Skatteministeriet
9. september 2019

BoligJobfradrag - 2018 - fakta og statistik

BoligJobfradrag Oversigt over anvendelsen af BoligJobordningen i 2018.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
BoligJobfradrag - 2018 - fakta og statistik

BoligJobordningen blev gjort permanent med Aftale om finansloven for 2018 fra december 2017 mellem daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti. Videreførelsen af BoligJobordningen er gældende fra og med 1. januar 2018. Med aftalen er ordningen udvidet med installation af tyverialarm, mens fradragsretten for visse håndværksydelser (bl.a. energirådgivning), der blev indført med virkning i 2016 og 2017, ikke er videreført.
Se også: Finanslov BoligJobordningen bliver permanent.

Ordningen giver i 2018 et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person (2018-niveau), der er fyldt 18 år, for serviceydelser i hjemmet, mens der er fradrag på op til 12.000 kr. pr. person (2018-niveau), der er fyldt 18 år, for håndværksydelser. Begge lofter reguleres efter personskattelovens § 20.

BoligJobfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket indebærer et tilskud på ca. 26,6 pct. af lønudgiften i 2018 og ca. 25,6 fra og med 2019. Ordningen omfatter personer i både helårsejer- og lejeboliger samt ejere af fritidsboliger.

tabel 1 ses den seneste optælling af indberettede BoligJobfradrag for indkomståret 2018.

Tabel 1. BoligJobfradrag i 2018
  2018
Antal personer med BoligJobfradrag                                                    464.981
Boligjobfradrag, mio.kr. 2.921
Skatteværdi af fradrag, mio. kr. (umiddelbart mindreprovenu) 785 

Anm.: Til beregning af skatteværdien er anvendt en gennemsnitlig kommuneskattesats, der tager højde for den kommunale fordeling af BoligJobfradrag i året.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019.

Knap 465.000 personer anvendte BoligJobordningen i 2018. Det samlede fradrag var 2,9 mia. kr., svarende til en skatteværdi på knap 800 mio. kr. i 2018.

I tabel 2 er angivet, hvordan fradraget i 2018 fordeler sig på boligkategorierne helårs­boliger, fritidsboliger i Danmark og fritidsboliger i udlandet.

Tabel 2. Fordeling af BoligJobfradraget i 2018 på boligkategorier
Pct. 2018
Helårsboliger  92
Fritidsboliger i Danmark 7,3
Fritidsboliger i udlandet 0,7
I alt 100

Anm.:Tallene er trukket fra indberetningsrubricer. Fordelingen er beregnet ud fra de indberettede fradrag og viser derfor ikke nødvendigvis fordelingen for de faktiske fradrag.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019.

I forbindelse med indberetningen af BoligJobfradrag angiver skatteyderne den udførte opgave, som der er afholdt udgifter til, i en de seks kategorier, der fremgår af tabel 3. Ca. 23 pct. af de indberettede udgifter vedrører serviceydelser, mens ca. 77 pct. vedrører håndværksydelser. Ca. 50 pct. af indberetningerne vedrører håndværksydelser i forbindelse med energibesparelser. 

Tabel 3. Fordeling af BoligJobfradraget i 2018 på fradragskategorier                           
Pct. 2018
Rengørings/vinduespudsning 14,5
Havearbejde 8,3
Børnepasning 0,1
Energibesparelser 51,5
Andre grønne håndværksydelser 23,6
Tilslutning til bredbånd eller installation af tyverialarm 1,9
I alt              100

Anm.: Fordelingen er beregnet ud fra de indberettede fradrag og viser derfor ikke nødvendigvis fordelingen for de faktiske fradrag.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019.

Som nævnt er BoligJobordningen todelt med fradrag på op til 6.000 kr. for serviceydelser og fradrag på op til 12.000 kr. for håndværksydelser. Ved maksimal udnyttelse af fradraget opnås således et samlet fradrag på 18.000 kr.

Omkring 290.000 personer har fået fradrag for serviceydelser i 2018, mens det gennemsnitlige fradrag var ca. 3.100 kr., jf. tabel 4. For håndværkerydelser udgjorde det gennemsnitlige fradrag ca. 8.400 kr. i 2018. Ca. 240.000 personer fik fradrag for håndværksydelser. Heraf udnyttede knap 45 pct. det maksimale fradrag på 12.000 kr.

Ca. 65.000 personer indberettede både fradrag for serviceydelser og håndværksydelser. Af de samlede faktiske fradrag vedrører ca. 69 pct. håndværksydelser, mens ca. 31 pct. vedrører serviceydelser.

Tabel 4. Størrelsesfordelingen af BoligJobfradraget i 2018
  Servicefradrag Håndværkerfradrag Samlet fradrag
Kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr.
Under 3.000 165 224 38 64 157 242
3.000 - 5.999 53 231 38 166 78 341
6.000 - 8.999 701) 423 32 232 89 579
9.000 - 11.999 - - 28 291 29 304
12.000 - 14.999 - - 1052) 1.257 98 1.193
15.000 - 17.999 - - - - 6 106
18.000 - - - - 9 156
I alt 288 898 240 2.009 465 2.921
Gns. fradrag, kr. 3.115 8.354 6.282

Anm.: Fordelingen på størrelsen af servicefradraget hhv. håndværkerfradraget er baseret på personernes indberettede oplysninger, mens størrelsesfordelingen af det samlede fradrag er baseret på udtræk fra slutligningsregistret.
1) Personer med fradrag på 6.000 kr.
2) Personer med fradrag på 12.000 kr.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019.

I 2018 var både andelen af skattepligtige, der anvendte BoligJobordningen, og det gennemsnitlige fradrag pr. person, stigende med indkomsten, jf. tabel 5.

Tabel 5. BoligJobfradraget i 2018 fordelt på indkomstintervaller
Personlig indkomst Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Under 200.000 2.128 84 3,9 486 5.777
200.000 - 350.000 1.560 142 9,1 839 5.904
350.000 - 500.000 828 129 15,6 819 6.335
500.000 - 700.000 262 65 24,9 440 6.756
Over 700.000 132 43 32,7 324 7.532
I alt 4.910 464 9,4 2.908 6.272

Anm.: Opdelingen er foretaget på enkeltpersoners anvendelse af fradraget.Afvigelser i antal personer med BoligJobfradrag i forhold til antallet i tabel 1 skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt skattepligtige.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019.

Geografisk blev BoligJobordningen mest anvendt i Region Hovedstaden, hvor 124.000 personer havde fradragsberettigede udgifter i 2018, jf. tabel 6. Det højeste gennemsnitlige fradrag pr. person var også i Region Hovedstaden. Derimod var den relative anvendelse af ordningen størst i Region Nordjylland. Her anvendte knap 11 pct. af de fuldt skattepligtige fradraget i 2018.

Tabel 6. BoligJobfradraget i 2018 fordelt på regioner
Region Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Hovedstaden 1.548 124 8,0 872 7.033
Sjælland 707 68 9,6 419 6.198
Syddanmark 1.038 108 10,4 645 5.991
Midtjylland 1.114 110 9,8 662 6.047
Nordjylland 503 55 10,9 311 5.670
Hele landet 4.910 464 9,4 2.909 6.272

Anm.: Afvigelser i antal personer med BoligJobfradrag i forhold til antallet præsenteret i tabel 1 skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt skattepligtige.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019.