger, der er den dominerende opsparingsform, mens de privattegnede ordninger gør sig mere og mere gældende, jo nærmere personerne kommer pensionsalderen, jf. figur 6.

Figur 6. Sammensætningen af pensionsindskud fordelt på aldersgrupper i 2005

Sammensætningen af pensionsindskud fordelt på aldersgrupper i 2005