Skatteministeriet
Generel skattestatistik 12. september 2008

3. Pensionsindskuddene fordelt på opsparingsordninger

Den danske befolkning foretog i 2005 tilsammen et indskud til pensionsordninger på ca. 99 mia. kr. Her vises en fordelingsanalyse af pensionsindbetalingerne

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
3. Pensionsindskuddene fordelt på opsparingsordninger

De knap 3,2 mio. personer, der foretog pensionsindskud i 2005, er i tabel 2 fordelt efter, hvilke typer af pensionsordninger de har foretaget indskud i.

Tabel 2. Pensionsindskydernes fordeling på pensionsopsparingsordninger i 2005
Opsparingsformer Antal personer
  (1.000) Pct.
Samtlige fuldt skattepligtige personer 4.507 100
    - heraf personer med indskud på en pensionsordning 3.174 70
Personer med opsparing i ATP 3.027 67
Personer med opsparing kun i ATP 849 19
Personer med pensionsopsparing ud over ATP 2.177 48
Personer med arbejdsgiveradministrerede ordninger 1.994 44
    - heraf alene arbejdsgiveradministrerede ordninger 1.345 30
Personer med privattegnede ordninger 978 22
    - heraf alene privattegnede ordninger 329 7
Personer med både privattegnede og arbejdsgiveradministrerede ordning 648 14
Personer uden pensionsopsparing 1.333 30

Anm.: Lovmodelberegninger på basis af en stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2005.

 

I 2005 var der i alt ca. 4,5 mio. fuldt skattepligtige personer i Danmark. Heraf foretog næsten halvdelen eller knap 2,2 mio. personer indskud på en pensionsordning ud over opsparing i ATP.

Ca. 850.000 eller 19 pct. af alle skattepligtige sparede kun op til pension via de obligatoriske ATP -ordninger, mens ca. 1,33 mio. eller 30 pct. ikke sparede op på en pensionsordning. I 2002 var det tilsvarende tal 1,17 mio. eller 26 pct.

Af de knap 2,2 mio. personer med opsparing ud over ATP foretog næsten 2 mio. personer opsparing på en arbejdsgiveradministreret ordning - heraf for ca. 1,35 mio. personer alene på en arbejdsgiveradministreret ordning, mens ca. 650.000 personer tillige opsparede på en privattegnet ordning.

Ca. 980.000 personer indskød på privattegnede ordninger, hvoraf ca. 330.000 alene indbetalte til en privattegnet, mens de ikke var omfattet af en arbejdsgiveradministreret ordning.

Hos hovedparten af personerne med privattegnede eller arbejdsgiveradministrerede ordninger blev der ved siden af indbetalt til ATP.

Det skal bemærkes, at selv om der er forskel på behandlingen af privattegnede og arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger ved indkomstopgørelsen er den skattemæssige behandling af de to indskudsformer reelt ens, jf. note 2).

 


2) Der gives fuldt fradrag for indskud på pensionsopsparing i den personlige indkomst, dvs. med skattemæssig virkning på den højeste marginale indkomstskattesats. Dette gælder for indskud på alle typer pensionsordninger med løbende og ratevise udbetalinger. For indskud på kapitalpensionsordninger med sumudbetaling er fradraget begrænset til højst at have skattemæssig fradragsværdi op til mellemskatteniveau.
Administrativt er der dog forskel på behandlingen af henholdsvis de arbejdsgiveradministrerede og de privattegnede ordninger. For de arbejdsgiveradministrerede ordninger er der - udtrykt i skattelovgivningens terminologi - bortseelsesret, hvilket betyder, at de indskudte midler gives fuld fradragsværdi i den personlige indkomst ved, at de holdes helt udenfor indkomstopgørelsen på både indkomst- og fradragssiden. Modsat gælder for de privattegnede ordninger, hvor indskuddene gives fuld fradragsværdi ved at de fradrages på selvangivelsen i den personlige indkomst.
For nogle ordninger gælder endvidere visse begrænsninger for størrelsen af det årlige indskud eller for fordelingen af fradragene over en årrække.
For indbetalinger til privattegnede og arbejdsgiveradministrerede kapitalpensionsordninger samt supplerende engangsydelser i forbindelse med ordninger med løbende udbetalinger kan der maksimalt indskydes 41.000 kr. (2005).
Endvidere er fradragsretten for privattegnede pensionsordninger med løbende eller ratevise udbetalinger undergivet begrænsninger, idet fradragene skal fordeles over en 10 års periode, hvis den aftalte indbetalingsperiode er mindre end 10 år, eller hvis der foretages engangsindskud. Der kan dog altid årligt foretages et fradrag for indbetalinger op til 41.000 kr. (2005).