Pensionsafkastskat og realrenteafgift 1998-2015

Oversigt over realrenteafgift i 1998-1999 og pensionsafkastskat i 2000-2015

I starten af 1980’erne blev beskatning af pensionsafkast introduceret i Danmark. Det skete med indførelsen af realrenteafgiftsloven i 1984. Fra og med 2000 afløstes realrenteafgiftsloven af pensionsafkastbeskatningsloven.

I tabel 1 er vist udvikling fra 1994 til og med 1999 i den variable realrenteafgiftssats og aktieafkastsafgiftssatsen i medfør af realrenteafgiftsloven samt skattesatserne i pensionsafkastbeskatningsloven siden 2000.

Tabel 1: Satserne for realrenteafgiften og aktieafkastsafgiften for 1994-1999 og satserne for pensionsafkastskatten siden 2000
Afgiftsår/indkomstår 1994 1995 1996 1997 1998 1999   2000 2001 - 2011 2012 - 20xx
  Pct.
Sats for obligationsafkast m.v. 53,5 51,3 47,1 44,1 35,8 33,8   26,0 15,0 15,3
Sats for aktieafkast m.v. - - - - 5,0 5,0   5,0

 

Afkast af obligationer, pantebreve, fast ejendom m.v. var underlagt realrenteafgiften, medens bl.a. afkast af aktier, anparter og andelsbeviser samt indeksobligationer og opsparing foretaget før 1983 var fritaget. Fra og med 2. juni 1998 blev afkast af aktier m.v. dog underkastet en 5 pct.'s afgift.

Ved overgangen til pensionsafkastbeskatningsloven fra og med 2000 blev den variable sats erstattet af en fast skattesats på 26 pct., og aktieafkastsafgiften fastholdtes som en skat på 5 pct.

Ved omlægningen af pensionsafkastbeskatningen i efteråret 2000, indførtes én fast skattesats på 15 pct. af al afkast af pensionsformuen med virkning fra 2001. Som led i finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten blev pensionsafkastskattesatsen hævet til 15,3 pct. med virkning fra indkomståret 2012.

Afgiftstilsvar/skatteprovenu 1998-2015

I tabel 2 a og 2 b er vist afgiftstilsvaret fra 1998 til 1999 i medfør af realrenteafgiftsloven, og skatteprovenuet fra 2000 til 2015 i medfør af pensionsafkastbeskatningsloven.

De afgiftspligtige/skattepligtige omfatter både pensionsopsparerne i pensionsinstitutter og i pengeinstitutter.

Tabel 2 a: Skatteprovenuet for 2008-2015
Afgiftspligtige/
skattepligtige
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015    
  Mia. kr.
Pengeinstitutordninger 0,3 0,6 3,7 0,5 3,1 4,7 5,9 6,8    
Institutioner 9,3 8,2 33,3 37,6 40,4 15,3 47,2 16,1    
I alt 9,6 8,8 37,0 38,1 43,5 20,0 53,8 22,9    

 

Tabel 2 b: Afgiftstilsvaret for 1998-1999 og skatteprovenuet for 2000-2007
Afgiftspligtige/
skattepligtige
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Mia. kr.
Pengeinstitutordninger 1,5 1,8 2,0 0,6 0,4 0,9 1,4 3,4 4,7 2,6
Institutioner 10,1 16,2 10,4 0,3 0,7 5,1 22,2 33,8 7,9 2,0
I alt 11,6 18,0 12,4 0,9 1,1 6,0 23,6 37,2 12,6 4,6

Anm: Opgørelsen ovenfor adskiller sig fra NR-opgørelsesformen ved at inkludere provenuet fra Den Sociale Pensionsfond (DSP).