Kapitalindkomst - indkomstfordeling i 2016

Samtlige skattepligtige fordelt efter størrelsen af deres nettokapitalindkomst og alder

Når der ikke alene fokuseres på grove gennemsnitstal for indkomster og rentefradrag, kan det konstateres, at hos befolkningen som helhed og også hos boligejerne er spredningen i størrelsen af familiernes kapitalindkomst indenfor samme indkomstgrupper relativ stor, ligesom der er store forskelle og spredninger for forskellige aldersgrupper.

Disse forskelle for forskellige grupperinger af familier påvises i tabellerne nedenfor, hvor en familie i denne sammenhæng består af ægtepar eller enlige inkl. hjemmeboende børn under 18 år.

Kapitalindkomsten opgøres som et samlet beløb af positive indkomstbeløb (renteindtægter, kapitalafkast fra virksomhed m.v.) og med fradrag af negative beløb (renteudgifter m.v.). Er renteudgifterne mv. større end renteindtægterne mv., er nettokapitalindkomsten negativ, og er renteudgifterne mv. mindre end renteindtægterne mv. er nettokapitalindkomsten positiv. Man taler i disse to situationer om, at en person/familie har henholdsvis negativ nettokapitalindkomst og positiv nettokapitalindkomst.

I tabel 1 er samtlige ca. 3,5 millioner familier i Danmark fordelt i fire forskellige indkomstintervaller, og indenfor hvert indkomstinterval er vist gruppens gennemsnitlige nettokapitalindkomst. Derudover er familierne til højre i tabellen rangeret efter størrelsen af deres nettokapitalindkomst. Den fjerdedel af familierne i hvert indkomstinterval, der har den mindste nettokapitalindkomst (største negative) er placeret i 1. kvartil, fjerdedelen med de næstmindste i 2. kvartil osv. For de 25 pct. af familierne med de største renteudgifter udgør den negative nettokapitalindkomst i gennemsnit 50.575 kr.

Tabel 1. Nettokapitalindkomst for familier fordelt efter indkomst i 2016
Personlig indkomst
før fradrag af AM-bidrag
Antal
familier
Gennemsnitlig nettokapitalindkomst
I alt 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil
Kr. (1.000) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Under 200.000 1.150 -1.515 -12.570 -205 10 6.710
200.001 - 300.000 620 -5.385 -26.260 -4.985 -185 9.880
300.001 - 500.000 880 -12.905 -42.845 -15.770 -3.380 10.375
Over 500.000 865 -30.645 -86.965 -40.235 -18.630 23.240
Alle familier 3.515 -12.235 -50.575 -10.535 -460 12.630

Anm: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.

For samtlige familier er nettokapitalindkomsten negativ og udgør i gennemsnit ÷12.235 kr. For familier med indkomst under 200.000 kr. er nettokapitalindkomsten også negativ, men i gennemsnit ca. 1.500 kr. I denne gruppe findes mange unge uden større låntagning samt pensionister, der ofte har positiv nettokapitalindkomst.

Som det fremgår er spredningen fra 1. til 4. kvartil i alle indkomstintervallerne meget stor og stigende med indkomstens størrelse. I alle indkomstintervallerne er der i gennemsnit positiv nettokapitalindkomst i 4. kvartil, mens der stort set er negativ nettokapitalindkomst i alle indkomstgrupper i 1.-3. kvartil.

Spredningen i nettokapitalindkomsten i pct. af indkomsten er ligesom den absolutte spredning meget stor. Dette fremgår af tabel 2, hvor nettokapitalindkomsten for samtlige familier er sat i forhold til familiens indkomst.

Tabel 2. Nettokapitalindkomst i pct. af indkomsten for familier i 2016
Personlig indkomst
før fradrag af AM-bidrag
Antal
familier
Gennemsnitlig nettokapitalindkomst
I alt 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil
Kr. (1.000) Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
Under 200.000 1.150 -1 -9 0 0 5
200.001 - 300.000 620 -2 -10 -2 0 4
300.001 - 500.000 880 -3 -11 -4 -1 3
Over 500.000 865 -4 -9 -5 -2 3
Alle familier 3.515 -3 -8 -3 0 4

Anm: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.

Kapitalindkomsten i pct. af den personlige indkomst spænder fra -8 pct. for 25 pct. af familierne (gns i 1. kvartil) til +4 pct. for andre 25 pct. (gns. for 4. kvartil).

Størrelsen og fortegnet for kapitalindkomsten er ud over at være relateret til indkomsten også i høj grad relateret til alderen. Typisk har unge familier i etableringsfasen for både familie og erhverv behov for lånoptagelse med store renteudgifter til følge, mens midaldrende og ældre familier typisk opsparer, og i mange tilfælde opnår en positiv balance på kapitalindkomsten.

Ændringer af den skattemæssige behandling af kapitalindkomsten har således meget forskellige virkninger for familier på forskellige alderstrin. Dette fremgår af tabel 3, hvor alle ca. 3,5 millioner familier er opdelt i fire aldersgrupper og herefter opdelt i kvartiler efter størrelsen af nettokapitalindkomsten.

Tabel 3. Nettokapitalindkomst for familier fordelt efter alder i 2016
Alder Antal
familier
Gns. personlig indkomst før AM-bidrag Gennemsnitlig nettokapitalindkomst
I alt 1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil
  (1.000) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Under 30 år 865 170.680 -3.555 -14.945 -480 5 1.200
30 - 49 år 1.040 501.240 -23.730 -67.895 -25.580 -7.315 5.865
50 - 65 år 815 555.155 -18.465 -63.265 -20.805 -4.620 14.815
65 år og derover 795 309.940 -215 -29.880 -2.500 465 31.045
Alle familier 3.515 389.070 -12.235 -50.575 -10.535 -460 12.630

Anm: Lovmodelberegninger på grundlag af stikprøve på ca. 3,3 pct. af befolkningen i 2013 fremregnet til 2016, december 2015 forudsætninger.
Note: Fordelingen efter alder følger den ældste person i familien.

I de erhvervsaktive aldersgrupper har familierne i gennemsnit negativ nettokapitalindkomst på mellem ca. 3.500 kr. og 23.700 kr. mens pensionistgruppen i gennemsnit har en beskeden nettokapitalindkomst på ca. 200 kr.

For de erhvervsaktive aldersgrupper er der i gennemsnit negativ nettokapitalindkomst i 1.-3. kvartil, og for 25 pct. af de 30-49 årige med den største negative nettokapitalindkomst er den i gennemsnit på knap 68.000 kr.

Blandt pensionistfamilier er der gennemsnitlig negativ nettokapitalindkomst i 1. og 2. kvartil, mens kapitalindkomsten for de 25 pct. med højest kapitalindkomst i gennemsnit er på ca. 31.000 kr.