Skatteministeriet
7. oktober 2019

Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Personbeskatning Udviklingen i antallet af forskere og nøglemedarbejdere på bruttoskatteordningen 2008-2017

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere - fakta og statistik

Den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (kildeskattelovens § 48 E og § 48 F) kendes især under betegnelsen forskerskatte­ordningen. Den særlige skatteordning indebærer, at udenlandske forskere og nøglemedarbejdere har mulighed for at opnå særligt gunstige skattemæssige vilkår ved arbejde i Danmark.

Formålet med forskerskatteordningen er at styrke dansk erhvervslivs og danske forskningsinstitutioners mulighed for at tiltrække og fastholde højtkvalificerede forsknings- og udviklingsmedarbejdere fra udlandet.

Ordningen i hovedtræk

Forskerskatteordningen blev indført i 1992 og er siden blevet ændret en del gange. Ordningen er udformet som en bruttoskatteordning med en skattesats, der fra 2011-2017 har været på 26 pct. og fra 2018 hæves til 27 pct. Tages det i betragtning, at der også skal betales arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten, svarer satserne inkl. AM-bidrag til 31,92 pct. frem til og med 2017 og 32,84 pct. fra 2018.

Der kan, med undtagelse af dokumenterede udgifter til obligatoriske udenlandske sociale bidrag og udenlandske sociale arbejdsgiverbidrag, ikke foretages fradrag i indkomst omfattet af forskerskatteordningen.

Forskerskatteordningen kunne frem til og med 2017 anvendes i op til fem år. Fra 2018 er tidsbegrænsningen hævet til 7 år. For at være omfattet af den særlige gunstige skatteordning skal lønmodtageren opfylde en række krav, jf. boks 1. Som udgangspunkt skal personer, der er omfattet af forskerordningen, enten opfylde kravet om forskerstatus eller opfylde vederlagskravet.

Eventuel anden indkomst, som ikke er omfattet af forskerskatteordningen, beskattes efter de almindelige regler, uanset hvilken type indkomst, der er tale om. Udgifter til erhvervelse af indkomst, som beskattes under forskerskatteordningen så som transportudgifter, flytteudgifter, udgifter ved dobbelt husførelse m.v. kan hverken fratrækkes i indkomst omfattet af forskerskatteordningen eller i anden indkomst.

Boks 1. Betingelser for at benytte ordningen
Forskerskatteordningen omfatter forskere og nøglemedarbejdere, som rekrutteres i udlandet og ansættes i en dansk virksomhed eller ved en forskningsinstitution. Forskere er personer, der udfører forskningsarbejde, og som har en forskningsmæssig uddannelse på minimum ph.d. niveau. Nøglemedarbejdere er medarbejdere, der modtager en løn, der opfylder vederlagskravet, der i 2014 udgjorde 70.600 kr. efter fradrag af ATP. Vederlagskravet blev nedsat fra 2015, og i 2017 og 2018 udgør vederlagskravet 63.700 kr. hhv. 65.100 kr. (lønnen opgøres før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag). For nøglemedarbejdere er der ingen uddannelseskrav.

De øvrige kriterier er følgende:
  • Forskerskatteordningen kan anvendes ved indgåelse af et ansættelsesforhold med en dansk arbejdsgiver. Der er intet krav om, at personer, som ønsker at anvende forskerskatteordningen, skal blive fuldt skattepligtige til Danmark. Bliver man fuldt skattepligtig til Danmark – og hjemmehørende her i landet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst – gælder der visse begrænsninger for, hvor stor en del af arbejdet, der må være udført i udlandet.
  • Lønmodtageren må ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen have været fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark af lønindkomst eller indkomst ved selvstændig virksomhed, pension mv.
  • Lønmodtageren må ikke inden for de seneste fem år forud for ansættelsen have haft direkte eller indirekte del i ledelsen, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, hvor vedkommende ansættes.
  • For personer, der ansættes på offentlige forskningsinstitutioner, afgør institutionens ledelse, om ansøgerens kvalifikationer som forsker kan godkendes. Mens det for personer, der ansættes på andre offentlige institutioner og private virksomheder er statens forskningsråd, der afgør, om ansøgerens kvalifikationer som forsker kan godkendes.
Det bemærkes, at forskere kan gøre brug af ordningen, selvom de har været skattepligtige til Danmark af lønindkomst i forbindelse med kortere ophold som gæsteundervisere og lign. på et universitet eller en anden forskningsinstitution inden for de seneste 10 år.

Anvendelse af ordningen over tid

Både antallet af virksomheder og personer, som anvender bruttoskatteordningen, er steget siden 2001. Antallet af virksomheder er steget fra ca. 690 virksomheder til 1045 i 2017, mens antallet af personer er steget fra ca. 2.200 personer til ca. 6.900 i 2017, jf. tabel 1. Den største relative stigning er sket blandt forskerne, hvor antallet af personer er mere end firedoblet, mens antallet af nøglemedarbejdere er mere end fordoblet. Dermed er forskernes relative andel steget fra ca. 30 pct. i 2001 til ca. 40 pct. i 2017.

Tabel 1. Anvendelsen af bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere 2001-2017
Indkomstår Antal virksomheder Forskere Nøglemedarbejdere I alt
2001 687 647 1.550 2.197
2002 694 777 1.501 2.278
2003 692 839 1.484 2.323
2004 725 875 1.491 2.366
2005 770 944 1.594 2.538
2006 820 1.027 1.860 2.887
2007 861 1.220 2.077 3.297
2008 938 1.368 2.367 3.735
2009 927 1.563 2.384 3.947
2010 908 1.673 2.362 4.035
2011 861 1.601 2.377 3.978
2012 920 1.900 2.658 4.558
2013 924 2.249 2.792 5.041
2014 866 2.472 3.032 5.504
2015 928 2.568 3.397 5.965
2016 980 2.697 3.833 6.530
2017 1.045 2.753 4.146 6.899

Kilde: SKATs registre september 2019.

Anvendelsen af ordningen opgjort på brancher

I tabel 2 og 3 er angivet udviklingerne i hhv. antal virksomheder og ansatte fordelt på brancher i perioden fra indkomståret 2008 og frem. De brancher, hvor flest virksomheder gennem perioden har anvendt ordningen, omfatter brancherne fremstillingsvirksomhed, engros- og detailhandel og liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, jf. tabel 2.

Den største koncentration af personer på ordningen har derimod arbejdet inden for branchen undervisning, jf. tabel 3. Således var ca. 35 pct. af samtlige personer på ordningen ansat inden for branchen undervisning i 2017, mens knap 15 pct. var ansat i branchen 'Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser', som dermed havde den næststørste koncentration af medarbejdere i 2017.

Branchen undervisning har oplevet den største fremgang målt på antallet af ansatte på ordningen siden 2008 med mere end en fordobling til ca. 2.400 personer i 2017.

Tabel 2. Antal virksomheder opgjort på brancher 2008-2017
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0 0 0 0 0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Råstofindvinding 12 13 15 17 19 18 15 15 12 17
Fremstillingsvirksomhed 134 125 130 116 128 129 127 140 143 143
El-, gas- og fjernvarme- forsyning < 5 5 5 8 11 9 7 7 8 12
Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 0 0 0 0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Bygge- og anlægsvirksomhed < 5 < 5 < 5 7 11 15 15 17 23 30
Engroshandel og detailhandel 197 193 193 175 185 190 176 190 209 213
Transport og godshåndtering 42 43 41 44 49 49 40 47 49 58
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 11 9 9 9 8 6 9 9 8 8
Information og kommunikation 115 114 107 101 99 96 96 98 117 132
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 95 91 91 86 95 91 86 90 94 88
Fast ejendom 16 15 11 14 16 12 8 7 8 7
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 170 164 155 144 155 161 157 176 184 198
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 35 46 47 43 38 43 43 37 33 44
Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 9 13 13 13 15 18 12 11 10 11
Undervisning 17 19 17 17 23 24 20 19 15 14
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 26 29 31 33 32 27 21 24 21 21
Kultur, forlystelser og sport 45 38 31 27 28 27 27 33 38 40
Andre serviceydelser 5 5 6 5 5 5 < 5 < 5 < 5 5
Private husholdninger med ansat hushjælp mv. < 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraterritoriale organisationer og organer < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0 0
I alt antal virksomheder 938 927 908 861 920 924 866 928 980 1.045

Kilde: SKATs registre september 2019.

Tabel 3. Antal ansatte opgjort på brancher 2008-2017
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0 0 0 0 0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Råstofindvinding 153 202 231 287 331 367 396 374 372 499
Fremstillingsvirksomhed 550 569 637 656 748 776 735 866 999 932
El-, gas- og fjernvarme- forsyning < 5 6 7 13 28 35 36 40 53 60
Vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 0 0 0 0 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Bygge- og anlægsvirksomhed < 5 9 13 39 58 85 104 109 106 114
Engroshandel og detailhandel 389 407 445 398 448 453 447 514 578 622
Transport og godshåndtering 75 65 73 78 85 89 84 102 99 123
Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 27 23 23 23 21 13 16 18 17 15
Information og kommunikation 268 246 219 188 195 183 200 213 268 301
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 287 284 261 239 288 327 330 385 488 668
Fast ejendom 24 17 11 14 18 14 9 8 8 7
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 469 437 480 474 526 562 630 720 855 968
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 368 339 281 290 327 327 293 329 340 370
Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 14 22 28 21 35 46 31 32 31 34
Undervisning 1.084 1.315 1.426 1.547 1.890 2.032 2.108 2.171 2.292 2.414
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 81 93 102 104 104 95 90 88 78 85
Kultur, forlystelser og sport 204 176 134 114 105 104 117 138 175 189
Andre serviceydelser 7 6 7 7 8 9 < 5 < 5 < 5 6
Private husholdninger med ansat hushjælp mv. < 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraterritoriale organisationer og organer 151 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0 0
I alt 3.735 3.947 4.035 3.978 4.558 5.041 5.504 5.965 6.530 6.899

Anm.: Da personer kan arbejde i flere brancher samtidig, er der en afvigelse mellem antallet af ansatte i de enkelte brancher og summen af ansatte i alt under ordningen.
Kilde: SKATs registre september 2019.

Anvendelsen af ordningen opgjort på statsborgerskab

Siden 2008 har ca. 130 lande været repræsenteret af forskere og nøglemedarbejdere under bruttoskatteordningen. I tabel 4 er vist de lande, som var repræsenteret med mindst 20 personer under ordningen i indkomståret 2017

Det fremgår, at ordningen hovedsageligt anvendes af personer fra de lande, som Danmark har stor samhandel med - herunder Storbritannien, Tyskland og Sverige.

Tabel 4. Antal ansatte opgjort på landeniveau 2008-2017
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Storbritannien 412 412 444 477 553 630 683 723 870 942
Tyskland 464 507 520 511 554 598 643 697 735 716
Sverige 545 600 556 523 572 621 622 627 647 654
USA 310 326 344 333 359 381 416 429 435 436
Italien 94 106 120 158 198 246 283 309 334 348
Frankrig 147 143 163 171 198 228 259 294 315 311
Danmark 448 464 484 431 428 411 378 350 335 374
Nederlandene 139 145 152 150 174 193 215 247 263 265
Indien 74 85 94 87 106 121 140 172 222 279
Spanien 54 51 60 64 101 139 195 225 229 246
Kina 55 59 56 71 104 146 164 169 191 222
Norge 125 133 128 125 139 126 129 135 149 129
Finland 71 77 73 62 77 81 98 122 135 133
Canada 80 87 80 80 91 96 100 108 119 114
Australien 62 69 63 59 60 64 82 100 111 121
Polen 41 38 46 47 59 58 68 85 104 104
Irland 25 23 25 31 44 61 82 109 102 126
Grækenland 25 20 25 34 44 57 57 67 89 95
Portugal 14 16 18 17 35 45 58 70 80 82
Rusland 39 41 33 38 41 45 49 55 73 79
Belgien 27 23 30 28 44 47 54 56 67 69
Østrig 30 36 38 33 44 54 56 54 57 63
Brasilien 21 17 14 18 18 24 27 35 47 63
Tyrkiet 16 20 20 14 16 20 26 32 46 58
Iran 2 6 11 10 12 12 19 26 34 53
Ungarn 25 26 27 23 27 26 26 39 38 50
Schweiz 39 38 32 29 37 38 50 51 52 46
Japan 36 37 35 41 47 52 44 51 49 45
Rumænien 15 19 27 21 25 29 33 41 41 49
New Zealand 15 15 17 9 13 14 17 19 21 33
Island 49 37 35 30 32 34 30 33 34 31
Sydkorea 13 13 9 11 20 24 26 23 24 29
Sydafrika 16 12 15 14 17 15 15 19 29 29
Tjekkiske Republik 10 12 11 11 14 18 21 24 24 27
Ukraine 9 9 8 7 9 7 12 17 22 24
Kroatien 4 7 7 7 9 10 13 17 18 20
Bulgarien 8 13 13 11 14 14 15 14 16 20
Slovenien 5 7 9 12 15 14 17 13 14 20
Øvrige lande1) 171 198 193 180 208 242 282 308 359 394
Total 3.735 3.947 4.035 3.978 4.558 5.041 5.504 5.965 6.530 6.899

Kilde: SKATs registre September 2019.
1) Omfatter 72 lande i 2017.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18

Se også

SKATs vejledning:
Skatteordning for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere (åbner i nyt vindue)