Skatteministeriet
20. april 2017

Kapitalpensionsafgift og rabatordning i 2013, 2014 og 2015

Kapitalpension Statistiske oplysninger om den særlige rabatordning for kapitalpensioner og supplerende engangsydelser

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kapitalpensionsafgift og rabatordning i 2013, 2014 og 2015

På denne side vises en række statistiske oplysninger vedrørende den særlige rabatordning for kapitalpen­sio­ner og supplerende engangsydelser.

Fradragsretten for indskud til kapitalpensioner og supplerende engangsydelser blev ophævet fra og med 2013. Fra samme tidspunkt blev der indført adgang til at omlægge sin kapitalpension til en ikke-fradragsberettiget al­ders­opsparing mod betaling af afgift. Herefter vil rettidige udbetalinger fra ordningen være skattefri, jf. boks 1.

Boks 1. Fakta om omlægningen af kapitalpensioner og den særlige rabatordning
Et af elementerne i 2012-skattereformen var, at fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til kapitalpensioner og supplerende engangsydelser blev afskaffet med virkning fra indkomståret 2013.

Samtidig blev der i 2013 indført en særlig rabatordning, hvor afgiftssatsen er 37,3 pct. mod normalt 40 pct. Ud over den hyppigst anvendte 40 pct. afgift omfatter rabatordningen også tre yderligere afgiftssatser1). Afgiftssatserne er justeret således, at der gives den samme forholdsmæssige rabat svarende til 6,75 pct. af den oprindelige afgift.

Både rettidige udbetalinger, omlægninger til en ikke-fradragsberettiget ordning og førtidsophævelser er omfattet af rabatordningen.

Den særlige rabatordning blev i forbindelse med Vækstplan DK fra foråret 2013 forlænget, så rabatordningen også omfatter omlægninger og ud­be­talinger i indkomståret 2014.

Med aftale om en pensionspakke mellem regeringen, SF og EL af 3. oktober 2014 er afgiftsrabatten på 2,7 pct.-point forlænget med yderligere ét år til 2015. Endvidere kan personer over 60 år med opsparing i LD vælge at få udbetalt opsparingen eller omlægge den til en alderspensionsordning i LD med en skatterabat på 2,5 pct.

I forbindelse med afgiftsbetalingen foretages en registrering af, om pensionsordningen er blevet udbetalt i forbindelse med pensionering (ordinær afgiftsbetaling), eller om pensionsordningen er blevet omlagt til en ikke-fradragsberettiget ordning (ekstraordinær afgiftsbetaling).

I 2012-skattereformen blev det aftalt, at såfremt merprovenuet fra omlægningen af eksisterende kapitalpensioner mv. oversteg 5 mia. kr., vil mer­pro­ve­nuet alene blive anvendt til at afdrage på den offentlige gæld.

I forbindelse med Vækstplan DK, hvor den særlige rabatordning blev forlænget, blev der afsat yderligere 1 mia. kr. i 2014 som et midlertidigt finan­sie­rings­bidrag til Vækstplan DK.

1) Det drejer sig om to afgiftssatser for kapitalpensioner og supplerende engangsydelser (25 pct. og 35pct.), der kun anvendes i begrænset omfang, samt afgiftssatsen for førtidigophævelser. Derudover har man i forbindelse med oprettelse af den nye ikke-fradragsberettigede ordning justeret satsen for førtidige ophævelser, der fremover er 20 pct. og svarer til en sats på 52 pct. 40+(1-0,4)*20)). I rabatperioden er satsen 49,84 pct.(37,3+(1-0,373)*20).

Valgte man at omlægge sin kapitalpension til en ikke-fradragsberettiget alders­opsparing i 2013, 2014 eller 2015, blev der givet rabat på beskatningen, idet afgiftssatsen var 37,3 pct. mod normalt 40 pct. Afgiftsbetalingerne fra de omlagte kapital­pen­sioner/­sup­ple­rende engangsgangsydelser samt ufordelte midler betragtes som ekstraordinære, mens de øvrige indtægter betragtes som ordinære.

Statusopgørelsen i tabel 1 viser, at den samlede ekstraordinære afgiftsbetaling udgjorde ca. 29,4 mia. kr. i 2013, ca. 59,8 mia. kr. i 2014 og ca. 15,5 mia. kr. i 2015.

Tabel 1. Ekstraordinær afgift af omlagte kapitalpensioner i 2013, 2014 og 2015
  Afgiftsbetaling
mio. kr.
Omlagt pensionsbeløb før afgift
mio. kr.
  2013 2014 2015 2013 2014 2015
Kapitalpensioner1 29.156 54.844 14.461 78.339 147.268 38.798
Supplerende engangsydelser2 34 3.921 88 88 10.520 237
Ufordelte midler3 260 1.060 918 696 2.842 2.462
I alt 29.449 59.825 15.467 79.124 160.631 41.497

1) Indeholder også omlægninger fra kapitalpensioner, der er oprettet mellem 1972-1979, hvor afgiftsbetalingen med rabat udgør 23,31 pct.
2) Indeholder også omlægninger fra supplerende engangsydelser, der er oprettet mellem 1972-1979, hvor afgiftsbetalingen med rabat udgør 32,64 pct.
3) Der betales afgift af den forholdsmæssige andel af pensionsinstituttets formue, der i regnskabet er hensat til de pensionsberettigede kollektivt. Den pensionsberettigede får, når pensionen kommer til udbetaling, andel i den kollektive hensættelse, der er til rådighed ifølge regnskabet på udbetalingstidspunktet.
Kilde: SKATs registre for indberettede tal og egne beregninger.

I 2013 blev der ordinært hævet kapitalpensioner og supplerende engangsydelser for ca. 28,3 mia. kr., hvor­af afgiftsbetalingen udgjorde ca. 10,9 mia. kr. I 2014 blev der ordinært hævet kapitalpensioner og supplerende engangs­ydelser for ca. 21,6 mia. kr., hvoraf afgiftsbetalingen udgør ca. 8,3 mia. kr. I 2015 faldt de ordinære hævninger af kapitalpensioner og supplerende engangs­ydelser til ca. 7,4 mia. kr., hvoraf afgiftsbetalingen udgjorde ca. 2,8 mia. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Ordinær afgift af hævede kapitalpensioner i 2013, 2014 og 2015
  Afgiftsbetaling, mio. kr. Pensionsbeløb før afgift, mio. kr.
  2013 2014 2015 2013 2014 2015
Kapitalpensioner1 10.364 7.876 2.6864 26.860 20.574 6.968
- heraf rettidige udbetalinger 8.921 7.006 2.318 23.961 18.825 6.228
Supplerende engangsydelser2 555 398 148 1.476 1.067 395
- heraf rettidige udbetalinger 546 394 146 1.466 1.059 390
I alt 10.915 8.274 2.834 28.336 21.641 7.363
Rabat 749 575 195 - - -

1) Indeholder også omlægninger fra kapitalpensioner, der er oprettet mellem 1972-1979, hvor afgiftsbetalingen med rabat udgør 23,31 pct.
2) Indeholder også omlægninger fra supplerende engangsydelser, der er oprettet mellem 1972-1979, hvor afgiftsbetalingen med rabat udgør 32,64 pct.
Kilde: SKATs registre for indberettede tal og egne beregninger.

Den særlige rabatordning har betydet, at de samlede afgiftsbetalinger på rettidige udbetalinger har været ca. 1,5 mia. kr. lavere end normalt, jf. tabel 2.

Det samlede ekstraordinære provenu fra omlægningerne kan opgøres til ca. 103,2 mia. kr. opgjort som afgifter fra omlægningerne fratrukket rabatten knyttet til de ordinære udbetalinger.