Pensionsformuen 1984-2015

Oversigt over udviklingen i pensionsformuerne 1984 - 2015

Udviklingen i pensionsformuen har stor betydning ved vurderingen af de offentlige finanser. Den store betydning skyldes dels den løbende beskatning af afkastet i form af pensionsafkastskatten, dels at beskatningen som hovedregel først sker på udbetalingstidspunktet. I Danmark er pensionssystemet bygget op omkring, at pensionsopspareren som udgangspunkt får fradrag for sine indbetalinger mod, at pensionsopsparerens udbetalinger beskattes. Det betyder også, at en stor del af pensionsformuen tilhører det offentlige i form af udskudte skatter.

Ultimo 2015 nåede den samlede opsparingsbaserede bruttopensionsformue op på ca. 4.000 mia. kr., hvilket svarer til cirka to gange BNP, jf. tabel 1a. I 1984 var bruttopensionsformuen på ca. 275 mia. kr., og dermed er pensionsformuen 15-doblet på 30 år. I forhold til BNP er der sket en 4-dobling. Pensionsformuen i livsforsikringsselskaber og pensionskasser udgjorde i 2015 ca. 70 pct. af den samlede opsparingsbaserede pensionsformue i Danmark. Herudover tegner de lovbaserede ordninger (ATP og LD) sig samlet for ca. 20 pct., mens de sidste ca. 10 omfatter pensionsopsparing i pengeinstitutter.

Den gennemsnitlige årlige vækst i pensionsformuen har i perioden 1984-2015 samlet set været på 9,0 pct.,jf. tabel 1a. Dette dækker over, at den gennemsnitlige vækst for ATP og livsforsikringsselskaberne under ét har været lidt højere end det samlede gennemsnit, mens væksten for pengeinstitutterne og pensionskasserne har været lidt lavere end gennemsnittet. Ses stigningerne i pensionsformuen i forhold til BNP, så har den årlige vækst i gennemsnit været på 5,1 pct. i perioden 1984-2015, jf. tabel 1a.

Tabel 1a Udviklingen i bruttopensionsformuen 2006-2015
Mia. kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. årlig stigning1984-2015
  Mia.kr. Pct.
Livsforsikringsselskaber 1.010 1.054 1.119 1.212 1.351 1.496 1.682 1.757 2.013 2.074 9,8
Pensionskasser 445 455 439 481 529 609 622 638 706 731 8,2
Pengeinstitutter 347 376 309 379 405 399 438 445 424 394 7,2
ATP 372 389 564 609 758 776 791 677 812 781 10,4
DMP og SP 54 54 45 4 2 2 3 0 0 0 -
LD 64 63 59 60 57 59 62 64 61 50 3,4
Pensionsformuen 2.292 2.391 2.535 2.744 3.103 3.341 3.598 3.581 4.016 4.030 9,0
Procentvis vækst 6,4 4,3 6,0 8,3 13,1 7,7 7,7 -0,5 12,1 0,4 -
Pensionsformuen i pct. af BNP 136 137 141 159 171 181 190 186 203 199 5,1

Anm.: Pensionsformuerne i pensionsinstitutterne er opgjort som summen af passiverne inkl. egenkapital og eventuelle gældsforpligtigelser.
Kilde: Finanstilsynet, ATP's og LD's årsrapporter

Generelt har væksten i bruttopensionsformuen, med undtagelse af årene 2001-2002, været stor. Stigningen i pensionsformuen er hovedsageligt sket i takt med den fortsatte udbygning af arbejdsmarkedspensionerne på de fleste overenskomstområder samt opbygningen af de sociale fonde ATP og fra 1998 DMP/SP. Se også Pensionsindskud 1998-2012. Ud over forøgelser i nettoindbetalingerne har forrentningen og den skattemæssige begunstigelse heraf ligeledes medvirket til væksten.

Udviklingen i pensionsformuerne 1984 - 2005 (udvalgte år)
  1984 1987 1990 1993 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005
  Mia.kr.
Livsforsikringsselskaber 114 168 222 308 403 650 650 669 732 810 953
Pensionskasser 63 90 120 167 196 313 312 314 340 378 424
Pengeinstitutter 45 67 95 136 165 215 215 198 215 244 299
ATP 36 57 80 113 148 247 247 243 263 307 365
DMP og SP - - - - - 21 28 32 43 46 51
LD 18 24 29 33 39 62 58 51 54 58 64
Pensionsformuen 276 405 546 756 950 1.507 1.509 1.507 1.648 1.844 2.155
Procentvis vækst - 46,7 34,8 38,6 25,6 8,3 0,1 -0,1 9,3 11,9 16,9
Pensionsformuen i pct. af BNP 45 54 64 81 87 114 110 107 115 122 136

Anm.: Pensionsformuerne i pensionsinstitutterne er opgjort som summen af passiverne inkl. egenkapital og eventuelle gældsforpligtigelser.
Kilde: Finanstilsynet, ATP's og LD's årsrapporter

Boks 1. Ændringer i pensionsformuen
Generelt vil stigninger i pensionsformuerne afhænge af udviklingen i nettoindbetalingen, dvs. pensionsindbetalinger minus pensionsudbetalinger, samt udviklingen i afkastet. I perioder med negativt afkast vil pensionsformuen kun stige, såfremt nettoindbetalingen er positiv og samtidig overstiger det negative afkast.