Skatteministeriet
Generel skattestatistik 12. september 2008

4. Pensionsindskydernes indkomstforhold

Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
4. Pensionsindskydernes indkomstforhold

Udbredelsen af pensionsopsparing synes i ligeså høj grad at være afhængig af beskæftigelsesgraden som af indkomstens størrelse. Det fremgår af figur 1, der viser, at den andel af personerne, der foretager pensionsopsparing, udgjorde over 80 pct. af samtlige skattepligtige ved indkomster, der svarer til typisk fuldtidsbeskæftigelse. Den typiske mindsteløn for fuldtidsbeskæftigede var i 2005 ca. 190.000 kr. inkl. pension.

Ved indkomster over 200.000 kr., der i overvejende grad svarer til fuldtidsbeskæftigelse, indbetalte mere end 80 pct. til en pensionsordning, og inddrages yderligere ATP, er andelen med pensionsopsparing over 90 pct. Den beskedne andel med indskud på pensionsordninger ved de lave indkomster skyldes, at der i disse indkomstintervaller befinder sig en stor andel af pensionister, studerende uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet og andre personer ude af erhverv.

Figur 1. Andel af personer med pensionsindskud i forskellige
indkomstintervaller i 2005

Andel af personer med pensionsinskud i forskellige indkomstintervaller i 2005

 

De gennemsnitlige beløb, der blev indbetalt til pension af personerne i de tilsvarende indkomstintervaller, fremgår af tabel 3. For hvert indkomstinterval er indskuddene opdelt på arbejdsgiveradministrerede ordninger og privattegnede ordninger samt til ATP.

I de lavere indkomstintervaller var det i 2005 privattegnede ordninger sammen med ATP, der var den dominerende opsparingstype, mens de arbejdsgiveradministrerede ordningers andel af den samlede opsparing var højest for indkomster på 200.000 kr. og derover. For de højeste indkomster var det privattegnede ordninger med løbende udbetalinger, der dominerede.

Tabel 3. Indskud på arbejdsgiveradministrerede og privattegnede ordninger samt ATP fordelt på indkomstintervaller i 2005
Indkomst 1) Arbejdsgiver-
admini­strerede ordninger
Privattegnede ordninger ATP Pensionsindskud i alt inkl. ATP
Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud Antal personer Gns. indskud
Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr. (1.000) Kr.
Under 100.000       37 10.016 41 12.264 280 859 309 3.637
100.001 - 200.000 172 7.824 141 10.800 677 2.568 717 6.432
200.001 - 300.000 637 19.031 270 10.792 799 2.477 823 20.665
300.001 - 400.000 644 28.810 283 14.814 727 2.172 749 32.449
400.001 - 500.000 259 42.477 119 25.195 282 2.230 293 49.974
500.001 - 750.000 184 68.216 87 45.444 196 2.280 208 81.598
Over 750.000 61 220.934 37 184.097 66 2.273 74 274.530
I alt         1.994 34.783 978 23.439 3.027 2.234 3.174 31.214

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i indkomståret 2005.
1) Personlig indkomst før fradrag for pensionsindskud og AM-bidrag tillagt positiv nettokapitalindkomst.

Denne sammensætning af pensionsopsparingen på de forskellige typer af ordninger er for de enkelte indkomstintervaller illustreret i figur 2.

Figur 2. Indskuddenes sammensætning på typer af pensionsordninger i forskellige indkomstintervaller i 2005

Indskuddenes sammensætning på typer af pensionsordninger i forskellige indkomstintervaller i 2005

 

ATP-bidrag udgjorde 20 -35 pct. af den samlede pensionsopsparing for personer med indkomster under 200.000 kr., mens disse ordninger udgjorde 12 pct. eller mindre af indskuddene for personer med højere indkomster.

Indskud på arbejdsgiveradministrerede ordninger udgjorde ca. 60 pct. af de samlede indskud i indkomstintervallerne mellem 300.000 kr. og derover, mens de privattegnede ordninger udgjorde 18 - 30 pct. for disse indkomstgrupper.

Blandt de højeste indkomster blev næsten en tredjedel af indskuddene foretaget på privattegnede ordninger med løbende og ratevise udbetalinger.

I bilag er vist mere detaljerede oplysninger om de samlede pensionsindskud opdelt på de enkelte typer af ordninger for samtlige personer opdelt efter indkomst, alder, indskuddenes størrelse, køn og civilstand samt socioøkonomisk status.