Skatteministeriet
20. august 2018

BoligJobfradrag - 2016 og 2017 - fakta og statistik

Oversigt over anvendelsen af den grønne BoligJobordning i 2016 og 2017.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
BoligJobfradrag - 2016 og 2017 - fakta og statistik

Med Aftale om en Ny grøn BoligJobordning i 2016 og 2017 fra den 6. november 2015 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konser­vative, blev den daværende BoligJobordning omlagt, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Ordningen, der gælder i 2016 og 2017, giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, for serviceydelser i hjemmet, mens der er fradrag på op til 12.000 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, til håndværksydelser med et grønt sigte.

BoligJobfradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket indebærer et tilskud på ca. 28,6 pct. af lønudgiften i 2016 og ca. 27,6 pct. i 2017 (gennemsnitlig kommune­skat­teprocent inkl. kirkeskat). Ordningen omfatter personer i både helårsejer- og lejeboliger samt ejere af fritidsboliger.

tabel 1 er vist den seneste optælling af indberettede BoligJobfradrag for indkomstårene 2016 og 2017.

Tabel 1. BoligJobfradrag i 2016 og 2017
  2016 2017
Antal personer med boligjobfradrag 423.877  438.110
Boligjobfradrag, mio. kr. 2.844  2.836
Skatteværdi af fradrag, mio. kr. (umiddelbart mindreprovenu) 821 791 

Anm.: Den lavere skatteværdi af BoligJobfradraget i 2017 sammenlignet med 2016 kan tilskrives, at skatteværdien af ligningsmæssige fradrag i forbindelse med udfasningen af sundhedsbidraget falder med 1 pct.-point - fra ca. 28,9 pct. i 2016 til ca. 27,9 pct. i 2017. Til beregning af skatteværdien er anvendt en gennemsnitlig kommuneskattesats, der tager højde for den kommunale fordeling af BoligJobfradrag i begge år.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 26. juli 2018.

Der har ikke været væsentlig forskel på anvendelsen af ordningen i 2016 og 2017. Knap 424.000 personer anvendte fradraget i 2016, mens det var ca. 438.000 personer i 2017. Det samlede fradrag var tilsva­rende 2,8 mia. kr. i både 2016 og 2017.

tabel 2 er angivet, hvordan fradragene i 2016 og 2017 fordeler sig på boligkategorierne helårs­boliger, fritidsboliger i Danmark og fritidsboliger i udlandet. 

Tabel 2. Fordeling af BoligJobfradraget i 2016 og 2017 på boligkategorier
Pct. 2016 2017
Helårsboliger 92,1  91,8
Fritidsboliger i Danmark 7,4  7,6
Fritidsboliger i udlandet 0,5 0,5 
I alt 100,0  100,0

Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 26. juli 2018.

I forbindelse med indberetningen af BoligJobfradraget skal skatteyderne rubricere den udførte opgave, som der tages fradrag for, i en de seks kategorier, der fremgår af tabel 3. I begge år vedrører omkring 20 pct. af fradraget serviceydelser i hjemmet, mens ca. 80 pct. vedrører håndværks­ydelser. Knap 60 pct. af BoligJobfradraget anvendes til hånd­værksydelser i forbindelse med energibesparelser.

Tabel 3. Fordeling af BoligJobfradraget i 2016 og 2017 på fradragskategorier
Pct. 2016 2017
Rengøring/vinduespudsning 11,2 13,1 
Havearbejde 7,4 8,2 
Børnepasning 0,2 0,1 
Energibesparelser 59,3 56,9 
Andre grønne håndværksydelser 21,6 21,2 
Tilslutning til bredbånd 0,2 0,4 
I alt 100,0 100,00 

Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 26. juli 2018.

Som nævnt er BoligJobordningen i 2016 og 2017 todelt med fradrag på op til 6.000 kr. for serviceydelser i hjemmet og fradrag på op 12.000 kr. for håndværksydel­ser. Ved maksimal udnyttelse af begge fradragskategorier er fradraget således 18.000 kr. Størrelsesfordelingen af fradragene i 2016 og 2017 inden for de to kategorier og samlet fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Størrelsesfordelingen af BoligJobfradraget i 2016 og 2017
 2016      
  Servicefradrag Håndværkerfradrag Samlet fradrag
Kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr.
Under 3.000 134 198 38 63 130 201
3.000 - 5.999 41 178 38 168 68 299
6.000 - 8.999 551) 332 32 240 77 510
9.000 - 11.999 - - 30 310 31 323
12.000 - 14.999 - - 1112) 1.329 105 1.280
15.000 - 17.999 - - - - 6 94
18.000 - - - - 8 136
I alt 231 708 249 2.111 424 2.844
Gns. fradrag, kr. 3.071 8.462 6.710
2017            
  Servicefradrag Håndværkerfradrag   Samlet fradrag 
Kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr. 1.000 personer Mio. kr.
Under 3.000 148 218 37 60 142 220
3.000 - 5.999 47 206 36 156 71 314
6.000 - 8.999 551)
372 30 224 81 533
9.000 - 11.999 - - 28 292 29 306
12.000 - 14.999 - - 1072) 1.279 101 1.230
15.000 - 17.999 - - - - 6 96
18.000 - - - - 8 138
I alt 257 796 237 2.011 438 2.836
Gns. fradrag, kr. 3.099
8.485   6.474

Anm.: Fordelingen på størrelsen af servicefradraget hhv. håndværkerfradraget er baseret på personernes indberettede oplysninger, mens størrelsesfordelingen af det samlede fradrag er baseret på udtræk fra slutligningsregistret.
1) Personer med fradrag på 6.000 kr.
2) Personer med fradrag på 12.000 kr.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 26. juli 2018.

Omkring 231.000 personer har i 2016 fået fradrag for serviceydelser, mens det tilsvarende var ca. 257.000 personer i 2017. For ca. 58 pct. af personerne var fradraget mindre end 3.000 kr., mens mindre end 25 pct. af personerne har udnyttet det maksimale fradrag på 6.000 kr. Det gennemsnitlige fradrag for denne kategori har i begge år været ca. 3.100 kr.

For håndværkerfradraget udgjorde det gennemsnitlige fradrag knap 8.500 kr. i begge år. I 2016 har ca. 249.000 personer anvendt håndværkerfradraget, mens det i 2017 var ca. 237.000 personer. I begge år var det ca. 45 pct. heraf, der udnyttede det maksimale fradrag på 12.000 kr.

I begge år er det kun ca. 8.000 personer, der har udnyttet det maksimale fradrag i begge kategorier.

Ordningen blev i 2016 og 2017 benyttet i alle indkomstintervaller. I begge år var den relative andel, der bruger ordningen, og det gennemsnitlige fradrag pr. person stigende med indkomsten, jf. tabel 5.

Tabel 5. BoligJobfradraget i 2016 og 2017 fordelt på indkomstintervaller
2016          
Personlig indkomst Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Under 200.000 1.966 79 4,0 495 6.271
200.000 - 350.000 1.543 136 8,8 867 6.368
350.000 - 500.000 778 116 15,0 789 6.785
500.000 - 700.000 240 54 22,6 387 7.150
Over 700.000 122 37 30,4 293 7.905
I alt 4.648 423 9,1 2.831 6.999
2017          
Personlig indkomst Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Under 200.000 1.980 76 3,8 456 5.985
200.000 - 350.000 1.554 140 9,0 857 6.113
350.000 - 500.000 783 122 15,6 804 6.574
500.000 - 700.000 241 58 24,2 404 6.920
Over 700.000 123 40 32,4 302 7.624
I alt 4.681 437 9,3 2.824 6.465

Anm.: Opdelingen er foretaget på enkeltpersoners anvendelse af fradraget. I de lave indkomstintervaller kan der optræde personer med fradrag, som reelt er knyttet til en mere velhavende husstand. Afvigelser i antal personer med BoligJobfradrag i forhold til antallet præsenteret i tabel 1 skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt skattepligtige.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 26. juli 2018.

Geografisk er anvendelsen af fradraget mest udbredt i Region Nordjylland og Syddanmark, hvor mere end 10 pct. af alle skattepligtige har foretaget fradrag, jf. tabel 6. Den gennemsnitlige anvendelse pr. person er imidlertid størst i Region Hovedstaden med 7.385 kr. i 2016 og 7.172 kr. i 2017.

Tabel 6. BoligJobfradraget i 2016 og 2017 fordelt på regioner
2016          
Region Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Hovedstaden 1.450 111 7,6 818 7.385
Sjælland 675 61 9,0 405 6.645
Syddanmark 990 100 10,1 651 6.495
Midtjylland 1.053 100 9,5 649 6.499
Nordjylland 480 51 10,6 308 6.067
Hele landet 4.648 422 9,1 2.830 6.699
2017          
Region Fuldt skattepligtige Fuldt skattepligtige med boligjobfradrag Andel af fuldt skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt fradrag
Kr. 1.000 personer 1.000 personer Pct. Mio. kr. Kr.
Hovedstaden 1.457 116 8,0 835 7.172
Sjælland 680 64 9,4 412 6.448
Syddanmark 998 102 10,2 633 6.200
Midtjylland 1.063 102 9,6 641 6.256
Nordjylland 483 52 10,8 303 5.829
Hele landet 4.681 437 9,3 2.824 6.465

Anm.: Afvigelser i antal personer med BoligJobfradrag i forhold til antallet præsenteret i tabel 1 skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt skattepligtige.
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 26. juli 2018.

BoligJobordningen er senere blevet permanent som led i Finanslovsaftalen fra november 2017 indgået mellem Regeringen og Dansk Folkeparti, jf. lov nr. 173 af 2. maj 2018. Videreførelsen af Boligjobordningen er gældende fra og med 1. januar 2018. Se også: Finanslov boligjobordningen bliver permanent