Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2018-2021

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2018-2021

Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 | 2018-2021 ]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2021 ]

Indkomstår 2018 2019 2020 2021
Reguleringsmetode Personskatteloven, reguleringstal, satsreguleringsloven
Reguleringsprocent 2,2%  2,2% 2,2% 2,3%
Reguleringspristal / reguleringstal 109,4 111,8  114,3 116,9
  Kr. Kr.  Kr. Kr.
Personskatteloven:  
Beløbsgrænse ved topskat 498.900 513.400  531.000 544.800
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) 43.800 44.800  45.800 46.800
Udligningsskattegrænse 397.000 -
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat 132.400 135.300  138.400  141.500
Almindeligt personfradrag, stat og kommune 46.000 46.200  46.500  46.700
Personfradrag til børn/unge under 18 år 34.500 35.300  36.100  36.900
Progressionsgrænse for aktieindkomst 52.900 54.000  55.300  56.500
Aktiesparekontoloven:  
Værdigrænse for indskud - 50.000 51.1001)
100.0001)
102.300
Børne- og ungeydelseloven:  
Årlig udbetaling pr. barn/ung (reguleres med prisudviklingen)  
0 - 2 årige 18.024 18.228  18.384  18.516
3 - 6 årige 14.268 14.436  14.556  14.664
7 - 14 årige 11.232 11.352  11.448  11.532
15 - 17 årige 11.232 11.352  11.448  11.532
Aftrapningsgrænse for børne- og ungeydelse 765.800 782.600  800.100  818.300
Ligningsloven:  
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører 27.400 28.000  28.600  29.300
Bundfradrag vedr. gratialer mv. 8.000 8.000  8.000  8.000
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre 3.400 3.500  3.600  3.700
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren 11.000 11.200  11.500  11.700
Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag 6.100 6.200  6.300  6.500
Rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 498 509  521  532
Logisats (oprundes til kr.) 214 219  223  228
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 156 159  163  166
Loft over rejsefradrag 27.400 28.000  28.600  29.300
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag 272.100 278.100  284.300  290.800
Maks. beskæftigelsesfradrag 34.300 37.200  39.400  40.600
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere 21.200 22.400  22.900  23.400
Bundgrænse for grundlaget for beregning af jobfradrag 187.500 191.600 195.800 200.300
Maks. jobfradrag 1.400 2.100 2.600 2.600
Maks. grundlag for ekstra pensionsfradrag 70.000 71.500 73.100 74.700
Loft over fradrag for fagforeningskontingent 6.000 6.000  6.000  6.000
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag 1.872 1.908  1.944  1.980
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning 6.100 6.200  6.300  6.500
Skattepligtigt beløb ved fri telefon 2.800 2.800  2.900  3.000
Kildeskatteloven:  
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle 235.800 241.000  246.400  252.000
Minimumsløn pr. måned ved beskatning af forskere og nøglemedarbejdere 65.100 66.600  68.100  69.600
Indregningsgrænse for restskat 20.100 20.500  21.000  21.400
Ejendomsavancebeskatningsloven:  
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg 293.900 300.300  307.100  314.000
Ejendomsværdiskatteloven:  
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 3.040.000  3.040.000  3.040.000
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige 191.100 195.300  199.600  204.200
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar 293.900 300.300  307.100  314.000
Skatteforvaltningsloven:  
Gebyr for bindende svar 400 400  400  400
Gebyr for anmodning om omgørelse 2.300 2.400  2.500  2.500
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen 400 400  4002)
1.1002)
1.100
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingsloven 1.000 1.100  1.100  -3)
Gebyr for klage vedr. gamle vurderinger 500 500  500  500
Selskabsskatteloven:  
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter 21,3 mio. 21,3 mio.  21,3 mio.  21,3 mio.
Beløbsgrænse for begrænsning af modregning af fremført underskud 8.205.000 8.385.000  8.572.500  8.767.500
Boafgiftsloven:  
Bundfradrag ved boafgift 289.000 295.300  301.900  308.800
Bundfradrag ved gaveafgift 64.300 65.700  67.100  68.700
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn 22.500 23.000  23.500  24.400
Dødsboskatteloven:  
Boets aktiver ved boafslutningen 2.839.100 2.901.400  2.966.200  3.033.700
Boets nettoformue ved boafslutningen 2.839.100 2.901.400  2.966.200  3.033.700
Grænse for virksomheds- og konjunkturopsparing 166.600 170.200  174.000  178.000
Grænse for opkrævning af restskat 35.800 36.600  37.400  38.500
Grænse for udbetaling af overskydende skat 3.100 3.200  3.300  3.300
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned 2.100 2.200  2.200  2.300
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( I dødsboindk.skatten) 5.700 5.900  6.000  6.100
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo 68.200 69.700  71.300  72.900
Kommuneskatteloven  
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat:  
Bundgrænse for fordeling 51.000 52.000  53.000  54.000
Mindstebeløb for afregning 7.000 7.000  7.000  8.000
Afskrivningsloven:  
Småsaldigrænse 13.500 13.800  14.100  14.400
Småaktiv- og småudgiftsgrænse 13.500 13.800  14.100  14.400
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. 769.600 786.500  804.000  822.300
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe 1.539.100 1.572.900  1.608.000  1.644.600
Etableringskontoloven:  
Etableringsgrænse 87.600 89.500  91.500  93.600
Pensionsbeskatningsloven:  
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension 131.200 134.100  137.100  140.200
Bagatelgrænse for indskud i udenlandske kasser 50.400 51.500  52.600  53.800
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg 2.743.700 2.803.900  2.866.600  2.931.800
Maks. hævning for professionelle sportsudøvere før 40. år 1.869.100 1.910.200  1.952.900  1.997.300
Maks. årlig hævning for professionelle sportsudøvere 373.900 382.100  390.600  399.500
Maks. indskud på aldersopsparing (uden fradragsret)
 - indtil 5 år før folkepensionsalderen
 - fra og det 5. år før folkepensionsalderen

5.100
46.000

5.200
48.000
 
5.300
50.200

5.400
52.400
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter 54.700 55.900  57.200  58.500
Opfyldningsfradrag 50.400 51.500  52.600  53.800
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse 10.700 10.900  11.100  11.400
Virksomhedsskatteloven:  
Min. beløb for køb af aktier eller anparter 686.000 701.000  716.700  733.000
Min. indkomst før kunstnerudjævning 193.000 197.300  201.700  206.300
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning 643.100 657.200  671.900  687.200
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst 50.400 51.500  52.600  53.800

1) Grundbeløbet blev hævet fra 44.700 kr. til 87.450 kr. fra d. 1 juli 2020. 
2) Grundbeløbet blev hævet fra 300 kr. til 900 kr. fra 1. juli 2020.
3) Afskaffet fra 1. juli 2020.