Centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 2010-2017

Oversigt over anvendte beløbsgrænser i indkomstskattesystemet 2010-2017

Beløbsgrænser for årene: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020]
Se også skattesatser: [ 1970-1978 | 1979-1986 | 1987-1993 | 1994-2001 | 2002-2009 | 2010-2017 2018-2020 ]

Indkomstår 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reguleringsmetode PSL, nye grundbeløb i 2010-niveau Personskatteloven,
reguleringen er suspenderet i 2011-2013
Personskatteloven, reguleringstal, satsreguleringsloven
Reguleringsprocent 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,5% 1,4% 2,2%
Reguleringspristal / reguleringstal 100,0 100,0 100,0 100,0 101,8 103,3 104,7 107,0
  Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Skalagrænser:
Beløbsgrænse ved topskat 389.900 389.900 389.900 421.000 449.100 459.200 467.300 479.600
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.800 41.400 41.900 42.800
Udligningsskattegrænse - 362.800 362.800 362.800 369.400 374.800 379.900 388.200
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat - 121.000 121.000 121.000 123.200 125.000 126.700 129.500
Personfradrag:
Almindeligt personfradrag, stat og kommune 42.900 42.900 42.900 42.000 42.800 43.400 44.000 45.000
Børn/unge under 18 år 32.200 32.200 32.200 31.500 32.100 32.600 33.000 33.800
Progressionsgrænse for aktieindkomst 48.300 48.300 48.300 48.300 49.200 49.900 50.600 51.700
Børne- og ungeydelse:
Årlig udbetaling pr. barn/ung (reguleres med prisudviklingen)
0 - 2 årige 16.988 16.992 17.064 17.196 17.616 17.772 17.880 17.964
3 - 6 årige 13.448 13.452 13.500 13.608 13.944 14.076 14.148 14.220
7 - 14 årige 10.580 10.584 10.632 10.716 10.980 11.076 11.136 11.184
15 - 17 årige 10.580 10.584 10.632 10.716 10.980 11.076 11.136 11.184
Aftrapningsgrænse for børne- og ungeydelse - - - - 712.600 723.100 732.900 749.000
Ligningsloven:
Beløbsgrænse for tildeling af gratisaktier 22.800 22.800 - - - - - -
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører 25.000 25.000 25.000 25.000 25.500 25.900 26.200 26.800
Bundfradrag vedr. gratialer mv. 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre 3.100 3.100 3.100 3.100 3.200 3.300 3.300 3.400
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren - - - 10.000 10.200 10.400 10.500 10.700
Bundfradrag for visse lønmodtagerfradrag 5.500 5.500 5.500 5.500 5.600 5.700 5.800 5.900
Rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 455 455 455 455 464 471 477 487
Logisats (oprundes til kr.) 195 195 195 195 199 202 149 152
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (oprundes til kr.) 142 142 142 142 145 147 205 209
Loft over rejsefradrag 50.000 50.000 50.000 25.000 25.500 25.900 26.200 26.800
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag 248.700 248.700 248.700 248.700 253.200 257.000 260.400 266.200
Fradrag for grænsegængere 42.900 - - - - - - -
Maks. beskæftigelsesfradrag 13.600 13.600 14.100 22.300 25.500 26.800 28.000 30.000
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere - - - - 17.700 17.900 18.800 19.800
Loft over fradrag for fagforeningskontingent - 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000
Ikke fradragsberettiget andel af børnebidrag 1.608 1.644 1.692 1.716 1.752 1.776 1.800 1.836
Bagatelgrænse for personalegodebeskatning 5.500 5.500 5.500 5.500 5.600 5.700 5.800 5.900
Skattepligtigt beløb ved multimedieskat 3.000 3.000 - - - - - -
Skattepligtigt beløb ved fri telefon - - 2.500 2.500 2.600 2.600 2.700 2.700
Kildeskatteloven:
Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle 215.500 215.500 215.500 215.500 219.400 222.700 225.700 230.600
Minimumsløn pr. måned ved beskatning af forskere og nøglemedarbejdere 63.800 69.300 69.300 69.300 70.600 61.500 62.300 63.700
Indregningsgrænse for restskat 18.300 18.300 18.300 18.300 18.700 19.000 19.200 19.600
Ejendomsavancebeskatningsloven:
Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg 268.600 268.600 268.600 268.600 273.500 277.500 281.300 287.500
Ejendomsværdiskatteloven:
Progressionsgrænse for ejendomsværdiskat 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige 174.600 174.600 174.600 174.600 177.800 180.400 182.900 186.900
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar 268.600 268.600 268.600 268.600 273.500 277.500 281.300 287.500
Skatteforvaltningsloven:
Gebyr for bindende svar 300 300 300 300 400 400 400 400
Gebyr for anmodning om omgørelse 2.100 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.300
Gebyr for klage til Landsskatteretten 800 800 800 800 - - - -
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen - - - - 400 400 400 400
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingsloven - - - - - - - -
Gebyr for klage vedr. gamle vurderinger - - - - - - - -
Selskabsskatteloven:
Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter 21,3 mio. 21,3 mio. 21,3 mio. 21,3 mio. 21,3 mio. 21,3 mio. 21,3 mio. 21,3 mio.
Beløbsgrænse for begrænsning af modregning af fremført underskud - - - 7.500.000 7.635.000 7.747.500 7.852.500 8.025.000
Seniornedslagsloven:
Indkomstgrænse, gns. af tre foregående år 552.000 563.000 569.000 - - - - -
Årligt nedslag 20.700 20.700 20.700 20.700 21.100 21.400 21.700 -
Vurderingsloven:
Vurderingsgebyr 900 900 900 900 1.000 1.000 1.000 1.000
Lov om afgift af dødsboer og gaver:
Bundfradrag ved boafgift 264.100 264.100 264.100 264.100 268.900 272.900 276.600 282.600
Bundfradrag ved gaveafgift 58.700 58.700 58.700 58.700 59.800 60.700 61.500 62.900
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn 20.500 20.500 20.500 20.500 20.900 21.200 21.500 22.000
Dødsboskatteloven:
Boets aktiver ved boafslutningen 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.641.900 2.680.800 2.717.100 2.776.800
Boets nettoformue ved boafslutningen 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.595.100 2.641.900 2.680.800 2.717.200 2.776.800
Grænse for virksomheds- og konjunkturopsparing 152.200 152.200 152.200 152.200 155.000 157.300 159.400 162.900
Grænse for opkrævning af restskat 32.700 32.700 32.700 32.700 33.300 33.800 34.300 35.000
Grænse for udbetaling af overskydende skat 2.800 2.800 2.800 2.800 2.900 2.900 3.000 3.000
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned 1.900 1.900 1.900 1.900 2.000 2.000 2.000 2.100
Bofradrag ved beregning af dødsboskat. ( I dødsboindk.skatten) 5.200 5.200 5.200 5.200 5.300 5.400 5.500 5.600
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo 62.300 62.300 62.300 62.300 63.500 64.400 65.300 66.700
Lov om kommunal indkomstskat:
Beløbsgrænse ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat:
Bundgrænse for fordeling 46.000 46.000 46.000 46.000 47.000 48.000 49.000 50.000
Mindstebeløb for afregning 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Afskrivningsloven:
Småsaldigrænse 12.300 12.300 12.300 12.300 12.600 12.800 12.900 13.200
Småaktiv- og småudgiftsgrænse 12.300 12.300 12.300 12.300 12.600 12.800 12.900 13.200
Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. 703.400 703.400 703.400 703.400 716.100 726.700 736.500 752.700
Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe 1.406.800 1.406.800 1.406.800 1.406.800 1.432.200 1.453.300 1.473.000 1.505.300
Etablerings- og iværksætterkontoloven:
Etableringsgrænse 80.000 80.000 80.000 80.000 81.500 82.700 83.800 85.600
Pensionsbeskatningsloven:
Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension 119.900 119.900 119.900 119.900 122.100 123.900 125.600 128.300
Bagatelgrænse for indskud i udenlandske kasser 46.000 46.000 46.000 46.000 46.900 47.600 48.200 49.300
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg 2.507.900 2.507.900 2.507.900 2.507.900 2.553.100 2.590.700 2.625.800 2.683.500
Maks. hævning for professionelle sportsudøvere før 40. år 1.708.500 1.708.500 1.708.500 1.708.500 1.739.300 1.764.900 1.788.800 1.828.100
Maks. årlig hævning for professionelle sportsudøvere 341.700 341.700 341.700 341.700 347.900 353.000 357.800 365.700
Maks. indskud på kapitalpension (med fradragsret) 46.000 46.000 46.000 - - - - -
Maks. indskud på aldersopsparing (uden fradragsret)
 - alle
 - indtil 5 år før folkepensionsalderen
 - fra og det 5. år før folkepensionsalderen


-

-

-


-

-

-


-

-

-


27.600

-

-


28.100

-

-


28.600

-

-


28.900

-

-


29.600

-

-
Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter 100.000 100.000 50.000 50.000 50.900 51.700 52.400 53.500
Opfyldningsfradrag 46.000 46.000 46.000 46.000 46.900 47.600 48.200 49.300
Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse 9.700 9.700 9.700 9.700 9.900 10.100 10.200 10.400
Virksomhedsskatteloven:
Min. beløb for køb af aktier eller anparter 627.000 627.000 627.000 627.000 638.300 647.700 656.500 670.900
Min. indkomst før kunstnerudjævning 176.400 176.400 176.400 176.400 179.600 182.300 184.700 188.800
Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning 587.800 587.800 587.800 587.800 598.400 607.200 615.500 629.000
Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst 46.000 46.000 46.000 46.000 46.900 47.600 48.200 49.300